Văn bản khác 585/KH-UBND

Kế hoạch 585/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 585/KH-UBND thi hành Bộ luật hình sự Hà Nam 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/KH-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự, Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Quyết định số 393/QĐ-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự; y ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội, Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 393/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

d) Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2016 Bộ luật Hình sự được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

đ) Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự cần được quan tâm, tập trung chỉ đạo tại các đơn vị, địa phương trong năm 2016.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức quán trit việc thi hành Blut Hình s năm 2015

a) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, đặc biệt là các nội dung mới của Bộ luật cho đại diện các Sở, ngành, đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự với hình thức thích hợp trên địa bàn.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.

b) Thời gian thực hiện:

- Sở Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015: sau khi Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn.

- Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự ở các cơ quan, đơn vị, địa phương: từ tháng 03 đến tháng 06 năm 2016.

2. Tổ chức tập huấn báo cáo viên về Bộ luật Hình sự năm và Nghị quyết số 109/2015/QH13, tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của Bộ luật

- Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn.

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật Hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.

- Cơ quan thực hiện: Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, các cơ quan, tổ chức khác tổ chức phbiến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2016.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông: xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo Hà Nam, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác ở địa phương: xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13, nhất là những nội dung mới của Bộ luật. Đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Các Sở, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý IV năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ động bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15 tháng 9 năm 2016.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam tích cực phối hợp với các Sở, ngành trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Các PCT UBND tỉnh;
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh, MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: CPVP(2), NC;
- Lưu: VT, NC(H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 585/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu585/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2016
Ngày hiệu lực25/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 585/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 585/KH-UBND thi hành Bộ luật hình sự Hà Nam 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 585/KH-UBND thi hành Bộ luật hình sự Hà Nam 2015 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu585/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành25/03/2016
        Ngày hiệu lực25/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 585/KH-UBND thi hành Bộ luật hình sự Hà Nam 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 585/KH-UBND thi hành Bộ luật hình sự Hà Nam 2015 2016

           • 25/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực