Văn bản khác 60/KH-UBND

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2015 đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 60/KH-UBND phổ biến nội dung Công ước quốc tế pháp luật quyền dân sự Tuyên Quang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-BTP ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục trin khai thực hiện Công ước quốc tế về các quyn n sự, chính trị; Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đ án “Đy mạnh ph biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”,

y ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” (sau đây gọi là Đề án), cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, hiu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Yêu cầu

2.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt được các mục tiêu cụ thể của Đề án.

2.2. Các hoạt động triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; xác định cụ thlộ trình thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện kế hoạch với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; các chương trình, đề án khác đang được trin khai tại cơ quan, đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHỔ BIẾN

1. Đối tượng

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức;

1.2. Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

1.3. Nhân dân.

2. Nội dung phổ biến

2.1. Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR;

2.2. Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

2.3. Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành (khảo sát trực tiếp và khảo sát qua phiếu) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đqua đó xác định nhu cầu, hình thức, mô hình phbiến hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp thực hiện: Các ban, sở, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội địa phương; y ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2016 (thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp).

2. Tham gia cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về quyền dân sự, chính trị và tuyên truyền các tiu phm đạt giải trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tuyên truyền lưu động do Bộ Tư pháp tchức.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 - 2017.

3. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; y ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy đnh trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

4.1. Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2017.

4.2. Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, ttrưởng tổ dân phố, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu số.

- Cơ quan thực hiện: y ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2017.

5. Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

5.1. Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phbiến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phi hợp thực hiện: Sở Tư pháp; các ban, sở, ngành có Trang thông tin điện tử; Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên Đài truyền thanh, truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: y ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện Đề án điểm tại một số xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiu số.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND cấp huyện, UBND cấp xã được Bộ Tư pháp lựa chọn.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015-2017 (thời gian cụ thể theo yêu cầu của Bộ Tư pháp).

7. Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; y ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phi hợp thực hiện: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2017.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, sở, ngành; y ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này tổ chức trin khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

Năm 2015, việc thực hiện Kế hoạch được kết hp, lồng ghép với công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trin khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bảo đảm từ nguồn ngân sách được cấp hàng năm và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác (nếu có).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ gửi Sở Tài chính thm định, trình cấp có thm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo
- Thường trực HĐND tnh; báo cáo
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tnh;
- UBMTTQ và các đoàn th tnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tnh;
- Lưu: VT-NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu60/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2015
Ngày hiệu lực29/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 60/KH-UBND phổ biến nội dung Công ước quốc tế pháp luật quyền dân sự Tuyên Quang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 60/KH-UBND phổ biến nội dung Công ước quốc tế pháp luật quyền dân sự Tuyên Quang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu60/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành29/08/2015
        Ngày hiệu lực29/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 60/KH-UBND phổ biến nội dung Công ước quốc tế pháp luật quyền dân sự Tuyên Quang 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 60/KH-UBND phổ biến nội dung Công ước quốc tế pháp luật quyền dân sự Tuyên Quang 2016

           • 29/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực