Văn bản khác 59/KH-UBND

Kế hoạch 59/KH-UBND tổ chức “Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Ninh Bình 2016”

Nội dung toàn văn Kế hoạch 59/KH-UBND hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC “HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC - NINH BÌNH 2016”

Thực hiện Quyết định số 136798/QĐ-BCT ngày 14/12/2015 của Bộ Công thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2016 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tại Thông báo số 331-TB/TU ngày 04/7/2016 về việc tổ chức “Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Ninh Bình 2016”, UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng các vùng miền khu vực phía Bắc và một số tỉnh miền Trung.

- Lựa chn, tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp vùng theo quy định, từ đó có kế hoạch hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các địa phương.

- Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh giao lưu, gặp gỡ, trao đi kinh nghiệm; quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hàng hóa. Tạo điều kiện cho nhân dân trong tỉnh và vùng lân cận mua sắm hàng hóa, sản phẩm chất lượng

- Là cơ hội đtỉnh Ninh Bình quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhất là tiềm năng, thế mạnh về Du lịch.

2. Yêu cầu

Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức để chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công Hội chợ trong dịp tổ chức Hội nghị Công thương 28 tỉnh và Hội nghị Khuyến công khu vực phía Bc năm 2016.

II. Nội dung

1. Tên Hội chợ: Hội chợ Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - Ninh Bình 2016 (sau đây gọi tắt là Hội chợ).

2. Thi gian, địa điểm tổ chức Hội chợ

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 06/10/2016 đến ngày 12/10/2016, khai mạc tối ngày 06/10/2016.

- Địa điểm: Tại sân Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

3. Quy mô Hội chợ

Hội chợ có từ 350 gian trở lên, gồm 02 khu vực:

- Khu vực Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu (SPCNNTTB) và sản phẩm đặc trưng các vùng miền (do Cục Công nghiệp địa phương và Sở Công thương Ninh Bình tổ chức), gm: Gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp vùng; các gian trưng bày SPCNNTTB và sản phẩm đặc trưng của các tỉnh; gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của một số doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước do các đơn vị khuyến công, xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước triển khai.

- Khu vực Kinh doanh thương mại (do đơn vị tổ chức Hội chợ tổ chức), gồm: Các gian hàng thương mại, ẩm thực, dịch vụ giải trí.

4. Giá gian hàng và vé vào Hội chợ

- Đơn giá dàn dựng gian hàng Hội chợ: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng)/gian hàng tiêu chuẩn (3 m x 3 m).

- Giá vé vào cửa 20.000 đồng/người/lượt.

- Thời gian bán vé: Đơn vị tổ chức Hội chợ tổ chức bán vé từ 19 giờ hàng ngày (từ tối ngày 07/10/2016 đến tối ngày 11/10/2016). Riêng tối ngày 6/10/2016 đơn vị tổ chức Hội chợ bán vé từ sau 20 giờ (sau khi bắt đầu Lễ khai mạc Hội chợ). Ngoài thời gian trên, đơn vị tổ chức Hội chợ không bán vé, phục vụ khách đến tham quan, mua sắm hàng hóa.

5. Cơ quan chỉ đạo và tổ chức Hội chợ

- Cơ quan chỉ đạo:

+ Bộ Công thương.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan chủ trì:

+ Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công thương.

+ Sở Công thương Ninh Bình.

- Đơn vị thực hiện:

+ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình.

+ Đơn vị trúng thầu tổ chức Hội chợ.

6. Ban Tổ chức và bộ phận giúp việc

- Ban Tổ chức Hội chợ

+ Trưởng ban: Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Phó trưởng Ban thường trực: Đồng chí Giám đốc Sở Công thương.

+ Phó Trưởng ban: Đng chí Phó giám đốc Sở Công thương phụ trách Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình.

+ Thành viên Ban Tổ chức gồm lãnh đạo một số đơn vị: Sở Văn hóa Ththao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND thành phố Ninh Bình, Hội Nông dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Ninh Bình, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình, Giám đốc đơn vị trúng thầu tổ chức Hội chợ.

- Bộ phận giúp việc gồm đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công thương; Trung tâm Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Ứng dụng công nghệ cao và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế - xã hội thuộc Hội Nông dân tỉnh, các phòng, ban chuyên môn của đơn vị tổ chức Hội chợ. Danh sách Bộ phận giúp việc và nhiệm vụ cụ thể do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình đề xuất, Giám đốc Sở Công thương quyết định.

7. Kinh phí tổ chức Hội chợ

Tổng kinh phí thực hiện: 2.510.000.000 đồng (hai tỷ, năm trăm mười triệu đồng), gồm:

- Kinh phí hỗ trợ từ nguồn Khuyến công quốc gia: 1.320.000.000 đồng (theo Quyết định số 13698/QĐ-BCT ngày 14/12/2015 của Bộ Công thương).

- Kinh phí hỗ trợ từ nguồn XTTM địa phương năm 2016: 410.000.000 đồng (theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh)

- Nguồn khác: 780.000.000 đồng.

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

III. Tiến độ thực hiện

-Từ ngày 07/7/2016 đến 04/10/2016: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ, Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ, Bộ phận giúp việc; tiến hành công tác đấu thầu đlựa chọn đơn vị tổ chức Hội chợ; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội chợ (vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hội chợ; chuẩn bị mặt bằng, thiết kế giàn dựng gian hàng; chuẩn bị các điều kiện khai mạc Hội chợ,...). Các đơn vị được phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể đtriển khai.

- Từ ngày 05/10/2016 đến ngày 06/10/2016: Tổ chức bàn giao gian hàng cho các đơn vị tham gia Hội chợ.

- Dự kiến khai mạc Hội chợ vào 20h00 ngày 06/10/2016.

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Sở Công thương

- Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Hội chợ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Hội chợ.

- Trình UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội chợ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

- Dự thảo Thư mời của UBND tỉnh Ninh Bình mời UBND, Sở Công thương các tỉnh, thành ph và các doanh nghiệp tham gia Hội chợ.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Cục Công nghiệp địa phương dự kiến danh sách đại biểu mời, chuẩn bị giấy mời, chuyn giy mời đến các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức đấu thầu lựa chn doanh nghiệp tổ chức Hội chợ; vận động các doanh nghiệp tham gia Hội chợ; chỉ đạo Phòng Quản lý công nghiệp và các phòng chuyên môn chuẩn bị Khu triển lãm sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc trưng của tỉnh; giao Chi cục Quản lý thị trường chuẩn bị gian hàng hàng thật, hàng giả và kim tra chất lượng hàng hóa tham gia Hội chợ.

- Chỉ đạo đơn vị tổ chức Hội chợ làm vệ sinh môi trường trước và trong thời gian tổ chức Hội chợ; kết thúc Hội chợ, hoàn trả mặt bằng tổ chức Hội chợ cho Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh đảm bảo sạch sẽ, đúng hiện trạng ban đầu.

- Thực hiện thanh, quyết toán kinh phí tổ chức Hội chợ theo quy định.

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Thực hiện duyệt nội dung và cp phép biểu diễn, cấp phép treo băng zôn, cờ phưn quảng bá, tuyên truyền Hội chợ.

- Chỉ đạo Trung tâm Thdục thể thao tỉnh btrí mặt bằng sân Nhà thi đấu Thdục thể thao tỉnh đđơn vị tổ chức Hội chợ giàn dựng và triển khai Hội chợ (yêu cầu không thu tiền thuê địa điểm); bố trí khu vực trông giữ xe trong khuôn viên Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

- Chỉ đạo Nhà hát chèo Ninh Bình phối hợp tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ Lkhai mạc Hội chợ.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo Trung tâm ng dụng công nghệ cao và Xúc tiến nông nghiệp Ninh Bình chuẩn bị gian hàng để tham gia Hội chợ theo Kế hoạch.

4. Hội Nông dân tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị gian hàng tham gia Hội chợ theo Kế hoạch.

5. STài chính

Cấp kinh phí (kinh phí xúc tiến thương mại địa phương năm 2016) và hướng dẫn thanh, quyết toán theo quy định.

6. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an thành phố Ninh Bình tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, có phương án điều tiết giao thông, không để ùn tắc giao thông tại trước cổng Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (ngã 3 giữa đưng Đinh Tiên Hoàng và đường Tràng An), đặc biệt là buổi tối khai mạc Hội chợ.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ trong suốt thời gian tổ chức Hội chợ.

7. UBND thành phố Ninh Bình

Phối hợp với Ban Tổ chức Hội chợ bố trí, sắp xếp các vị trí dựng pano, băngrol, cờ phướn...tuyên truyền, cổ động trực quan Hội chợ.

Chỉ đạo UBND phường Đông Thành tổ chức quản lý, sắp xếp các hộ dân trông giữ xe, đảm bảo thu phí trông giữ xe theo đúng quy định và phục vụ nhu cầu khách tham quan Hội chợ.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình

Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và đơn vị tổ chức Hội chợ có phương án cụ thể tuyên truyền cho Hội chợ.

9. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình

Đảm bảo cung cấp an toàn nguồn điện (24/24h) tại khu vực tổ chức Hội chợ trong suốt quá trình diễn ra Hội chợ, đặc biệt là tối khai mạc Hội chợ (có phương án sử dụng máy phát điện dự phòng).

10. Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Ninh Bình

Đảm bảo cung cấp nước sạch tại khu vực tổ chức Hội chợ trong suốt quá trình diễn ra Hội chợ

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội chợ Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - Ninh Bình năm 2016. Yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công thương thường xuyên đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Ban Tổ chức Hội chợ kịp thời chỉ đạo, đảm bảo thành công Hội chợ./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công thương;
- Các sở: Công thương, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công an tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- UBND thành phố Ninh Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;
- Báo Ninh Bình;
- Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình;
- Công ty CP kinh doanh nước sạch Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP3, VP5;
NN/.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Chung Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu59/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2016
Ngày hiệu lực08/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 59/KH-UBND hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 59/KH-UBND hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu59/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành08/07/2016
        Ngày hiệu lực08/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 59/KH-UBND hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc Ninh Bình 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 59/KH-UBND hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc Ninh Bình 2016

              • 08/07/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/07/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực