Văn bản khác 59/KH-STNMT

Kế hoạch 59/KH-STNMT năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 59/KH-STNMT 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 Hòa Bình


UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-STNMT

Hòa Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 14-4-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến, quán triệt sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật đất đai, đề xuất xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai, nhằm triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Luật Đất đai năm 2013; bảo đảm quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và dân chủ;

- Nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh, trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hòa Bình, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nề nếp đúng pháp luật, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai hợp lý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung, vai trò, ý nghĩa của Luật Đất đai năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tài nguyên và môi trường và nhân dân trong tỉnh;

- Xác định cụ thể nội dung công việc thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian của Kế hoạch này, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Tham mưu giúp UBND tỉnh chuẩn bị nội dung để UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thời gian thực hiện: Quý II/2014 (sau khi có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai);

- Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật Đất đai bằng nhiều hình thức, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hỏi đáp thông qua cổng thông tin điện tử của Sở, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Đất đai của cán bộ và nhân dân. Thời gian thực hiện thường xuyên, liên tục; bắt đầu từ quý II năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai của tỉnh theo thẩm quyền, phù hợp với pháp luật đất đai

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thuận tiện trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 30-11-2015; trước mắt trong năm 2014 đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về:

- Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất;

- Bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở.

3. Tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013 tạo chuyển biến trong công tác quản lý đất đai

- Triển khai tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp tỉnh, cấp huyện đã được phê duyệt, ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện;

- Giúp UBND tỉnh hoàn thiện rà soát, điều chỉnh, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh tổ chức tốt việc lập, phê duyệt và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đối với cấp tỉnh, cấp huyện;

- Theo thẩm quyền kiểm soát chặt chẽ quy định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, rà soát việc sử dụng đất các tổ chức; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản đất đai, đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thực hiện cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tinh thần Nghị quyết số 39/2012/NQ13 ngày 23-11-2012 của Quốc hội và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22-01-2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Giúp UBND tỉnh xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể tại địa phương, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất;

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; kiên quyết đề xuất xử lý thu hồi đất còn để hoang hóa, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đất đai.

4. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường từ cấp tỉnh tới cấp xã, bảo đảm đúng, đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai;

- Thời gian thực hiện: sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thi hành Luật Đất đai được thực hiện theo phân cấp ngân sách và theo quy định tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Đất đai

- Triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp tỉnh, cấp huyện đã được phê duyệt; ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện và phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cho cấp xã;

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai. Trong năm 2014 hướng dẫn tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng, thẩm định kế hoạch thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV;

- Phối hợp với Phòng Pháp chế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định về: diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất; hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở;

- Thực hiện kiểm tra rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, tiếp tục rà soát đất 5% do UBND xã quản lý, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện quản lý, sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai;

- Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện: cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tinh thần Nghị quyết số 39/2012/NQ13 ngày 23-11-2012 của Quốc hội và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22-01-2014 của Thủ tướng Chính phủ; các chính sách, đề án về lĩnh vực quản lý đất đai.

2. Phòng Bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư

- Phối hợp với Phòng Pháp chế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định;

- Thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2014; định giá đất cụ thể tại địa phương, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất;

- Rà soát tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với các dự án chưa thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Pháp chế

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu để UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định;

- Tiếp nhận tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai;

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang Website của Sở;

- Chủ động nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch này, kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003.

4. Văn phòng Sở

- Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện, xã; đề xuất, xây dựng đề án kiện toàn bộ máy quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị làm công tác Tài nguyên và Môi trường ở các huyện, thành phố phù hợp với quy định của pháp luật đất đai;

- Phối hợp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013.

5. Phòng Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính

- Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí của Sở để thực hiện công tác triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước;

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí các Sở, ngành, đề xuất để gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013.

6. Thanh tra Sở

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai;

- Tập trung tham mưu, đề xuất, xác minh, hướng dẫn và giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật đất đai, những khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, đảm bảo thống nhất thực hiện quản lý, sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. Phòng Đo đạc - Bản đồ

Đề xuất, thực hiện công tác đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh đảm bảo quản lý, sử dụng đất thống nhất, đồng bộ, hiệu quả theo quy định của pháp luật đất đai.

8. Chi cục Bảo vệ Môi trường, Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn, Phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực được giao quản lý, đề xuất UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi, ban hành mới phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.

9. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm Công nghệ thông tin

- Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị, đề xuất UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với pháp luật đất đai;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 kịp thời, đúng quy định;

- Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Pháp chế tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai, giới thiệu Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang Website của Sở.

Giao Phòng Pháp chế tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Phòng Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; (để phối hợp)
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; (để phối hợp)
- Báo Hòa Bình; (để phối hợp)
- Thanh tra tỉnh; (để phối hợp)
- UBND các huyện, thành phố; (để phối hợp)
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; (để thực hiện)
- Các đơn vị trực thuộc Sở; (để thực hiện)
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLĐĐ (MD 50b).

GIÁM ĐỐC
Đinh Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/KH-STNMT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu59/KH-STNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/KH-STNMT

Lược đồ Kế hoạch 59/KH-STNMT 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 59/KH-STNMT 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu59/KH-STNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýĐinh Văn Hòa
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 59/KH-STNMT 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 59/KH-STNMT 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 Hòa Bình

           • 29/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực