Văn bản khác 59/KH-UBND

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình năm 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 59/KH-UBND 2019 về phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019 - 2020

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”; thực hiện Công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình năm 2019 - 2020 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Thái Bình.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá đối với các bệnh không lây nhiễm, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

- Nhân rộng các môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Các chỉ số

- 100% lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

- 80% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá.

- 70% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- 98% cơ sở y tế, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị, trong đó 80% đơn vị thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc.

- Ít nhất 80% công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, như: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá...

- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Đưa vào hương ước, quy định, quy ước cộng đồng việc không hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.

- Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc tăng cường phối hợp liên ngành để thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá một cách hiệu quả trên địa bàn.

- Kiện toàn đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành; thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất và tăng cường áp dụng xử phạt các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo các quy định hiện hành.

2. Đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá và tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: Mít tinh, diễu hành, thể thao không khói thuốc, sân khấu hóa các hoạt động tuyên truyền cho tất cả các đối tượng trong các cơ quan, công sở, trường học và người dân tại cộng đồng về tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá; môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá bảo đảm phù hợp các nhóm đối tượng. Tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang và các cuộc vui của gia đình, bạn bè...

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài, ảnh trên các báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; Báo Thái Bình; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn; Bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bản tin sức khỏe của ngành y tế về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp liên ngành thực hiện lồng ghép các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá với các chương trình tuyên truyền của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội; lồng ghép với các chương trình giáo dục thanh niên, thiếu niên và chương trình giáo dục của các trường học trên địa bàn tỉnh.

3. Xây dựng mạng lưới phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn. Phân công cụ thể chức năng nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo.

- Củng cố mạng lưới và nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, địa phương thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo và các hình thức khác.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, phát thanh viên huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Xây dựng, duy trì mô hình điểm “Môi trường không khói thuốc”

- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế, địa phương, cộng đồng.

- Xây dựng và triển khai các điểm tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại một số bệnh viện.

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá để xét thi đua hằng năm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

5. Tăng cường kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá

- Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ, quản lý nghiêm và hạn chế việc cấp phép kinh doanh cho đại lý bán buôn, bán lẻ. Thực hiện nghiêm quy định cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại cơ quan, trường học, bệnh viện, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại những nơi có quy định cấm bán thuốc lá theo quy định hiện hành.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Yêu cầu người chịu trách nhiệm tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Đoàn thanh kiểm tra liên ngành tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quản lý. Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về cấm hút thuốc tại các địa điểm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá, việc thực hiện các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá dưới mọi hình thức và xử lý theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí địa phương, hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và nguồn hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Sở Y tế

- Chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hằng quý, năm tổng hợp tình hình thực hiện các hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế theo quy định.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá; vận động người dân tích cực tham gia thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát liên ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phát động và duy trì phong trào thi đua “Không khói thuốc lá” tại bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình điểm bệnh viện không khói thuốc.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ không hút thuốc lá và ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua các loại hình văn hóa nghệ thuật; hướng dẫn xây dựng nếp sống văn hóa không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm thuốc lá.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các ấn phẩm sách báo xuất bản.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tăng thời lượng phát sóng các thông điệp, chuyên mục, các tin bài nhằm tuyên truyền rộng rãi về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan.

5. Sở Công Thương: Tăng cường công tác quản lý lưu thông thuốc lá; kiểm soát việc khuyến mại, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát các hành vi buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, dán tem theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan cho học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục; duy trì và nhân rộng mô hình “Trường học không khói thuốc lá”.

7. Công an tỉnh: Tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành Công an; ban hành quy định cán bộ, chiến sĩ không hút thuốc khi làm nhiệm vụ; phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định.

8. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

9. Sở Giao thông Vận tải: Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền tại các công ty xe khách, xe buýt...thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

10. Đề nghị Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, xây dựng các mô hình điểm “Cơ sở đoàn không khói thuốc”...

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc, ngày Thế giới không khói thuốc 31/5. Phát động các phong trào thi đua, hội thi tìm hiểu về phòng, chống tác hại thuốc lá ở các cơ sở Đoàn do Tỉnh đoàn quản lý.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên tham gia tích cực vào cuộc vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực hiện không hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp vận động nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui của gia đình.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tác hại của thuốc lá ở địa phương. Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình năm 2019 - 2020, yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Quỹ Phòng, chống THTL - Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu59/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực22/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 59/KH-UBND 2019 về phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 59/KH-UBND 2019 về phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu59/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành22/05/2019
        Ngày hiệu lực22/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 59/KH-UBND 2019 về phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 59/KH-UBND 2019 về phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình

           • 22/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực