Văn bản khác 5871/KH-UBND

Kế hoạch 5871/KH-UBND năm 2014 triển khai Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5871/KH-UBND 2014 bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ 2020 tầm nhìn 2030 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5871/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBATGTQG ngày 07/3/2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện hiệu quả mục tiêu Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2012.

b) Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Chiến lược theo từng giai đoạn; xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung đã được quy định trong Chiến lược.

b) Các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược; bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, toàn tỉnh và liên kết vùng.

c) Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Ban An toàn giao thông tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong việc triển khai thực hiện Chiến lược.

II. NỘI DUNG

1. Giai đoạn 2014 - 2015:

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ mang tính đột phá nhằm bảo đảm mục tiêu hàng năm giảm 5 - 10% số người chết do tai nạn giao thông đường bộ.

a) Tham mưu triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình an toàn giao thông cụ thể tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

b) Cải tạo, xóa bỏ “Điểm đen” tai nạn giao thông

- Đường tỉnh quản lý:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải;

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

- Đường cấp huyện quản lý:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế hạ tầng;

+ Cơ quan phối hợp: Công an cấp huyện;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

c) Thực hiện Đề án “Kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường bộ”

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

d) Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác cưỡng chế của lực lượng công an thực thi công vụ

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

- Cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: Công an các huyện, thị xã, thành phố;

+ Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban của huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

đ) Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm công tác cưỡng chế của lực lượng Thanh tra giao thông

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tài chính;

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

e) Xây dựng hệ thống giám sát giao thông, trung tâm chỉ huy, cưỡng chế và xử phạt vi phạm pháp luật về an toàn giao thông bằng hình ảnh

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

g) Thực hiện Dự án cung cấp trang, thiết bị cho lực lượng hỗ trợ công tác cưỡng chế ở tuyến địa phương như công an xã, phường, thị trấn

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

h) Nâng cao chất lượng đội ngũ lái xe

- Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải;

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

- Triển khai Đề án kiểm soát sử dụng chất có cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông:

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

- Triển khai Đề án kiểm soát sử dụng ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông:

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

i) Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

k) Tuyên truyền, phổ biến về Văn hóa giao thông

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về Văn hóa giao thông; bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền về Văn hóa giao thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Văn hóa giao thông:

+Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

l) Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học

- Triển khai Chương trình hoàn thiện tài liệu và giáo trình giảng dạy về an toàn giao thông:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Cơ quan phối hợp: Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

- Tập huấn giáo viên giảng dạy về an toàn giao thông:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

m) Tăng cường lực lượng cứu nạn, cứu hộ tai nạn giao thông

- Cơ quan chủ trì: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đồng Nai;

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

n) Tăng cường các trạm cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ

- Cơ quan chủ trì: Hội Chữ thập đỏ tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

o) Nâng cao năng lực quản lý an toàn giao thông

- Tiếp tục kiện toàn, tăng cường năng lực cho Ban An toàn giao thông tỉnh; phát triển nguồn nhân lực cho công tác bảo đảm an toàn giao thông:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

+ Cơ quan phối hợp: Ban An toàn giao thông tỉnh; các sở, ban, ngành;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

- Triển khai tài liệu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực:

+ Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thành viên, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nhân lực do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức:

+ Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

p) Bảo đảm an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông

- Xây dựng Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông tĩnh (nơi đỗ xe, nơi trông giữ phương tiện giao thông) tại thành phố Biên Hòa, trung tâm các huyện, thị xã:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

- Xây dựng Dự án quản lý lòng đường, vỉa hè (tổ chức sắp xếp nơi kinh doanh, buôn bán; tổ chức lực lượng duy trì trật tự lòng đường, hè phố):

+ Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Xây dựng;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

2. Giai đoạn 2016 - 2020:

Mục tiêu chính của giai đoạn là hàng năm giảm 3 - 5% số người chết do tai nạn giao thông đường bộ; giảm ùn tắc giao thông.

a) Tham mưu triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình an toàn giao thông cụ thể tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

b) Xây dựng Văn hóa giao thông

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thành viên, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; Báo Đồng Nai; Báo Lao động Đồng Nai; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

+ Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên, UBND các phường, xã, thị trấn, Đài Truyền thanh địa phương;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

c) Thực hiện Đề án kiểm soát sử dụng ma túy và chất có cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

- Đề án kiểm soát sử dụng chất có cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông:

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Đề án kiểm soát sử dụng ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông:

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

d) Thực hiện giáo dục an toàn giao thông trong trường học

- Tiếp nhận và trang bị trang thiết bị giảng dạy về an toàn giao thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Cơ quan phối hợp: Hiệu trưởng các trường THPT, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Triển khai Chủ trương của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về đưa giáo dục an toàn giao thông thành môn học chính khóa và cấp chứng chỉ đào tạo:

+ Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

đ) Triển khai dự án của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về cơ sở dữ liệu về an toàn giao thông; thông tin dữ liệu an toàn giao thông đường bộ quốc gia

- Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

e) Triển khai tài liệu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực

- Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thành viên, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

g) Tổ chức đào tạo, tập huấn nhân lực do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức

- Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

h) Dự án nâng cấp, cải tạo điều kiện an toàn giao thông các tuyến đường tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

i) Cải tạo, xóa bỏ “Điểm đen” tai nạn giao thông

- Đường tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải;

+ Cơ quan phối hợp: Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Đường cấp huyện quản lý:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế hạ tầng;

+ Cơ quan phối hợp: Công an cấp huyện;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

k) Dự án phân luồng và tổ chức giao thông tại các nút giao, xây dựng cầu vượt cho xe cơ giới

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

l) Nâng cấp, mở rộng trung tâm giám sát, điều khiển giao thông; cưỡng chế và xử phạt vi phạm pháp luật về an toàn giao thông bằng hình ảnh

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018.

m) Thực hiện dự án cung cấp trang thiết bị cho lực lượng hỗ trợ công tác cưỡng chế ở tuyến địa phương như công an xã, phường, thị trấn

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018.

n) Tiếp tục thực hiện Đề án “Kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường bộ”

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018.

o) Tuyên truyền, phổ biến về Văn hóa giao thông

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về Văn hóa giao thông; bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền về Văn hóa giao thông từ tỉnh đến cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Văn hóa giao thông:

+ Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai; Cổng thông tin điện tử tỉnh;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên từ tỉnh đến địa phương; tài liệu hướng dẫn, quy định liên quan đến việc xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên:

+ Cấp tỉnh:

* Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông tỉnh;

* Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đoàn thể liên quan;

* Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

+ Cấp huyện:

* Cơ quan chủ trì: Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

* Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan đoàn thể liên quan;

* Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tại ngành, địa phương mình.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và các địa phương.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh, các sở, các cơ quan, các tổ chức liên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch trên, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm, gửi cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư để xem xét, tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đồng thời chủ động huy động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện Kế hoạch.

4. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5871/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5871/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực01/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5871/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5871/KH-UBND 2014 bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ 2020 tầm nhìn 2030 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5871/KH-UBND 2014 bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ 2020 tầm nhìn 2030 Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5871/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực01/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 5871/KH-UBND 2014 bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ 2020 tầm nhìn 2030 Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5871/KH-UBND 2014 bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ 2020 tầm nhìn 2030 Đồng Nai

           • 01/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực