Văn bản khác 59/KH-UBND

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2016 về triển khai Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 59/KH-UBND triển khai Luật thi hành tạm giữ tạm giam Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (sau đây gọi tắt là Quyết định số 372/QĐ-TTg) Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu Kế hoạch triển khai thi hành hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được ban hành kèm theo Quyết định số 372/QĐ-TTg.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế trong triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

c) Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đến cán bộ, công chức, viên chức và cho nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán và cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động xây dựng, triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

b) Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

c) Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác tạm giữ, tạm giam; kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.

b) In, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm.

c) Trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp:

+ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm trong Quân đội nhân dân.

+ Đnghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phi hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác kim sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

+ Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tỉnh và địa phương tuyên truyền, phbiến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

+ Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; gắn việc triển khai thi hành Luật với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho các đoàn viên, hội viên và các tng lớp nhân dân nhm phát huy hiệu quả của Luật này.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tạm giữ, tạm giam

a) Đối tượng rà soát: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (nếu có).

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, chức năng của mình; tổng hợp kết quả rà soát của các sở, ban, ngành và xây dựng Báo cáo về Kết quả rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công an.

- Các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, chức năng của mình; gửi kết quả rà soát về Công an tỉnh tổng hợp, kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Thời gian thực hiện:

- Kết quả rà soát gửi về Công an tỉnh trước ngày 30/4/2016.

- Công an tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/5/2016.

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương

a) Công an tỉnh

- Tổ chức việc tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam; tập huấn nội dung của Luật cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc quyền quản lý, đặc biệt là đối với các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cán bộ làm công tác điều tra, cán bộ làm công tác quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập, bảo đảm việc quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

- Khảo sát toàn diện, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và lực lượng cho cơ sở giam giữ; xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đã xuống cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh; hướng dẫn cụ thể về số lượng biên chế đối với Trại tạm giam, Nhà tạm giữ.

b) Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tổ chức việc tập huấn về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân cho các cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam; triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn việc áp dụng các quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công.

c) SY tế

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh xây dựng hoặc bố trí khu, buồng riêng để khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan y tế hướng dẫn, giúp đỡ, htrợ việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có thân nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

đ) Sở Tài chính

Phối hp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, tổng hp dự toán bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong dự toán chi ngân sách nhà nước giao cho Công an tnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật cht, kỹ thuật đbảo đảm thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

Có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý cơ sở giam giữ tại địa phương mình; chỉ đạo các cơ quan nhà nước ở địa phương phối hp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở giam giữ; phi hp, htrợ lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phi hp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan giám sát, kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các ngun kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và cơ quan, đơn vị liên quan được phân công thực hiện Kế hoạch này có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thđược phân công.

2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả trin khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam báo cáo Bộ Công an./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ chỉ huy Quân sự t
nh;
- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- CVP, các PCVP và CV:TH;
- L
ưu VT,NV, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu59/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2016
Ngày hiệu lực25/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 59/KH-UBND triển khai Luật thi hành tạm giữ tạm giam Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 59/KH-UBND triển khai Luật thi hành tạm giữ tạm giam Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu59/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành25/04/2016
        Ngày hiệu lực25/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 59/KH-UBND triển khai Luật thi hành tạm giữ tạm giam Thừa Thiên Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 59/KH-UBND triển khai Luật thi hành tạm giữ tạm giam Thừa Thiên Huế 2016

           • 25/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực