Văn bản khác 60/KH-UBND

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2013 điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2013 điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo 2013 Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2013

Thực hiện Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, Yêu cầu:

- Xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2013 đlàm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2014.

Việc điều tra phải đảm bảo chính xác, đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của người dân; chống bệnh thành tích, quan liêu; phản ánh đúng thực trạng nghèo của địa phương, đảm bảo tng hợp báo cáo kết quả đúng tiến độ thời gian đ ra.

II. Tiêu chí, đối tưng, phạm vi và thi gian điều tra, rà soát:

1. Tiêu chí điều tra, rà soát: Thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định s 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.

2. Quy trình điều tra, rà soát: Theo Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 về hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

3. Đi tượng và phạm vi điều tra, rà soát: Toàn bộ số hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Phương pháp điều tra, rà soát: Kết hợp các phương pháp nhận dạng nhanh, điu tra định lượng, phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân.

5. Thời gian điu tra, rà soát: Việc điều tra, rà soát được tiến hành đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/10/2013 đến 30/11/2013.

III. Chỉ đo tổ chức thực hiện:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện điu tra, rà soát ở địa phương được phân công phụ trách.

2. S Lao động - Thương binh và Xã hội: Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát; in mẫu biểu, phiếu điều tra, rà soát; tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát cho cấp huyện, cấp xã; Kim tra, giám sát thực hin quy trình điu tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các đơn vị; phúc tra kết quả điu tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh; Tng hợp kết quả điều tra, rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 10/12/2013. Cập nhật kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hàng năm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thn và trách nhiệm thực hiện tt cuộc điều tra, rà soát trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Sở Tài chính chủ trì phối hợp vi S Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2013 đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Cục Thống kê, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2014 và các năm tiếp theo.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo, tchức tập huấn cho Ban chỉ đạo cấp xã và các điều tra viên; xây dựng kế hoạch chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức lực lượng điều tra (trưởng thôn, bản, tdân phố) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; tổ chc bình xét dân chủ, công khai tại cộng đồng dân cư; tổng hợp kết quả điều tra, rà soát đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo mới. Báo cáo nhanh kết quả về Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh trước trước ngày 27/11/2013;

- Kiểm tra, phúc tra, thẩm định kết quả; cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

- Phê duyệt danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo mới; báo cáo kết quả chính thức điều tra, rà soát về Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh trước ngày 01/12/2013.

- Cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu xã hội hàng năm.

- Tổng hợp sổ quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương các cấp và gửi về Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/12/2013 (gửi kèm theo file điện tử danh sách quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo theo địa chỉ Email: phong.gov@gmail.com)

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh Đoàn Ninh Bình và các tổ chức xã hội: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tt công tác tuyên truyn, vận động nhân dân, các hội viên tham gia thực hiện và giám sát chặt chẽ quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ cơ sở.

IV. Kinh phí thực hiện:

Từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2013. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước chuyển kinh phí cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cu các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh, giám đc các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc tchức thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mc phát sinh, phải kịp thời tổ chức phúc tra lại kết quả, thông báo công khai để nhân dân biết, nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo với Ban chỉ đạo điều tra cấp trên xem xét giải quyết theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tnh;
- Các Sở, Ban, Ngành liên quan;
- Báo Ninh Bình, Đài PT-TH Ninh Bình;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, VP6, VP5, TTTHCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu60/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2013
Ngày hiệu lực24/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2013 điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo 2013 Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2013 điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo 2013 Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu60/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành24/09/2013
        Ngày hiệu lực24/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2013 điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo 2013 Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2013 điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo 2013 Ninh Bình

           • 24/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực