Văn bản khác 59/KH-UBND

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 59/KH-UBND 2017 Chương trình giáo dục đời sống gia đình Nam Định 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 59/KH-UBND

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020 TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình góp phần thực hiện mc tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để mi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên cơ sở bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu tại Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Lồng ghép nội dung giáo dục đời sng gia đình thông qua các hoạt động của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình; những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình; giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình trung niên, gia đình người cao tui trên địa bàn tỉnh.

2. Các mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- 80% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình.

- 80% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- 50% thanh niên khu vực nông thôn được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- 80% cán bộ, công nhân tại các cụm, các khu công nghiệp được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sng gia đình.

- 100% cán bộ, chiến sđộ tuổi thanh niên trong các lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- 80% đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và công đoàn viên.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình.

2. Hướng dẫn về nội dung giáo dục đời sng gia đình; phổ biến kiến thức, knăng chung về đời sống gia đình, hôn nhân và gia đình.

3. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề nội dung giáo dục đời sng gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các cụm, các khu công nghiệp.

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Công tác lãnh đạo, ch đạo

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình và giáo dục đời sống gia đình. Đưa các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình giáo dục đời sng gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình gắn với triển khai thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nam Định”.

- Lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung giáo dục đời sng gia đình trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và các Chương trình, Đề án về gia đình; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai Chương trình giáo dục đời sng gia đình

2. Truyền thông, giáo dục, vận động

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình; xây dựng tài liệu và phổ biến kiến thức về gia đình, tầm quan trọng của gia đình và giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đa dạng hóa, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới chống phân biệt đi xử với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), Tháng hành động quốc gia phòng chng bạo lực gia đình...

- Tạo điều kiện để thành lập, củng cố, duy trì hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ gia đình, hướng dẫn bổ sung các nội dung về giáo dục đời sống gia đình trong sinh hoạt của các loại hình câu lạc bộ này. Lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm văn hóa, thể thao.

- Đẩy mạnh việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức vào thời điểm phù hợp đến các thành viên gia đình, tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên, công nhân lao động trong các cụm, khu công nghiệp.

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước

- Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác gia đình và giáo dục đời sống gia đình thông qua việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác gia đình và giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp đặc biệt là cấp xã.

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, các đoàn thtrong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về công tác gia đình.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Chương trình được btrí từ nguồn chi ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật ngân sách hiện hành.

Ngoài ra, các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan có liên quan và các địa phương chủ động vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các chiến lược, chương trình liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn chương trình và nội dung giáo dục đời sng gia đình.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác gia đình về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, các nội dung giáo dục đời sng gia đình.

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đưa các nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đcho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, đoàn thcó liên quan hướng dẫn hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại các Trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở và các tổ chức khuyến học.

3. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và sở, ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện để người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội khác tham gia hoạt động về giáo dục đời sống gia đình.

- Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình học tập của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tnh, Bộ đội Biên phòng tnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch đa dạng hóa các hình thức truyền thông tuyên truyền về nội dung giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sng gia đình vào các bui sinh hoạt tại đơn vị cho cán bộ, chiến strong lực lượng vũ trang, ưu tiên đối tượng là chiến smới.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Ch trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng chung về đời sống gia đình, hôn nhân và gia đình; giáo dục đời sống gia đình.

6. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đời sng gia đình.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đời sống gia đình; đưa các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Btrí ngân sách địa phương, nhân lực và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn.

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm văn hóa, ththao ở cơ sở; tạo điều kiện để phát triển và duy trì hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ về gia đình.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên và cộng tác viên cấp huyện, cấp xã và cơ sở.

- Tăng cường truyền thông về giáo dục đời sống gia đình trên hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm về S Văn hóa, Ththao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa Ththao và Du lịch theo quy định.

8. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhm nâng cao nhận thức của các hội viên, đoàn viên, công đoàn viên về giáo dục đời sống gia đình

- Lồng ghép nội dung giáo dục đời sng gia đình vào các phong trào do các đoàn th, tổ chức phát động.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

Giao Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 12 hàng năm theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
-
Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Các Hội, đoàn thể t
nh;
- CPVP
UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của t
nh;
- Lưu VT
1, VP7

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu59/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2017
Ngày hiệu lực14/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 59/KH-UBND 2017 Chương trình giáo dục đời sống gia đình Nam Định 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 59/KH-UBND 2017 Chương trình giáo dục đời sống gia đình Nam Định 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu59/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýTrần Lê Đoài
        Ngày ban hành14/06/2017
        Ngày hiệu lực14/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 59/KH-UBND 2017 Chương trình giáo dục đời sống gia đình Nam Định 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 59/KH-UBND 2017 Chương trình giáo dục đời sống gia đình Nam Định 2020

           • 14/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực