Văn bản khác 59/KH-UBND

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 59/KH-UBND 2015 thực hiện tinh giản biên chế Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây viết tắt là Kế hoạch) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Rà soát, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức, bộ máy gọn nhẹ, hợp lý.

b) Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực cho từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ đối với ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

b) Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.

c) Bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

d) Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập Ban Chỉ đạo giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh).

Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2015.

2. Thành lập Tổ chuyên viên liên ngành giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 10 tháng 6 năm 2015.

3. Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Thông tư số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và các văn bản có liên quan của tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

4. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế

Các Sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đặc thù; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan Đảng, đoàn thể (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức, đơn vị) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo nguyên tắc, trình tự quy định tại Điều 4; Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo trình tự quy định tại Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện:

a) Áp dụng chung cho 7 năm: Định kỳ 2 lần/năm (6 tháng/1 lần) lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho từng đối tượng tinh giản biên chế trên cơ sở Đề án tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như sau:

- Chậm nhất ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề năm kế hoạch, các đơn vị gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm sau liền kề của đơn vị mình để giải quyết theo thẩm quyền.

- Chậm nhất ngày 01 tháng 4 hàng năm, các đơn vị gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm của đơn vị mình để giải quyết theo thẩm quyền.

b) Riêng cho kỳ năm 2015: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng Đề án tinh giản biên chế và gửi về Sở Nội vụ (hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với khối Đảng, đoàn thể) trước ngày 15 tháng 7 năm 2015.

5. Thẩm định và phê duyệt Đề án tinh giản biên chế

- Định kỳ hàng năm: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, đề án tinh giản biên chế hoặc tờ trình, danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

- Riêng cho kỳ năm 2015: Thẩm định và trình phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trước ngày 25 tháng 7 năm 2015.

6. Báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính: Tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

- Định kỳ hàng năm: Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Riêng cho kỳ năm 2015: Trước ngày 30 tháng 7 năm 2015.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Sở Nội vụ

a) Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm thành lập Tổ chuyên viên liên ngành tổ chức giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan:

- Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định;

- Ban hành văn bản Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

- Tổ chức thẩm định Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định;

- Thẩm định, tổng hợp danh sách, đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế và Bộ Tài chính thẩm tra việc tính toán chế độ chính sách, dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và sử dụng biên chế theo quy định của pháp luật.

d) Đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

e) Hàng năm, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện việc tinh giản biên chế của tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo quy định.

2. Sở Tài chính

a) Thực hiện cân đối, bổ sung dự toán kinh phí ngân sách năm 2015; dự toán kinh phí ngân sách các năm tiếp theo phục vụ cho công tác chỉ đạo, tập huấn, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh và thực hiện quyết toán kinh phí bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định hiện hành.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tổng hợp, lập dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh gửi Bộ Tài chính thẩm tra cấp kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.

c) Tổ chức thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế của tỉnh sau khi nhận được kinh phí tinh giản biên chế từ Bộ Tài chính; thực hiện quyết toán kinh phí với Bộ Tài chính theo quy định.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan:

a) Thu bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

b) Giải quyết chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định trình phê duyệt Đề án tinh giản biên chế và tổng hợp danh sách, đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện của các cơ quan khối Đảng, đoàn thể theo quy định và gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ).

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý.

b) Xây dựng Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo trình tự quy định tại Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Thực hiện chi trả các chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

d) Định kỳ vào ngày 10 tháng 12 hàng năm, tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và có hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tô Hùng Khoa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 59/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2015
Ngày hiệu lực 19/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 59/KH-UBND 2015 thực hiện tinh giản biên chế Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 59/KH-UBND 2015 thực hiện tinh giản biên chế Lạng Sơn
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 59/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Tô Hùng Khoa
Ngày ban hành 19/06/2015
Ngày hiệu lực 19/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 59/KH-UBND 2015 thực hiện tinh giản biên chế Lạng Sơn

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 59/KH-UBND 2015 thực hiện tinh giản biên chế Lạng Sơn

  • 19/06/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/06/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực