Văn bản khác 58/KH-UBND

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 58/KH-UBND 2018 Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2018 - 2022” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022; Quyết định số 1020/QĐ- BTP ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện một số giải pháp cơ bản đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật. Đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xác định các hoạt động cụ thể, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan, huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018.

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch được ban hành.

2. Xây dựng văn bản, hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

2.1. Góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Khi nhận được văn bản đề nghị góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2.2. Nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 5/2019 (sau khi Nghị định Chính phủ được ban hành).

- Sản phẩm đầu ra: Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2.3. Triển khai áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật về hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Sản phẩm đầu ra: Thực hiện việc áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật về hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật.

2.4. Đề xuất, góp ý nội dung dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản đề xuất nội dung xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

2.5. Xây dựng văn bản hướng dẫn, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2020.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật.

3. Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

3.1. Thực hiện việc kiện toàn tổ chức pháp chế chuyên trách tại các Sở, Ban, Ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Sở Nội vụ.

- Sản phẩm đầu ra: Kiện toàn tổ chức pháp chế, bố trí công chức chuyên trách tại các Sở, Ban, Ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng.

3.2. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm đầu ra: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cử công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do Bộ Tư pháp tổ chức. Đặc biệt là kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, năng lực phản ứng chính sách.

4. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Kết hợp với nhiệm vụ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ, đảm bảo nội dung và tiến độ đề ra.

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch, xây dựng dự thảo báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét (để báo cáo Bộ Tư pháp) đúng thời gian quy định.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) khi có yêu cầu.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện: Do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - BTP (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Các cơ quan, địa phương tại Mục III
- Công an tỉnh (phối hợp);
- Lưu: VT, NC (T).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu58/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2018
Ngày hiệu lực14/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 58/KH-UBND 2018 Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 58/KH-UBND 2018 Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu58/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Minh Chiến
        Ngày ban hành14/06/2018
        Ngày hiệu lực14/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 58/KH-UBND 2018 Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 58/KH-UBND 2018 Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Bạc Liêu

           • 14/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực