Văn bản khác 5793/KH-UBND

Kế hoạch 5793/KH-UBND năm 2017 về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5793/KH-UBND 2017 về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5793/KH-UBND

Đà Nng, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH HẢI VÂN QUAN

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Hải Vân Quan và Biên bản ghi nhớ về phối hợp thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan ngày 24 tháng 5 năm 2017 giữa UBND thành phố Đà Nng và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thành phố Đà Nng ban hành Kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan (sau đây viết tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tăng cường vai trò quản lý của các cơ quan, đơn vị của thành phố Đà Nẵng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích Hải Vân Quan.

2. Đảm bảo việc quản lý, phát huy giá trị di tích theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa hiện hành; đồng thời, gắn vi việc phát triển du lịch tại khu vực.

3. Trên cơ sở nội dung, phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, ban, ngành chủ động triển khai theo đúng yêu cầu Kế hoạch đề ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất với các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích Hải Vân Quan.

4. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những giá trị di sản văn hóa gắn liền với di tích Hải Vân Quan; góp phần nâng cao ý thức bảo vệ di tích của người dân và du khách.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. Triển khai công tác cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích; dựng biển giới thiệu và bản đồ khoanh vùng bảo vệ theo hồ sơ di tích.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Du lịch; UBND quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Hiệp Bắc.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế lập Quy hoạch tổng thể tu bổ, tôn tạo, bảo quản và phục hồi di tích Hải Vân Quan với phát triển du lịch bền vững. Tiến hành lập hồ sơ ưu tiên tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang các hạng mục công trình trọng điểm, cấp thiết.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở: Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND quận Liên Chiểu.

- Thời gian thực hiện: Bt đầu từ Quý III/2017.

3. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu thăm dò và thám sát khảo cổ các hạng mục công trình, xác định nền móng, kiến trúc, mẫu thức trang trí để tạo cơ sở khoa học, đảm bảo tính chân xác trong việc tu bổ, tôn tạo các yếu tgốc gắn liền với di tích Hải Vân Quan; tổ chức Hội nghị khoa học các chuyên gia, nhà nghiên cứu ở 2 địa phương và Trung ương về di tích Hải Vân Quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Du lịch, UBND quận Liên Chiểu, Hội Khoa học lịch sử thành phố, các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

4. Tham mưu UBND thành phố việc phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ xếp hạng Hải Vân Quan là di tích cấp Quốc gia đặc biệt.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Liên Chiểu.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

5. Phối hợp vi UBND huyện Phú Lc, tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Ban quản lý để lập và triển khai kế hoạch bố trí lực lượng quản lý, bảo vệ môi trường, phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự để phục vụ cộng đồng và khách du lịch.

- Đơn vị chủ trì: UBND quận Liên Chiểu.

- Đơn vị phối hợp; Các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải, UBND phường Hòa Hiệp Bắc.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2017.

6. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, những giá trị di sản văn hóa gn lin với di tích Hải Vân Quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị chủ trì hướng dẫn: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, hệ thống thông tin cơ sở (Đài Truyền thanh, Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện), Cng Thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử các sở, ngành, Trung tâm Thông tin Dịch vụ công Đà Nng.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch; UBND quận Liên Chiểu.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Là đơn vị thường trực, chủ trì đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; tng hợp và báo cáo theo định kỳ tiến độ triển khai Kế hoạch.

- Chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố các giải pháp cần thiết bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý di tích.

- Tham mưu UBND thành phố đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan.

2. UBND quận Liên Chiểu

- Chủ động, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai các nội dung của Kế hoạch.

- B trí kinh phí, đồng thời huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đbảo vệ và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan.

- Hưng dẫn du khách thực hiện đúng nội quy, quy chế tại di tích và giữ gìn, bảo vệ di tích trong hoạt động du lịch. Đề xuất, kiến nghị kịp thời những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình quản lý trực tiếp di tích và thực hiện các nhiệm vụ liên quan được giao.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính

Tổng hợp và bố trí nguồn vốn đầu tư hàng năm cho dự án bảo vệ, thăm dò, thám sát khảo cổ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan, trình UBND thành phố phê duyệt, cụ thể:

- Đối với hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu UBND thành phố bố trí vốn hàng năm đthực hiện dự án.

- Đối với hạng mục duy tu, chi phí quản lý hành chính: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn vốn.

4. Sở Xây dựng

- Quản lý quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc xung quanh di tích

- Thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích Hải Vân Quan theo thẩm quyền; thẩm định các dự án bên ngoài khu vực bảo vệ di tích để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến di tích.

5. Sở Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành liên quan trong việc tổ chức, khai thác những giá trị của di tích phục vụ cho việc phát triển du lịch.

- Xúc tiến quảng bá hình ảnh và giá trị di tích Hải Vân Quan đến du khách, trong và ngoài nước.

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng phục vụ khách du lịch cho các hộ kinh doanh tại khu vực đèo Hải Vân.

6. Các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động triển khai các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch.

Căn cứ Kế hoạch các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch thông qua Sở Văn hóa và Thể thao./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
-
UBMTTQVN TP;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND quận Liên Chiểu;
- Lưu: VT, KGVX, SVHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5793/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5793/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5793/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5793/KH-UBND 2017 về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5793/KH-UBND 2017 về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan Đà Nẵng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5793/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 5793/KH-UBND 2017 về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5793/KH-UBND 2017 về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan Đà Nẵng

              • 31/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực