Văn bản khác 595/KH-UBND

Kế hoạch 595/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 595/KH-UBND 2018 Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/KH-UBND

Nghệ An, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các nội dung của Đề án, nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng chống tội phạm, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Đề án và các văn bản pháp luật về giám định tư pháp

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật giám định tư pháp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; phổ biến, quán triệt Đề án bằng các hình thức phù hợp đến các cấp, các ngành có liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan và các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

2. Rà soát các văn bản có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Đề án (nếu có)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của Trung tâm pháp y tỉnh, Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Thực hiện xã hội hóa giám định tư pháp

Đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp trong lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy định của Luật giám định tư pháp, bảo đảm điều kiện để thực hiện xã hội hóa được các lĩnh vực này trên thực tế

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ giám định viên tư pháp

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

a) Đào tạo kiến thức pháp luật chung về giám định tư pháp:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giám định viên:

Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành trong phạm vi quản lý lĩnh vực của mình.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm

5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định tư pháp

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giám định của Trung tâm Pháp y, Phòng Kỹ thuật hình sự; đảm bảo trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác giám định tư pháp tại các sở, ngành.

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở, ngành trong phạm vi quản lý lĩnh vực của mình.

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp

a) Củng cố, kiện toàn và đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 250 của tỉnh

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018

b) Đổi mới quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; rà soát, lập và công bố danh sách người giám định tư pháp đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng kịp thời hoạt động trưng cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và các sở, ngành trong phạm vi quản lý lĩnh vực của mình.

Thời gian thực hiện: Hằng năm

d) Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định tư pháp

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm

đ) Tổ chức họp giao ban liên ngành để thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm

7. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án ở địa phương

- Nội dung thực hiện: Sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết sau 03 năm thực hiện, tổng kết sau 05 năm thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.

- Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Hàng năm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

b) Sở Y tế, Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp của ngành;

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu và tổng hợp kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết đáp ứng hoạt động của Trung tâm pháp y tỉnh và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc của ngành.

c) Các sở, ban, ngành khác có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung, công việc được phân công tại kế hoạch này, đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương thực hiện công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn

đ) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về giám định tư pháp cho người tiến hành tố tụng.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Chủ tịch, PCT (TTr)UBND tỉnh;
- Chánh văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 595/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu595/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2018
Ngày hiệu lực10/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 595/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 595/KH-UBND 2018 Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 595/KH-UBND 2018 Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu595/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành10/09/2018
        Ngày hiệu lực10/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 595/KH-UBND 2018 Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 595/KH-UBND 2018 Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Nghệ An

           • 10/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực