Văn bản khác 5717/KH-UBND

Kế hoạch 5717/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5717/KH-UBND 2018 xây dựng và thực hiện hương ước và quy ước Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5717/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu qucác nội dung của Quyết định trên địa bàn toàn tnh.

- Xác định cụ thcác nội dung công việc, trách nhiệm và cơ chế phi hợp của các tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình trin khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

- Phát huy vai trò chđộng, tích cực của các tổ chức, đơn vị, địa phương; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong quá trình thực hiện các tổ chức, đơn vị, địa phương phải chđộng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mc, khó khăn đtổ chức tốt các nội dung ca Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

Trong năm 2018, hoàn thành tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ ngành Tư pháp sang ngành Văn hóa, Ththao và Du lịch từ cấp tnh đến cấp xã.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung ca Quyết định:

- Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung và đim mới của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg bng các hình thức như tập huấn cho đội ngũ công chức văn hóa cấp xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở cơ s.

- Báo Qung Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin tham mưu tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg bng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

- Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch chtrì, Sở Tư pháp phối hợp thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tnh có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bhoặc ban hành mới các quy văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bo đm tính thng nht.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chđạo Phòng Tư pháp chtrì, phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bhoặc ban hành mới các văn bn quy phạm pháp luật có liên quan, bo đm tính thng nht.

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cp huyện, cấp xã làm công tác xây dựng, thực hiện hương ước quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ để bổ sung vào hương ước, quy ước; vận động loại bỏ, không áp dụng các nội dung trái pháp luật, trái phong tục, tập quán tốt đẹp, lạc hậu và không đảm bảo bình đng giới, phân biệt đối xvới phụ nữ trong các bản hương ước, quy ước của thôn, buôn, tổ dân phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát việc xây dựng, thực hiện, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh; xử lý vi phạm về hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức sơ kết, tng kết; định kỳ thống kê việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức rà soát hệ thống hương ước, quy ước đã được phê duyệt theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính ph; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhng nội dung không phù hợp; triển khai công nhận mới hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/12/2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch:

- Ch trì, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của các Sở, ngành, địa phương liên quan đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra; tng hợp tình hình, kết quthực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bn quy phạm pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính dự toán ngân sách qun lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước hàng năm trong dự toán hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác qun lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bhoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thẩm định nội dung các hương ước, quy ước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện các nội dung có liên quan.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và kế hoạch này để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

4. Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này.

5. Ban Dân tc tỉnh:

Chủ trì, hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

6. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao chđạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý.

7. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và kế hoạch này đến các tổ chức thành viên; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện tt hương ước, quy ước và pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

8. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương để chđộng xây dựng kế hoạch triển khai thực thực hiện.

- Chđạo phòng Tư pháp cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bàn giao nhiệm vụ qun lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ cơ quan Tư pháp sang cơ quan Văn hóa cùng cấp trong năm 2018.

- Lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đtriển khai thực hiện.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, chn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với Ủy ban Mt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận kiểm tra, giám sát, theo dõi, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện hương ước và các quy định của pháp luật về hương ước, quy ước tại địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- B trí kinh phí, cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện có hiệu qukế hoạch tại địa phương.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11) báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tnh) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mc, các cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch đ tng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- B
VH,TT&DL (b/c);
- TT.T
nh y, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh, các Hội
, đoàn thể tnh;
-
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện
, TX, TP;
- B
áo Qung Trị, Đài PTTH tnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- UBND các huyện, TX
, TP;
- Lưu: VT
, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5717/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5717/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2018
Ngày hiệu lực14/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5717/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5717/KH-UBND 2018 xây dựng và thực hiện hương ước và quy ước Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5717/KH-UBND 2018 xây dựng và thực hiện hương ước và quy ước Quảng Trị
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5717/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Quân Chính
        Ngày ban hành14/12/2018
        Ngày hiệu lực14/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 5717/KH-UBND 2018 xây dựng và thực hiện hương ước và quy ước Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5717/KH-UBND 2018 xây dựng và thực hiện hương ước và quy ước Quảng Trị

           • 14/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực