Văn bản khác 60/KH-UBND

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1665/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 60/KH-UBND 2019 phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1665/QĐ-TTG NGÀY 30/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đán “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Quyết định s1665/QĐ-TTg); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nội dung cụ thể tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, tạo chuyển biến mang tính đột phá về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đng, trung cấp; trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh (gọi chung là cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Xác định các nhiệm vụ, giải pháp, hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong các cơ sở giáo dục đào tạo và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đa dạng hóa nguồn kinh phí đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từng bước hình thành, xây dựng quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục nghnghiệp.

2. Yêu cầu:

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thcủa Quyết định số 1665/QĐ-TTg và những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch này đến tất cả HSSV đang học tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các doanh nghiệp trong tỉnh; nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

Phối hp đồng bộ có hiệu quả giữa hệ thống giáo dục đào tạo và hệ thống giáo dục nghề nghiệp; giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm tăng cường mọi nguồn lực trong hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

Lồng ghép nội dung khởi nghiệp tại Kế hoạch này với Kế hoạch 94/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về việc khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Bằng nhiều hình thức và giải pháp phù hợp, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HSSV và trang bị các kiến thức, kỹ năng vkhởi nghiệp cho HSSV trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghnghiệp. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1 Mục tiêu đến năm 2020:

- 100% các trường đại học, cao đẳng và trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

- 100% HSSV tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

- Có 80% trường đại học, 40% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ ngun kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc từ nguồn hợp pháp khác.

2.2. Mục tiêu đến năm 2025:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV.

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp.

- 100% trường đại học, 80% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc từ nguồn hợp pháp khác.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng:

- HSSV đang học tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh Kiên Giang.

- Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ HSSV trong trường đại học, cao đẳng, trung cấp và giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

2. Phạm vi:

- Trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh Kiên Giang.

- Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác thông tin, truyền thông:

1.1. Tổ chức tiếp nhận và triển khai các tài liệu, ấn phẩm, phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của HSSV do Bộ, ngành Trung ương biên soạn, cung cấp.

1.2. Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

1.3. Hàng năm tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp quốc gia cho học HSSV trong tỉnh và tham gia ngày hội khởi nghiệp toàn quốc; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của HSSV.

1.4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

1.5. Tuyên truyền, hướng dẫn HSSV sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025’’.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp:

2.1. Xây dựng đội ngũ và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV tại các nhà trường.

2.2. Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghnghiệp - giáo dục thường xuyên.

2.3. Tiếp nhận và triển khai bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trHSSV khởi nghiệp; tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định s522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phthông giai đoạn 2018-2025".

2.4. Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho HSSV và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các nhà trường.

2.5. Khuyến khích trường đại học, cao đẳng và trung cấp xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn trong tỉnh.

2.6. Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho HSSV được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để định hướng và tích lũy kinh nghiệm khi khởi nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp:

3.1. Trường đại học, cao đẳng và trung cấp trong tỉnh hình thành trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp từ bộ phận hoặc trung tâm hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ HSSV tại trường.

3.2. Trường đại học, cao đẳng và trung cấp thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật vvật liệu, tự động hóa, dịch vụ du lịch,...

3.3. Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV, tạo không gian chung cho HSSV; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

3.4. Kịp thời cung cấp dữ liệu, tài liệu, thông tin về các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp cho cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quc gia.

3.5. Đẩy mạnh liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp và cựu sinh viên..., để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của HSSV trong trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

3.6. Khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động đặt các vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với HSSV để HSSV có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

3.7. Kết nối, xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo với HSSV và các doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của HSSV:

4.1. Trường đại học, cao đẳng và trung cấp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học, nguồn thu hợp pháp khác,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV trong trường.

4.2. Xây dựng Quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

4.3. Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ tổ chức và cá nhân đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp:

5.1. Đxuất, tham mưu xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; cơ chế, chính sách, quy định về hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hướng nghiệp hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các trường.

5.2. Xây dựng quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của HSSV.

5.3. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV trong tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, chi sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lng ghép trong các chương trình, đề án về “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phổ thông” theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ HSSV, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các ngun vn xã hội hóa hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tổ chức có liên quan, các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, UBND cấp huyện tchức triển khai Kế hoạch này; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình kế hoạch triển khai các nội dung của Kế hoạch theo từng giai đoạn.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong các trường cao đng, trường trung cp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời cung cấp tài liệu khởi nghiệp, tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp của trường cao đẳng, trường trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

- Nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan để hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh.

- Định khàng quý, sáu tháng, năm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tng hợp nhu cu kinh phí của các sở, ban, ngành tỉnh, cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Kế hoạch trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, tng kết việc thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1; Điểm 2.1, 2.3, 2.4 của Khoản 2; đim 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 của Khoản 3; Điểm 4.3 của Khoản 4 và Khoản 5, Mục IV Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch này; sơ kết, đánh giá nhằm trao đổi thông tin, kịp thời rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tổ chức có liên quan và các cơ sở giáo dục đào tạo tổ chức triển khai Kế hoạch này; hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo xây dựng chương trình kế hoạch triển khai các nội dung của Kế hoạch này theo từng giai đoạn.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này trong trường đại học, cao đẳng sư phạm và các trường trung học phổ thông trong tỉnh.

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời cung cấp tài liệu khởi nghiệp; tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV; tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp của trường đại học, cao đẳng sư phạm và trường trung học phổ thông trong tỉnh.

- Lồng ghép nội dung hoạt động Kế hoạch này với Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2019 ca UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Điểm 1.2, 1,3, 1.4, 1.5 của Khoản 1; Điểm 2.2, 2.3 của Khoản 2 và Điểm 5.1 của Khoản 5, Mục IV Kế hoạch này.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Kiên Giang, các trường cao đẳng, các trường trung cấp xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang, Trường Đại học Kiên Giang, các trường cao đẳng, các trường trung cấp lựa chọn, giới thiệu các dự án của HSSV có tiềm năng tăng trưởng cao với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Lồng ghép Kế hoạch này với Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Điểm 1.5 của khoản 1, Mục IV Kế hoạch này.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch lồng ghép Kế hoạch này với Kế hoạch đào tạo về khởi nghiệp theo chuyên đề quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 ca Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bi dưỡng ngun nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử, tổng hợp các tin có liên quan đến htrợ doanh nghiệp, giúp các cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, phát triển ý tưởng kinh doanh và đầu tư dự án khởi nghiệp của HSSV.

5. Sở Tài chính:

- Cân đối bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này theo đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế tài chính và thanh quyết toán kinh phí triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Điểm 5.1, 5.3 của Khoản 5, Mục IV Kế hoạch này.

6. Sở Công Thương:

- Chủ trì tuyên truyền chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ để các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động đào tạo khởi nghiệp, tạo điều kiện để HSSV của các trường tham quan, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kiên Giang, các trường cao đẳng hàng năm tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thi, các hoạt động giao lưu, đào tạo về khởi nghiệp; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với các nhà trường để trao đổi thông tin và các vn đề liên quan đến công tác khởi nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp vận động, tìm kiếm hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến các hoạt động khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về kinh doanh của HSSV.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Điểm 1.4 của khoản 1; Điểm 2.6 của Khoản 2; Điểm 3.5, 3.6, 3.7 của Khoản 3; Điểm 4.3 của Khoản 4 và Điểm 5.3 của Khoản 5, Mục IV Kế hoạch này.

7. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; phi hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai các chương trình, hoạt động theo Kế hoạch này hàng năm.

- Lồng ghép các nội dung Kế hoạch này với các nội dung của Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/5/2018 và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh do các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện chủ trì thực hiện.

8. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang:

- Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến các đoàn viên, hội viên trong tỉnh, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, HSSV tiếp cận với những thông tin cần thiết về chương trình khởi nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Kiên Giang, các trường cao đẳng, trung cấp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn HSSV các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Lồng ghép Kế hoạch này với Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/5/2018 và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh do Tỉnh Đoàn chủ trì thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Điểm 1.5 của Khoản 1 và Điểm 3.5 của Khoản 3, Mục IV Kế hoạch này.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, HSSV và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch này.

10. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh:

- Chủ trì kết nối các hoạt động khởi nghiệp của HSSV với doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ, đầu tư dự án khởi nghiệp đã được lựa chọn từ cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo, đối thoại giữa HSSV với lãnh đạo tỉnh, giữa HSSV với doanh nghiệp tạo điều kiện giúp HSSV định hướng xây dựng, ý tưởng khởi nghiệp.

11. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh:

- Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp trong HSSV tại các cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghnghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động đào tạo và đu tư dự án khởi nghiệp của HSSV.

- Phối hợp vận động, tìm kiếm hỗ trợ nguồn lực từ các doanh nghiệp trong tỉnh để xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến các hoạt động khởi nghiệp của HSSV.

12. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên:

- Triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, đồng thời gửi kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phân công cụ thể thành viên của đơn vị, đôn đốc, tự kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Điểm 1.2, 1.4, 1.5 của Khoản 1; Điểm 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 của Khoản 2; Điểm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 của Khoản 3; Điểm 4.1, 4.2. 4.3 của Khoản 4 và Điểm 5.2 của Khoản 5, Mục IV Kế hoạch này.

VII. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, đơn vị có liên quan, các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gửi kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị nh chậm nht vào cui quý II năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của HSSV tại đơn vị mình định kỳ 6 tháng, năm vSở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực s249 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang; email: [email protected]; điện thoại: 02973.863.891) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phphê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đơn vị có liên quan, các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghnghiệp tchức trin khai thực hiện bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đtổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, điu chỉnh, bsung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, CQ, ĐT và DNNN);
- Trường Đại học Kiên Giang;

-
UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ s
giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp;
- Báo KG, Đài PT&THKG;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tthuy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 60/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 12/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 60/KH-UBND 2019 phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 60/KH-UBND 2019 phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Kiên Giang
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 60/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Đỗ Thanh Bình
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 12/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Kế hoạch 60/KH-UBND 2019 phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 60/KH-UBND 2019 phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Kiên Giang

  • 12/04/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/04/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực