Văn bản khác 5709/KH-UBND

Kế hoạch 5709/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5709/KH-UBND 2015 về tổ chức toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5709/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 09/01/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn thể cán bộ, Nhân dân tạo ra phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung của cp ủy đảng, điều hành của chính quyền trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và ngày càng phát triển.

2. Yêu cầu:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt cụ thể Chỉ thị 01-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và vận dụng linh hoạt nội dung, hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị; phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Quá trình thực hiện các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả; hướng dẫn kiểm tra sâu sát, chặt chẽ; không phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, dấu hiệu đường biên giới quốc gia trên đất liền, mốc quốc giới, các cửa khẩu, cửa sông, cảng bin, vùng nội thủy, lãnh hải; quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam như: Tuần tra, canh gác, bảo vệ biên giới, vùng biển, hải đảo, mốc quốc giới, phát quang đường thông tầm nhìn biên giới, dấu hiệu đường biên giới quốc gia, dấu hiệu nhận biết các điểm mốc đường cơ sở; công trình quốc phòng - an ninh khu vực biên giới...

2. Các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

3. Các hoạt động tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo; vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; vi phạm quy chế khu vực biên giới; khu vực cửa khẩu; xuất nhập cảnh qua biên giới, vùng biển hoặc tạm dừng trên các vùng biển trái phép.

4. Các hoạt động phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái ở khu vực biên giới, vùng biển.

5. Các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới Quảng Nam - Sê Kông hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

III. NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG, CHÍNH SÁCH

1. Nguyên tắc tổ chức, tham gia phong trào

a) Việc tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh chủ trì; UBND cấp huyện và các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có biên giới, bờ biển chủ trì tổ chức thực hiện ở địa phương mình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, hướng dẫn.

b) Việc đăng ký tham gia quản lý, thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân phải trên cơ sở tự nguyện, dân chủ, công khai, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; bảo đảm quyền, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của tập thể, hộ gia đình và cá nhân.

c) Chế độ, chính sách hỗ trợ được thực hiện trực tiếp đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia, huy động và được UBND cấp huyện công nhận bằng văn bản, có đóng góp trong các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Trường hợp tập th, hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký nhưng được huy động tham gia trong những trường hợp cụ thể và được cấp có thẩm quyền công nhận, có đóng góp trong các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thì được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ tùy theo mức độ đóng góp theo các văn bản pháp luật hiện hành.

d) Hàng năm, vào dịp “Ngày Biên phòng toàn dân 03/3”, đồn Biên phòng phối hợp với UBND cấp xã xem xét đề xuất UBND cấp huyện công nhận, khen thưởng đối với các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đối với những trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

e) Tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo của Tổ quốc phải được UBND cấp huyện ra quyết định công nhận bằng văn bản mỗi năm một lần.

2. Điều kiện tham gia

a) Tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia phải gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và có nơi sản xuất, làm việc, hoạt động, cư trú đảm bảo cho việc thực hiện các nội dung đã đăng ký.

b) Tập thể đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phải có tư cách pháp nhân và hoạt động phải đúng quy định của pháp luật; địa điểm, địa bàn hoạt động phải đảm bảo cho việc thực hiện hiệu quả các nội dung đăng ký tham gia.

3. Đối tượng tham gia

a) Tập thể là tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị - xã hội; doanh nghiệp; thôn, bản, tổ dân phố; hợp tác xã; nghiệp đoàn nghề cá, tổ, đội đoàn kết khai thác thủy sản; tổ, đội tàu thuyền tự quản... cùng sinh hoạt hoặc cùng làm việc chung với nhau được tập hợp có tổ chức ở khu vực biên giới, ven bin và hải đảo do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập.

b) Hộ gia đình là tập hợp các thành viên cùng chung sống, có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung, là chủ thể trong các quan hệ sản xuất, kinh doanh, có hộ khu thường trú ở khu vực biên giới (hoặc có hộ khẩu ở huyện, thị xã, thành phố) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giao đất, giao rừng, giao diện tích sản xuất diêm nghiệp, nuôi trng thủy, hải sản ven biển và hải đảo.

c) Cá nhân là công dân Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định huy động tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia; phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

4. Chính sách

a) Hỗ trợ trang thiết bị, thông tin, tài liệu

- Được chính quyền địa phương các cấp nơi cư trú định kỳ hoặc đột xuất phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật mới của Nhà nước; các hiệp định, thỏa thuận về biên giới mà nước ta ký kết với các nước liên quan; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức liên quan.

- Được ưu tiên xét, cấp phương tiện, trang bị thông tin liên lạc, định vị vệ tinh, quan sát, phương tiện an toàn, cứu sinh... khi có các chương trình, dự án.

b) Hỗ trợ về điều kiện sản xuất, sinh hoạt

- Được ưu tiên trong xem xét giao đất, giao rừng, giao diện tích sản xuất diêm nghiệp, nuôi trng thủy, hải sản, dịch vụ hậu cần khai thác hải sản trên các vùng biển xa và các loại đất sản xuất khác theo quy định của pháp luật.

- Được ưu tiên xét tham gia các dự án xóa đói, giảm nghèo, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư của Nhà nước và địa phương ở khu vực biên giới.

- Được ưu tiên tạo điều kiện, xét cấp vốn trong các chương trình, dự án theo quy định; hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi đánh bắt xa bờ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

- Trường hợp tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký (hoặc không đăng ký tham gia) nhưng được người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền... tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nếu bị ốm, bị thương, bị tử vong, thiệt hại về tài sản, phương tiện, tàu thuyền... thì tùy theo từng trường hợp cụ thể, để xem xét việc hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ hoặc hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

c) Khen thưởng, xử phạt

- Cơ quan, tổ chức, tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia, được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đăng ký, xét duyệt; tập thể, hộ gia đình và cá nhân có hành vi gian dối trong xét duyệt, đăng ký tham gia; thiếu trách nhiệm hoặc không thực hiện, không hoàn thành các nội dung đã đăng ký, có các hành vi làm tổn hại đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ chế độ, chính sách được hưởng, bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan chức năng ở Trung ương.

- Hàng năm bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh trật tự trên các tuyến biên giới và UBND cấp huyện tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân 03/3”.

- Định kỳ 02 năm một lần mở đợt tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt của phong trào và tổ chức các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; 05 năm một lần tổ chức sơ kết phong trào ở cấp tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện phong trào cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên các tuyến biên giới. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, phương pháp xây dựng phong trào, các mô hình tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 05 năm một lần tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc cấp tỉnh; thường xuyên phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để đề xuất biện pháp giải quyết.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các hoạt động xâm phạm chủ quyền và các loại tội phạm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Tiến hành bổ sung quy chế, chương trình phối hợp giữa BĐBP tỉnh với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa các lực lượng vũ trang, kết nghĩa bản - bản giữa Nhân dân hai bên biên giới.

- Chỉ đạo các đồn Biên phòng bổ sung, ký kết chương trình phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, ban ngành cấp xã có liên quan; phối hợp với UBND cấp xã xác định nội dung, yêu cầu, phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn cho từng đối tượng, sát với tình hình, đặc điểm của địa phương; đề xuất UBND cấp huyện ra quyết định khen thưởng cho các đối tượng có thành tích xuất sắc trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Định kỳ 02 năm một lần, tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt của phong trào; mỗi năm một lần, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND, UBMTTQ cấp huyện, xã biên giới tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia phong trào về kiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia theo quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về biên giới đã ký kết với các nước có liên quan; tiến hành phbiến, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt và các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh.

- Chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu cho UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã tiến hành sơ kết phong trào cấp xã vào “Ngày Biên phòng toàn dân 03/3” hằng năm; giao đồn Biên phòng quản lý hồ sơ đăng ký của tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Tháng 9 hằng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan làm việc với Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện phong trào để tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho các hoạt động của phong trào năm tiếp theo.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh xây dựng các tiềm lực, kết hợp chặt chẽ giữa thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, huy động và phát huy sức mạnh tng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia.

- Chỉ đạo Đoàn kinh tế quốc phòng 207 làm tốt công tác quy hoạch, giúp các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bố trí sắp xếp dân cư theo Đề án 84 của Bộ Quốc phòng về “Xây dựng các điểm, dân cư tập trung, btrí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu sở khu vực biên giới, bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020”, góp phần tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sỹ của cơ quan, đơn vị và người dân khu vực đóng quân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

4. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân với thế trận biên phòng toàn dân và quốc phòng toàn dân vững mạnh ở địa bàn biên giới.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình định kỳ và dài hạn để phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân; làm tốt công tác truyền thông đối ngoại về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo trên các báo, đài của Trung ương, địa phương.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát, rà soát lại quy hoạch bố trí dân cư các xã biên giới theo các Quyết định: số 570/QĐ-TTg ngày 17/5/2012; số 1178/QĐ-TTg ngày 10/8/2009; s1179/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành khác để triển khai tổ chức thực hiện góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

7. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại nhà nước, hướng dẫn thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường sự đng thuận, ủng hộ của quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo và mi quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị đặc biệt hai bên biên giới.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc đưa nội dung liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vào chương trình giảng dạy chính khóa cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài chính

Hàng năm, thẩm định dự toán kinh phí của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện biên giới, tham mưu UBND tỉnh bố trí một phần ngân sách địa phương để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào; kiểm tra, giám sát công tác giải ngân, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biên giới

- Chỉ đạo trực tiếp, toàn diện việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị tại địa phương mình theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức cho các tập th, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới, biển đảo.

- Hằng năm, bố trí một phần ngân sách của địa phương để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành nghiên cu, tổ chức, hướng dẫn việc kết hợp chặt chẽ giữa các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo.

- Hằng năm, chỉ đạo UBND các xã, phường xét, ra quyết định công nhận đối với các đối tượng đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Hằng năm, vào “Ngày Biên phòng toàn dân 03/3”, chỉ đạo UBND cấp xã biên giới phối hợp với đồn Biên phòng tổ chức sơ kết phong trào ở cấp xã; ra quyết định khen thưởng và hướng dẫn UBND cấp xã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào; phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh.

11. Các Sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể chính trị - xã hội khác và UBND các huyện nội địa

Phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này; quan tâm hỗ trợ, đầu tư các chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới; thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu thiết thực, hiệu quả hướng về đồng bào, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các Sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, nhất là Nhân dân các vùng biên giới, hải đảo nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã về nội dung, phương pháp xây dựng phong trào và xây dựng, nhân rộng các mô hình Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng nội dung bản cam kết đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân để chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã biên giới tổ chức cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân ký kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nòng cốt của phong trào; tổ chức các hoạt động giao lưu, nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; ghi nhận, biu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh định kỳ hàng quý ra bản tin thông báo tình hình có liên quan, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp tỉnh do một đng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban; mời đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Phó ban; Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Phó ban trực; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan làm thành viên. Ở cấp huyện, xã, căn cứ vào tình hình cụ thể thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện ở cấp mình cho phù hợp.

2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì kiểm tra, đôn đốc; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

4. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đtổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- BTL BĐBP;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cảnh sát biển Vùng 2, Vùng 3 Hải quân;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VP, TH, KTTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5709/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5709/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực09/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5709/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5709/KH-UBND 2015 về tổ chức toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5709/KH-UBND 2015 về tổ chức toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5709/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực09/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 5709/KH-UBND 2015 về tổ chức toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tỉnh Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5709/KH-UBND 2015 về tổ chức toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tỉnh Quảng Nam

           • 09/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực