Văn bản khác 583/KH-UBND

Kế hoạch 583/KH-UBND năm 2019 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 583/KH-UBND 2019 tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/KH-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính Trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường hoạt động đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại quan trọng.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác đối ngoại đảng trên địa bàn tỉnh

Phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung của Kế hoạch số 88-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào các Kế hoạch tuyên truyền của Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch, phương án tuyên truyền cụ thể với các sự kiện đối ngoại đảng, đặc biệt là hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và lãnh đạo địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động đối ngoại đảng trên các website, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban ngành và đơn vị địa phương; thường xuyên cập nhật kịp thời các hoạt động đối ngoại đảng của tỉnh An Giang trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang; chú trọng các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đảng trên địa bàn tỉnh.

Tận dụng tốt các kênh song phương và đa phương, các đoàn công tác của tỉnh đi nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến thăm tỉnh nhằm tăng cường thông tin đối ngoại đảng, nâng cao khả năng hợp tác về tuyên truyền, thông tin đối ngoại của địa phương, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

2. Duy trì, đẩy mạnh và mở rộng quan hệ đối ngoại đảng của tỉnh với đảng cầm quyền ở các nước láng giềng có chung đường biên giới và các chính đảng trên thế giới; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước giữa các cơ quan trong tỉnh và giữa các cơ quan trong tỉnh với các cơ quan Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại đảng

Thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác với các đối tác thuộc Đảng Nhân dân Campuchia và các chính đảng trên thế giới; triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục,…. theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tham gia tích cực vào việc triển khai các thỏa thuận cấp cao mà Đảng ta đã ký kết với các chính đảng khác.

Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với đảng cầm quyền hai tỉnh giáp biên là Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia); đảng bộ và chính quyền tỉnh Champasak, Savanakhet (CHDCND Lào); các cơ quan lãnh sự các nước tại Tp. Hồ Chí Minh có mối quan hệ hợp tác với tỉnh như: CHND Trung Hoa, LB Nga, CH Cuba.

Người đứng đầu các địa phương, cơ quan đơn vị đảm bảo cơ chế phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện để phát huy hiệu quả hoạt động đối ngoại đảng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở ngoài trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại đảng.

Phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc nắm chủ trương, cập nhật, cung cấp thông tin về mối quan hệ và tình hình chính đảng các nước nhằm phục vụ công tác tham mưu và triển khai các hoạt động liên quan đến đối ngoại đảng trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo phục vụ các hoạt động đối ngoại đảng trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Đối Ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong việc nắm chủ trương, cung cấp thông tin cập nhật về mối quan hệ, tình hình chính đảng các nước, nhất là tình hình Đảng Nhân dân Campuchia, để nâng cao chất lượng công tác, nghiên cứu, tham mưu, dự báo tình hình, phục vụ triển khai các hoạt động đối ngoại đảng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hàng năm tổ chức các đợt cập nhật tình hình mới liên quan công tác đối ngoại đảng của đất nước cũng như trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu chuyên sâu về vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại đảng, về mối quan hệ với các chính đảng hiện nay, thực trạng và giải pháp nhằm đưa quan hệ đối ngoại đảng đi vào chiều sâu; nâng cao nhận thức và tính chủ động, tránh bị động lúng túng trong việc xử lý các tình huống đột xuất.

4. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường nghiên cứu, nắm bắt dư luận trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đối ngoại đảng; quản lý, định hướng thông tin, kịp thời ngăn chặn các hành vi chống phá, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cảnh giác với âm mưu gây tổn hại tới mới quan hệ của Đảng ta với đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các đối tác quan trọng và tác động tiêu cục tới những đóng góp, vai trò, vị thế và uy tín của đảng ta tại các diễn đàn quốc tế, đa phương, song phương.

5. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại đảng

Tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ công chức làm công tác đối ngoại đảng về lập trường tư tưởng, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức đối ngoại, đặc biệt chú trọng các nội dung liên quan đến công tác phát ngôn, xử lý khủng hoảng truyền thông, xử lý điểm nóng chính trị, lễ tân,… nhằm đáp ứng các yêu cầu của công tác đối ngoại đảng trong tình hình mới.

Phối hợp, triển khai thực hiện các chương trình, đề án của các cơ quan Trung ương trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, triển khai quán triệt về đẩy mạnh và nâng tầm hoạt động đối ngoại đảng, như: “Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; “Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế” theo Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, nghiên cứu, dự báo, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội liên quan các hoạt động đối ngoại đảng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quan hệ đối ngoại với Đảng Nhân dân Campuchia, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị này thông qua các hội nghị giao ban báo chí; quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí, truyền thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền chống phá các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông có phương án tuyên truyền các sự kiện đối ngoại đảng, đặc biệt là hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, trung ương diễn ra trên địa bàn tỉnh; tận dụng các kênh song phương, đa phương, các đoàn đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh nhằm tăng cường thông tin đối ngoại đảng, nâng cao khả năng hợp tác về tuyên truyền, thông tin đối ngoại của địa phương; Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch 88-KH/TU theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Nội vụ căn cứ vào “Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; “Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế” theo Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu UBND tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ, công chức phụ trách công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có kế hoạch và hướng dẫn công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân về công tác đối ngoại đảng, góp phần triển khai có hiệu quả Chỉ thị 32-CT/TW của Bộ Chính trị.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy lập kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị; phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể, đề cao vai trò của người đứng đầu; thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện; gắn công tác đối ngoại đảng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thị, thành;
- CVP, PCVP La Phước Kiên;
- Lưu HCTC, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 583/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu583/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2019
Ngày hiệu lực24/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 583/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 583/KH-UBND 2019 tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 583/KH-UBND 2019 tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng tỉnh An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu583/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành24/09/2019
        Ngày hiệu lực24/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 583/KH-UBND 2019 tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 583/KH-UBND 2019 tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng tỉnh An Giang

           • 24/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực