Văn bản khác 588/KH-BGDĐT

Kế hoạch 588/KH-BGDĐT triển khai Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 588/KH-BGDĐT triển khai Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 588/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG CẤP NGHỀ

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề;
Sau khi thống nhất với các bộ, ngành, các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề như sau: (Có phụ lục đính kèm)

1. Mục đích

- Làm căn cứ để các bộ ngành, các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án;

- Phân công nhiệm vụ, nêu các yêu cầu cơ bản và thời gian cho các bộ, ngành, các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 472/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2010 đến năm 2016.

2. Các nội dung chính

a) Xây dựng và ban hành Chương trình khung, Chương trình chi tiết và giáo trình đào tạo giáo viên giáo dục GDQP-AN trong các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề.

b) Xác định chỉ tiêu cử giáo viên đi học, tuyển sinh các loại hình đào tạo giáo viên GDQP-AN từ năm 2010 - 2016 của các địa phương, các cơ sở đào tạo.

c) Xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện Đề án theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Tiến hành các công tác đào tạo và kiểm tra thực hiện Đề án tại các cơ sở được giao nhiệm vụ.

3. Tổ chức thực hiện

Đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo các quy định hiện hành về việc mở mã ngành và tổ chức đào tạo một ngành mới nhưng cần chỉ đạo thống nhất, có kế hoạch cụ thể, đồng thời đảm bảo tính đặc thù của công tác đào tạo nhằm đạt các mục tiêu của Đề án.

Các Bộ ngành, UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Cục Nhà giáo và CBQLCSGD giúp lãnh đạo Bộ chủ trì, phối hợp việc theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án thường xuyên, sơ kết hàng năm và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ Quốc phòng; (để phối hợp, triển khai);
- Bộ Công an;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài Chính;
- Bộ Lao động TB&XH;
- UBND các tỉnh/TP;
- Các sở GD&ĐT;
- Vụ GDQP; Vụ GDTrH;
- Vụ GDCN, Vụ GDĐH; Vụ TCCB (Để t/h)
- Vụ CTHSSV; Vụ KHTC;
- Lưu VT, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO GVGDQP-AN CHO CÁC TRƯỜNG THPT, TCCN VÀ TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2011
(Kèm theo Kế hoạch số 588 /KH-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Dự kiến kết quả

1

Xây dựng Kế hoạch tổng thể và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Tháng 9/2010

Cục Nhà giáo và CBQLCSGD

Vụ GD Quốc phòng; Vụ GD Đai học, Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ GD Trung học

Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề giai đoạn 2010 - 2016

2

Xây dựng Dự thảo Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN trình độ đại học.

Tháng 12/2010

Vụ Giáo dục Đại học

Vụ Giáo dục Quốc phòng; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an, các đơn vị tham gia công tác đào tạo.

Dự thảo Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN trình độ đại học

3

Xác định nhu cầu, loại hình đào tạo và hướng dẫn cụ thể các sở giáo dục & đào tạo xây dựng kế hoạch cử người đi học

Tháng 12/2010

Vụ Giáo dục Quốc phòng

Vụ Giáo dục Trung học, Vụ GD Chuyên nghiệp, Tổng cục dạy nghề

Các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo;

Công văn hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo

4

Giao chỉ tiêu đào tạo năm 2011-2012 cho các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu giáo viên GDQP-AN

Tháng 12/2010

Vụ Kế hoạch Tài chính

Vụ Giáo dục Quốc phòng; Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Vụ Giáo dục Đại học

Kế hoạch giao chỉ tiêu năm 2011- 2012 cho các cơ sở tham gia đào tạo giáo viên GDQP-AN

5

Kinh phí thực hiện Đề án

Tháng 12/2010

Vụ Kế hoạch Tài chính

Vụ Giáo dục Đại học

Vụ Giáo dục Quốc phòng

Kế hoạch kinh phí

6

Thẩm định và ban hành Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề

Tháng 02/2011

Vụ Giáo dục Đại học

Vụ GD Quốc phòng; Vụ GD Trung học; Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao đông Thương bình và Xã hội

Quyết định ban hành Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề.

7

Thông tư quy định các điều kiện cần thiết để mở mã ngành đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề.

Tháng 10/2010

Vụ Giáo dục Quốc phòng

Vụ Giáo dục Đại học, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, các trường đại học, các học viện được giao nhiệm vụ đào tạo

Thông tư

8

Chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu cho đào tạo

Tháng 12/2011

8 đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo

Vụ GD Quốc phòng; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Chương trình, giáo trình, tài liệu

9

Hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, các chế độ chính sách đối với học viên

Tháng 8/2011

Vụ Giáo dục Quốc phòng

Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Vụ CTHSSV

Công văn hướng dẫn

10

Kiểm tra việc thực hiện đề án

Hàng năm

Cục Nhà giáo và CBQLCSGD

Vụ GDQP; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an

Báo cáo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 588/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu588/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2010
Ngày hiệu lực28/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 588/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 588/KH-BGDĐT triển khai Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 588/KH-BGDĐT triển khai Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu588/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành28/09/2010
        Ngày hiệu lực28/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 588/KH-BGDĐT triển khai Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 588/KH-BGDĐT triển khai Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng

            • 28/09/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực