Văn bản khác 58/KH-UBND

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2012 phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 58/KH-UBND phòng, chống bạo lực gia đình Thái Bình 2012 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2016.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch Phòng, chống bạo lực gia đình ban hành kèm theo Quyết định số 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các thành viên trong gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó xác định vai trò, vị trí, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện chính sách, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Phấn đấu kiềm chế và làm giảm số nạn nhân bị bạo lực gia đình, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, ổn định xã hội. Tng bước xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

1. 100 % cán bộ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách công tác gia đình từ tỉnh đến sở được tập huấn công tác quản lí nhà nước về gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Phấn đấu đến năm 2016, 100% các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn có Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình; có mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; mỗi năm 1 lần các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức tập huấn và hướng dẫn nội dung sinh hoạt.

3. 100 % cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong tỉnh được tập huấn hoặc cung cấp tài liệu, thông tin về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

4. 8/8 huyện, thành phố trong tỉnh được đào tạo từ 2 đến 3 báo cáo viên cấp huyện về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và được trang bị tài liệu tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Hàng năm phấn đấu kiềm chế và tiến tới làm giảm số nạn nhân bị bạo lực gia đình.

6. Phấn đấu đến năm 2016, 100 % xã, phường, thị trấn được triển khai các lp truyền thông trực tiếp về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

7. Đến năm 2016, 30% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh thiết lập được “Đường dây nóng” và “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

1.1. Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

1.2. Triển khai và hướng dẫn thực hiện kế hoạch hành động của tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016.

1.3. Triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình của Chính phủ.

1.4. Triển khai các văn bản khác có liên quan tới lĩnh vực phòng, chng bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

2. Truyền thông vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình

2.1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành các hoạt động truyền thông, vận động thông qua hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, truyền thông trực tiếp tại các xã phưng, thị trấn và các hình thức truyền thông khác nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường cam kết ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình và tăng cường đầu tư cho công tác này.

2.2. Xây dựng Kế hoạch truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chng bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016 với các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch đăng tải các tin, bài, phóng sự; xây dựng chuyên mục, tọa đàm tuyên truyền thường xuyên các thông tin liên quan đến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Bình; Đài Phát thanh các huyện, thành phố, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

- Đăng tải các tin, bài về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hướng dẫn nội dung hoạt động, phòng chống bạo lực gia đình cho Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Thể thao các huyện, thành phố, các Đội Thông tin lưu động và Trung tâm Văn hóa và Thể thao các xã, phường, thị trn trong toàn tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị truyền thông trực tiếp về phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Biên soạn sách, in ấn các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình nhân các sự kiện như: Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11…

- Tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng như: Liên hoan văn nghệ gia đình, các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình; triển lãm tranh ảnh, tranh cổ động nhằm chuyển tải các thông điệp phòng, chống bạo lực gia đình đến quần chúng nhân dân.

- Tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên và phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở các kiến thức về gia đình, pháp luật về phòng, chng bạo lực gia đình...

- Tổ chức truyền thông lồng ghép về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình với các mô hình khác ở địa phương.

3. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền các địa phương về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Biên soạn tài liệu về phòng, chống bạo lực gia đình gồm: các chính sách pháp luật và kiến thức cơ bản về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

- Hướng dẫn các kĩ năng làm việc, kĩ năng giám sát và quản lí điều hành mô hình, các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; kĩ năng hòa giải cho cán bộ sở xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Tập huấn kĩ năng thiết lập bảng thống kê số liệu bạo lực gia đình và hướng dẫn cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở về phương pháp thống kê số liệu về bạo lực gia đình.

4. Xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

- Từ năm 2012 đến năm 2016 tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều được triển khai mô hình các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình.

- Mô hình các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình có các câu lạc bộ, các nhóm, các tổ hòa giải hoạt động theo quy chế.

- Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm được tập huấn, cung cấp tài liệu, thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo các chủ đề, chủ điểm thích hp.

- Đối tượng tham gia câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình là các gia đình, các đối tượng có dấu hiệu bạo lực và bị bạo lực gia đình, cán bộ các ngành, các tổ chức, đoàn thể cơ sở.

- Các đối tượng có dấu hiệu bạo lực đối với các thành viên trong gia đình, gia đình và đối tượng bị bạo lực gia đình được mời đến tham gia câu lạc bộ, được tư vấn, được hỗ trợ bảo vệ, được hòa giải.

5. Xây dựng lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

5.1 Xây dựng lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí xét chọn gia đình văn hóa, làng, t dân ph, khu phố, cơ quan đơn vị văn hóa.

- Xây dựng gia đình văn hóa có tiêu chí: vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau, không có bạo hành gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đối xử công bằng vi các con, có tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư, tích cực tham gia vào công việc vận động, hòa giải nhằm giảm thiểu nhng biểu hiện bạo lực gia đình.

- Xây dựng làng, thôn, tổ dân phố, khu phố, cơ quan đơn vị văn hóa có tiêu chí: các gia đình thực hiện tốt pháp luật của nhà nưc. Đưa nội dung phòng, chng bạo lực gia đình vào các quy ước, hương ước của địa phương, tạo dư luận xã hội, lên án các hành vi bạo lực, giải quyết tốt những mối bất hòa trong các gia đình.

5.2. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung sinh hoạt thôn, làng, tổ dân phố, khu phố, cơ quan đơn vị văn hóa.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn cần bsung, coi trọng những tiêu chí về thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đối với làng, tổ dân phố văn hóa cho phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương; đồng thời khen thưng, biểu dương các cá nhân, gia đình, làng, tổ dân phố, xã phường điển hình trong công tác phòng, chng bạo lực gia đình.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cơ chế quản lí liên quan đến nội dung công tác phòng, chống bạo lực gia đình

6.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê về bạo lực gia đình:

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình các cấp xây dựng cơ chế phối hp, thu thập thông tin, phân tích và phổ biến dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức khảo sát, điều tra xã hội học, thu thập cơ sở dữ liệu, thống kê về bạo lực gia đình với các chỉ báo: số gia đình có nguy cơ cao về bạo lực gia đình; số nạn nhân được phát hiện và trợ giúp, số vụ bạo lực gia đình và người gây bạo lực được xử lí đúng pháp luật; số người gây bạo lực gia đình được tư vấn, giáo dục, số cán bộ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tập huấn về phòng, chống về bạo lực gia đình; ngân sách tỉnh chi cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

- Việc thống kê về bạo lực gia đình do cán bộ văn hóa chủ trì, phối hợp với cán bộ Tòa án các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ, cán bộ tư pháp và công an địa phương tiến hành hàng năm.

6.2 Xây dựng cơ chế cập nhật thông tin:

Thực hiện việc thống kê thường xuyên các thông tin về bạo lực gia đình, bình đẳng giới và các chỉ báo có liên quan từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp tỉnh; bổ sung thường xuyên những thông tin cần thiết phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch của tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình. Thời gian thực hiện: từ 2012 đến 2016.

6.3. Hướng dẫn thu thập và phân tích thông tin

- Xây dựng chương trình nhập dữ liệu ban đầu về phòng, chống bạo lực gia đình, chương trình cập nhật thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình từ cơ sở đến tỉnh.

- Tập huấn hướng dẫn thu thập thông tin về bộ chỉ số phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình”.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ từ tỉnh đến cơ sở về phân tích và xử lí thông tin liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình. Từ năm 2012 đến năm 2016, mỗi năm tchức 01 lần tập huấn cho cán bộ văn hóa-thông tin phụ trách công tác gia đình từ cơ sở đến tỉnh.

7. Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ bạo lực gia đình

- Mỗi thành viên trong gia đình trước tiên phải có ý thức tố giác, lên án, không bao che dung túng cho các hành vi bạo lực trong gia đình mình.

- Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn th, các tổ tự quản và các cá nhân có trách nhiệm trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình; nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp giải quyết phù hp với từng vụ việc với phương châm lấy phòng ngừa, hòa giải là chính.

- Đối với những vụ ít nghiêm trọng trước tiên sử dụng những người có uy tín trong đại gia đình, trong dòng họ, những người cao tuổi, trong cộng đồng khu dân cư, tổ hòa giải của các tổ chức đoàn thể nhắc nhở, tư vấn, góp ý từng bước. Nếu nghiêm trọng hơn vụ việc phải được đưa ra thảo luận, sinh hoạt tại các cuộc họp của cấp ủy, chính quyền, của các tổ chức đoàn thể. Nếu không giải quyết được phải có sự can thiệp của chính quyền bằng các biện pháp răn đe, giáo dục và xử lí theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đối với những vụ bạo lực gia đình có tính chất nghiêm trọng đủ yếu tố cấu thành tội phạm phải có biện pháp kịp thời, nhân dân có trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất, báo cáo chính quyền đngăn chặn, tiến hành điều tra xử lí theo pháp luật về hình sự.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch do Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm, lồng ghép với các kinh phí chương trình khác đđảm bảo trin khai thực hiện kế hoạch có có tính khả thi và hiệu quả.

2. Hằng năm, Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch dự trù phân bổ kinh phí cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh.

- Gồm các thành phần sau: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm Phó Trưởng ban; các thành viên gồm đại diện các sở, ban, ngành, đoàn th: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và Phòng Văn xã - Văn phòng UBND tỉnh.

- Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, phân công phụ trách các cơ quan, đoàn thể, các huyện, thành phố.

2. Tiến độ thời gian thực hiện

2.1. Năm 2012

- Năm 2012 kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh và ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thvà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức tập huấn triển khai Kế hoạch, triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Triển khai một số mô hình các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình tại các huyện, thành ph

- Quý IV năm 2012 triển khai các hội nghị truyền thông trực tiếp về phòng, chống bạo lực gia đình tại 8 huyện, thành phố. Hp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; Báo Thái Bình xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về phòng, chng bạo lực gia đình.

- Quý IV năm 2012 tổ chức thu thập thông tin về bạo lực gia đình; xuất bản tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phát cho các huyện, thành phố; họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đánh giá tng kết năm.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

2.2. Năm 2013

- Tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm trin khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2013).

- Tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đối với các Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình toàn tỉnh.

- Triển khai hội nghị truyền thông trực tiếp tại các xã tiếp theo của 8 huyện thành phố (dự kiến mỗi huyện chọn 05 xã).

- Tiếp tục triển khai, duy trì các mô hình các giải pháp can thiệp về phòng, chống bạo lực gia đình tại 8 huyện, thành phố; đồng thời tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí về phòng, chống bạo lực gia đình. Xuất bản tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ báo cáo viên các cấp.

- Tập huấn nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ tuyên truyền các sở, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở xã, phường, thị trấn,

2.3. Năm 2014

- Tổ chức Cuộc thi sáng tác các tác phm văn học về đề tài “Phòng, chống bạo lực gia đình”.

- Tuyên truyền đạo đức, lối sống gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phương tiện truyền thông khác.

- Tổ chức tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Tổ chức hội nghị truyền thông trực tiếp về phòng, chống bạo lực gia đình tại 8 huyện, thành phố.

- Tiếp tục triển khai, duy trì mô hình các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

- Xuất bản tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sơ kết giai đoạn 1 (2012 - 2014) triển khai Kế hoạch Phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh.

2.4. Năm 2015

- Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tuyên truyền đạo đức, lối sống gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phương tiện truyền thông khác.

- Tổ chức tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ làm công tác thông tin cổ động. Tổ chức hội nghị truyền thông trực tiếp về phòng, chống bạo lực gia đình tại 8 huyện, thành phố.

- Tiếp tục triển khai, duy trì mô hình các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời tổ chức kim tra hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

- Xuất bản tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

2.5. Năm 2016

- Tổ chức Hội thảo khoa học vai trò của người cha trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2012 - 2016 và Hội thảo xây dựng Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn tiếp theo.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình của Ủy ban nhân dân tnh; phân công các thành viên phụ trách công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại các huyện, thành phố.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh; phối hp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tnh thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch. Xây dựng và ban hành văn bản, hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo triển khai các đề án, dự án của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật các sở, ngành, đoàn thể liên quan.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

- Hướng dẫn kỹ năng hòa giải, nghiệp vụ phòng, chống bạo lực gia đình tới đông đảo quần chúng nhân dân.

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

- Lồng ghép các tiêu chí phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới vào tiêu chí gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố, khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa. Phối hợp vi các cơ quan liên quan tổ chức Liên hoan văn nghệ, các cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật như: thơ, ca, vẽ tranh, ảnh cổ động, truyện ngắn... về đề tài phòng, chống bạo lực gia đình và bình đng giới.

- Theo dõi và đôn đốc, kiểm tra định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện kế hoạch.

3. Sở Tư pháp

Xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chng bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tới đông đảo quần chúng nhân dân. Chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chí về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới vào hương ước, quy ước của các thôn, làng, tổ dân phố, khu phố. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực này.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bổ sung vào chương trình giáo dục nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo; chỉ đạo việc phbiến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong nhà trường.

5. Sở Y tế

Củng cố và tăng cường năng lực cho các cơ sở y tế công lập đáp ứng nhiệm vụ tiếp cận, chăm sóc y tế và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; ban hành và tổ chức thực hiện quy chế về tiếp nhận chăm sóc y tế cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện thống kê, báo cáo số lượng bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình được khám và điều trị.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội; chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Hàng năm xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí ngân sách thường xuyên của tỉnh cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình đảm bảo được các mục tiêu, hoạt động trong kế hoạch đ ra.

8. Công an tỉnh

Phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cơ sở tiến hành các biện pháp phòng, ngăn ngừa bạo lực gia đình; giáo dục vận động, thuyết phục, cảnh cáo răn đe các đối tượng có hành vi bạo lực gia đình, các đối tượng có nguy cơ gây bạo lực gia đình như: người nghiện rượu, đánh bạc, nghiện ma túy,... Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phát hiện đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh những người gây bạo lực gia đình.

9. Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh điều tra, truy tố, xét xử những người có hành vi bạo lực gia đình; thường xuyên tổ chức xét xử lưu động những vụ án bạo lực gia đình để răn đe những người có hành vi bạo lực gia đình. Hàng năm thu thập, tổng hp và báo cáo số vụ bạo lực gia đình được xét xử sơ thm, phúc thẩm trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam tỉnh

Tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép tổ chức trin khai việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình vi Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tuyên dương những gia đình văn hóa không có bạo lực trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân”. Kiến nghị những biện pháp cần thiết với cơ quan nhà nước có liên quan đthực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Tổ chức cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân về bạo lực gia đình. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các tổ chức liên quan để bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm nhằm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình.

12. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới. Lồng ghép các nội dung phòng, chng bạo lực gia đình và bình đẳng giới vào nội dung hoạt động của các cấp Hội. Định kì 6 tháng một lần báo cáo về Ban Chỉ đạo cùng cấp.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình

Căn cứ vào Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đưa tin, bài, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự... về phòng, chống bạo lực gia đình.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch Phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh giai đoạn 2012 - 2016, xây dựng Kế hoạch Phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện giai đoạn 2012 -2016 phù hợp với đặc đim tình hình địa phương, với các mục tiêu, giải pháp phù hợp. Tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo định kì, đột xuất về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện; ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã (thành phần tương tự cấp tỉnh và cấp huyện).

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện là đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch Phòng, chống bạo lực gia đình của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công các ngành thành viên phụ trách công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phòng Văn hóa và Thông tin là đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện; có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ th, phối hp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố triển khai thực hiện và đặt dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh.

- Ban Chỉ đạo cấp xã, phường là đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của Ủy ban nhân dân xã, phường; có trách nhiệm phân công thành viên phụ trách công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại các thôn, tổ dân phố, khu phố.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động, khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo tiến độ thực hiện về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chng bạo lực gia đình cp tỉnh đôn đc, tng hợp và báo cáo kết quả xây dựng Kế hoạch Phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện và cấp xã./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VP, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu58/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2012
Ngày hiệu lực17/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 58/KH-UBND phòng, chống bạo lực gia đình Thái Bình 2012 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 58/KH-UBND phòng, chống bạo lực gia đình Thái Bình 2012 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu58/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýCao Thị Hải
        Ngày ban hành17/10/2012
        Ngày hiệu lực17/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 58/KH-UBND phòng, chống bạo lực gia đình Thái Bình 2012 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 58/KH-UBND phòng, chống bạo lực gia đình Thái Bình 2012 2016

           • 17/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực