Văn bản khác 58/KH-UBND

Kế hoạch 58/KH-UBND triển khai hoạt động Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy năm 2014 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2014 triển khai Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG CẦU GIẤY NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-BTTTT ngày 28/8/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy - Hà Nội (Khu CNTT Cầu Giấy); văn số 2538/BTTTT-CNTT ngày 30/8/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện một số nhiệm vụ để phát triển Khu CNTT Cầu Giấy, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động Khu Công nghệ thông tin Cầu Giấy năm 2014, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mc đích

- Nâng cấp hạ tầng, cải tạo môi trường và điều kiện làm việc của Khu CNTT Cầu Giấy;

- Hoàn thiện mô hình quản lý Khu CNTT Cầu Giấy đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hỗ trợ sự phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu;

- Triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT trong Khu, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư cho Khu;

- Tăng dần tỷ trọng các doanh nghiệp CNTT để đưa các hoạt động của Khu tiến tới chủ yếu về CNTT.

2. Yêu cầu

- Các Sở, Ban, Ngành và UBND quận Cầu Giấy căn cứ theo nhiệm vụ được được giao nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Các doanh nghiệp CNTT và các Chủ đầu tư xây dựng trong Khu có trách nhiệm phối hợp triển khai Kế hoạch và chủ động huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để thực hiện Kế hoạch, góp phần đẩy mạnh hoạt động của Khu CNTT Cầu Giấy.

II. Nội dung

1. Triển khai các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện các phân khu chức năng của Khu CNTT Cầu Giấy

- Triển khai đồng bộ các dự án xây dựng cổng chào của Khu CNTT Cầu Giấy và dự án “Hạ ngầm các đường dây, cáp đi nổi, xây dựng hệ thống truyền kỹ thuật và cải tạo hạ tầng Khu CNTT Cầu Giấy”.

- Triển khai thực hiện chỉnh trang hai bên tuyến phố Duy Tân trở thành tuyến phố văn minh đô thị; Cống hóa hệ thống mương thoát nước qua Khu để làm bãi đỗ xe tĩnh tạo cảnh quan không gian đẹp, văn minh hiện đại.

- Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công của các doanh nghiệp còn đang triển khai xây dựng trong Khu, sớm hoàn thiện đưa các tòa nhà đi vào hoạt động.

- Các doanh nghiệp chủ toà nhà trong Khu có trách nhiệm duy trì, đảm bảo cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đáp ứng yêu cầu của Khu CNTT tập trung.

- Xây dựng phương án phủ sóng wifi cho các tòa nhà trong Khu CNTT tập trung và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hoạt động của Khu.

2. Hoàn thiện mô hình quản lý Khu CNTT Cầu Giấy

- Kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban quản lý Cụm tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy thành Ban quản lý Khu CNTT Cầu Giấy.

- Hoàn thiện, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và nhân lực để phù hợp với mô hình của Ban quản lý Khu CNTT tập trung và đáp ứng các yêu cầu quản lý Khu CNTT tập trung.

- Xây dựng quy chế quản lý hoạt động Khu CNTT Cầu Giấy và triển khai việc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động của các doanh nghiệp CNTT trong Khu.

3. Triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

- Hướng dẫn các doanh nghiệp các thủ tục để được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước theo quy định đối với các các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu CNTT Cầu Giấy và góp phần tăng tỷ trọng tỷ trọng doanh nghiệp CNTT hoạt động trong Khu.

- Xây dựng trang thông tin điện tử quảng bá, giới thiệu khu CNTT Cầu Giấy Hà Nội và các doanh nghiệp trong Khu.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư quảng bá về Khu; triển khai hoạt động kết nối giao thương các doanh nghiệp Công nghệ thông tin hoạt động trong Khu với Doanh nghiệp nước ngoài (Nhật bản, Hàn Quốc, Canada...); tổ chức hội thảo chuyên đề giới thiệu các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến CMM, CMMI và các quy trình ISO về an toàn thông tin,...

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về Khu CNTT Cầu Giấy

- Biên soạn tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá về Khu CNTT Cầu Giấy phục vụ cho hoạt động giới thiệu, tuyên truyền cũng như các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại.

- Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Khu CNTT Cầu Giấy và hoạt động của các doanh nghiệp CNTT trong Khu thông qua các bài viết, phóng sự giới thiệu về Khu.

III. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện trong kế hoạch được bố trí từ ngân sách Thành phố, ngân sách quận năm 2014 và nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, hiệp hội, nguồn đầu tư nước ngoài và các nguồn kinh phí khác.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với UBND quận Cầu Giấy và các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch với UBND Thành phố theo quy định.

- Phối hợp với UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và công tác truyền thông, tuyên truyền về Khu CNTT tập trung.

- Triển khai thực hiện dự án Hạ ngm các đường dây, cáp đi nổi, xây dựng hệ thống truyền kỹ thuật và cải tạo hạ tầng Khu CNTT Cầu Giấy.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, Ban, Ngành liên quan huy động các nguồn vốn thực hiện Kế hoạch;

Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu áp dụng các chính sách ưu đãi theo qui định của Khu CNTT tập trung và các qui định của Nhà nước, Thành phố.

3. Sở Nội vụ chủ trì phối với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận Cầu Giấy hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức hoạt động của Ban quản lý Khu CNTT Cầu Giấy báo cáo UBND Thành phố đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Khu.

4. UBND quận Cầu Giấy chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chỉnh trang hai bên tuyến phố Duy Tân trở thành tuyến phố văn minh đô thị; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai cống hóa hệ thống mương thoát nước qua Khu để làm bãi đỗ xe tĩnh. Triển khai thực hiện Dự án xây dựng cổng chào của Khu CNTT Cầu Giấy.

5. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Cục thuế, Cục Hải quan Thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp trong Khu CNTT tập trung trong quá trình giải quyết các thủ tục và áp dụng các chính sách ưu đãi theo quy định.

6. Các doanh nghiệp CNTT trong Khu chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận Cầu Giấy và các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả và đồng bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh các đơn vị gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực UBND TP;
- Đ/c Ch tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các S, Ban, Ngành, Đoàn thể TP;
- UBND quận Cầu Giấy;
- VPUB: Đ/c CPVP, đ/c PVP ĐĐHồng Các phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VXh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu58/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2014 triển khai Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2014 triển khai Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu58/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2014 triển khai Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2014 triển khai Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy Hà Nội

             • 14/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực