Văn bản khác 60/KH-UBND

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 60/KH-UBND 2014 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo 2013 2016 Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 - 2016”

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 8358/KH-BQP ngày 19 tháng 10 năm 2013 của Bộ Quốc phòng thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật, tình hình thực tiễn ở vùng biên giới, hải đảo của tỉnh để nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các lực lượng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

A

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ

1

Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án

Tháng 5/2014

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu

Các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và MT, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh

2

Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành thực hiện Đề án

Tháng 5/2014

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu

Các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

3

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương soạn thảo chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và từng giai đoạn; tổ chức giao ban sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo, rút kinh nghiệm công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Tháng 5/2014 và theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu

Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và các phòng, ban chức năng của các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

4

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng làm công tác PBGDP của BĐBP, cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo các xã, phường biên giới, hải đảo.

Theo Kế hoạch hàng năm

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh

Các Sở, ngành: Ban Dân tộc, Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5

Tổ chức tiếp nhận, soạn thảo, in ấn cung cấp các loại tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng Đề án, gồm:

 

Bộ chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các Sở, ngành: Ban Dân tộc; Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông.

1. Nhận và cấp sách hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của BĐBP và cán bộ cấp xã, phường BGHĐ (Bộ Tư lệnh BĐBP đã cấp về Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh).

Theo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng

2. Soạn thảo, in ấn sổ tay pháp luật, tờ rơi, tờ gấp pháp luật.

Theo Kế hoạch hàng năm

3. Tổ chức xây dựng, phát hành các băng, đĩa hình; băng, đĩa tiếng có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật.

Theo Kế hoạch hàng năm

6

Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại 11 huyện, thị xã biên giới, hải đảo.

Tháng 9/2014 và tháng 4, 9 các năm 2015, 2016

Bộ chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký; lãnh đạo UBND, phòng Tư pháp các huyện, thị xã và chỉ huy các Đồn Biên phòng có liên quan.

7

Sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án hàng năm và từng giai đoạn, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo.

Tháng 10/2014 và tháng 5, 10 các năm 2015, 2016

Bộ chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và các phòng, ban chức năng của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

8

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án; đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tháng 12/2016

Bộ chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu

Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

B

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

9

Lựa chọn và tổ chức thực hiện điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 1 xã biên giới đất liền thuộc huyện Mường Lát và 1 xã ven biển thuộc huyện Hoằng Hoá để thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các Mục 13, 14, 15, 16, 17 của Kế hoạch này.

Tháng 5/2014 đến tháng 6/2015 (Theo chỉ đạo của Bộ QP)

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án, UBND các huyện: Mường Lát, Hoằng Hoá và các phòng, ban chức năng của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan.

10

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo bằng các hình thức: Tổ chức lớp tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, tờ gấp ... theo các nhóm đối tượng như sau:

Từ tháng 5/2014 đến hết năm 2016 (ít nhất mỗi tháng 1 lần).

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 11 huyện, thị xã biên giới, hải đảo, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc.

1. Cán bộ, nhân dân khu vực biên giới đất liền.

2. Cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển và ngư dân đi trên biển dài ngày.

11

Tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn liền với phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Từ tháng 5/2014 đến hết năm 2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

12

Nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 58 xã, phường thuộc 11 huyện, thị xã biên giới, hải đảo.

Từ tháng 7/2015 đến hết năm 2016

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Các phòng, ban chức năng của các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, UBND 11 huyện, thị xã biên giới, hải đảo.

13

Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các Đồn, Hải đội Biên phòng và các xã, phường vùng biên giới, hải đảo.

Mỗi tháng 01 lần (từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015 ở xã chọn làm điểm, sau đó nhân rộng)

Bộ chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, các ngành Tư pháp, Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của 11 huyện, thị xã biên giới, hải đảo; các đồn, hải đội biên phòng và các xã, phường biên giới, hải đảo.

14

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã, phường biên giới, hải đảo.

Khi có án

Tòa án nhân dân tỉnh

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã BGHĐ.

15

Xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã, phường biên giới, hải đảo để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia.

Tháng 6/2014 đến tháng 6/2015 tổ chức ở xã chọn làm điểm, sau đó nhân rộng.

Bộ chỉ huy

BĐBP tỉnh.

Các Sở Tư pháp, Lao động - thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và UBND các huyện, thị xã BGHĐ.

16

Nâng cấp Đội Tuyên truyền văn hóa của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Tổ Tuyên truyền văn hóa ở các Đồn Biên phòng để phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo bằng hình thức sân khấu hóa.

Tháng 6/2014 đến tháng 6/2015 tổ chức ở xã chọn làm điểm, sau đó nhân rộng.

Bộ chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; UBMTTQ tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh tỉnh; UBND 11 huyện, thị xã biên giới, hải đảo.

17

Phổ biến giáo dục, pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, Công an, cán bộ Tư pháp, … và những người có uy tín ở các xã, phường biên giới, hải đảo.

Thực hiện thường xuyên thông qua các hoạt động công tác hàng ngày.

Bộ chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các ngành: Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, phòng Tôn giáo, phòng Dân tộc và các tổ chức quần chúng ở các huyện, thị xã biên giới, hải đảo.

18

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm:

Từ tháng 7/2015

Bộ chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các phòng, ban chức năng của các Sở: Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

1. Hỗ trợ 17 Đồn, Hải đội Biên phòng xây dựng tủ sách pháp luật.

Năm 2015.

2. Trang bị cụm loa truyền thanh cho 17 Đồn, Hải đội Biên phòng triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã, phường vùng biên giới, hải đảo.

Từ tháng 7/2015

19

Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2016

Bộ chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh.

UBMTTQ tỉnh, Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài PTTH tỉnh, Báo Thanh Hóa.

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

1. Kinh phí để triển khai kế hoạch thực hiện Đề án được đảm bảo từ ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ để triển khai thực hiện Đề án.

2. Việc lập dự toán kinh phí chi tiết cho cả giai đoạn và hàng năm được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, trên cơ sở nội dung kế hoạch thực hiện Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

3. Cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch, các Sở, ngành, địa phương có liên quan có thể huy động thêm nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tăng cường hiệu quả trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Lập dự toán kinh phí chi tiết đối với nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án thuộc nhiệm vụ của tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm.

2. Sở Tài chính: Căn cứ vào kế hoạch này của UBND tỉnh và Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/02/2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về “Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL”, bố trí kinh phí để thực hiện Đề án, đồng thời hướng dẫn sử dụng và quyết toán theo đúng quy định.

3. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan: Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện tốt nội dung của kế hoạch này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu60/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2014
Ngày hiệu lực28/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 60/KH-UBND 2014 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo 2013 2016 Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 60/KH-UBND 2014 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo 2013 2016 Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu60/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành28/05/2014
        Ngày hiệu lực28/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 60/KH-UBND 2014 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo 2013 2016 Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 60/KH-UBND 2014 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo 2013 2016 Thanh Hóa

           • 28/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực