Văn bản khác 6003/KH-UBND

Kế hoạch 6003/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020

Kế hoạch 6003/KH-UBND thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai 2015 2020 đã được thay thế bởi Kế hoạch 12560/KH-UBND giảm nghèo bền vững chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Đồng Nai 2016 và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2016.

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6003/KH-UBND thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai 2015 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6003/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh về chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo (CTGN) bền vững giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. CHUẨN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ THỰC TRẠNG

1. Chuẩn hộ nghèo mới giai đoạn 2015 - 2020: Khu vực nông thôn thu nhập từ 1.000.000 đồng/người/tháng trở xuống, khu vực thành thị thu nhập từ 1.200.000 đồng/người/tháng trở xuống (theo Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh) toàn tỉnh có 20.487 hộ nghèo (76.859 khẩu) chiếm tỷ lệ 2,89% so với tổng số hộ 707.728, trong đó:

a) Hộ nghèo chủ hộ là người dân tộc thiểu số: 2.546 hộ (chiếm tỷ lệ 12,42% so với hộ nghèo); hộ nghèo có thành viên đối tượng có công với cách mạng: 15 hộ (chiếm tỷ lệ 0,07% so với hộ nghèo); hộ nghèo có thành viên hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: 3.131 hộ (chiếm tỷ lệ 15,28% so với hộ nghèo); hộ nghèo có chủ hộ nữ: 9.610 hộ (chiếm tỷ lệ 46,9% so với hộ nghèo);

b) Hộ nghèo thuộc hộ nghèo B (là hộ không có thành viên nào trong hộ có khả năng lao động, không thuộc mục tiêu của CTGN bền vững tỉnh Đồng Nai, được tách ra khỏi CTGN để có chính sách hỗ trợ riêng): 4.189 hộ (chiếm tỷ lệ 20,44% so với hộ nghèo); hộ nghèo A ( hộ có ít nhất một thành viên trong hộ còn khả năng lao động, hộ thuộc mục tiêu của CTGN bền vững tỉnh Đồng Nai): 16.298 hộ (chiếm tỷ lệ 79,55% so với hộ nghèo). Trong 16.298 hộ nghèo A:

- Khu vực thành thị có 2.362 hộ (chiếm tỷ lệ 14,5% so với hộ nghèo A) khu vực nông thôn có 13.936 hộ (chiếm tỷ lệ 85,5% so với hộ nghèo A);

- Có 70.282 người, trong đó có 39.814 lao động trong độ tuổi (chiếm tỷ lệ 56,64%);

- Có 800 hộ (chiếm tỷ lệ 4,9%) chưa có nhà ở hiện những hộ này đang ở nhà thuê hoặc ở nhờ; 3.107 hộ đang ở nhà tạm (chiếm tỷ lệ 19,06%); 7.554 hộ thiếu đất canh tác (chiếm tỷ lệ 46,34% so với hộ nghèo A); thu nhập bình quân chung 778 ngàn đồng/người/tháng.

- Nguyên nhân dẫn đến nghèo: Thiếu đất canh tác (6.752 hộ, chiếm 41,42%)- thiếu vốn sản xuất (6.442 hộ, chiếm 39,52%); ốm đau nặng (5.259 hộ, chiếm 32,26%); đông người ăn theo (4.925 hộ, chiếm 30,21%); thiếu lao động (2.837 hộ chiếm 17,4%); không có (hoặc thiếu) việc m (2.747 hộ, chiếm 16,85%); thiếu phương tiện sản xuất (1.345 hộ, chiếm 8,25%); không biết cách m ăn (1.213 hộ, chiếm 7,44%); mắc tệ nạn xã hội (111 hộ, chiếm 0,68%); chây lười lao động (51 hộ, chiếm 0,31%); các nguyên nhân khác (1.978 hộ, chiếm 12,13%).

2. Chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2015 - 2020: Khu vực nông thôn thu nhập từ 1.001.000 - 1.300.000 đồng/người/tháng, khu vực thành thị thu nhập từ 1.201.000 - 1.560.000 đồng/ngươi/tháng (theo Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh) toàn tỉnh có 7.956 hộ cận nghèo (34.142 khẩu) chiếm tỷ lệ 1,12% so với tổng hộ dân, (có 2.049 khẩu thành viên có công cách mạng trợ cấp xã hội, chiếm 6% số khẩu cận nghèo), trong đó:

a) Khu vực nông thôn có; 7.050 hộ, chiếm tỷ lệ 0,99% so với tổng số hộ dân;

b) Khu vực thành thị có: 906 hộ, chiếm tỷ lệ 0,13% so với tổng hộ dân; trong đó:

- Chủ hộ nữ có: 2.897 hộ, chiếm tỷ lệ 36,41% so với hộ cận nghèo;

- Chủ hộ người dân tộc thiểu số có: 894 hộ chiếm tỷ lệ 11,24% so với hộ cận nghèo;

- Hộ có thành viên hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: 468 hộ, chiếm tỷ lệ 5,88% so với hộ cận nghèo.

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

1. Mục tiêu chung

Cải thiện từng bước nâng cao về mức sống, điều kiện sống chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh, ưu tiên người nghèo thuộc gia đình chính sách, người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc huyện, xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo cao; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các vùng nghèo; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc các nhóm dân cư.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 01%/năm (riêng các huyện vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo cao giảm từ 1,5 - 02%/năm; các xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo cao giảm từ 2,5 - 04%/năm) tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân 0,5%/năm (riêng các huyện vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ cận nghèo cao giảm từ 01 - 1,2%/năm; các xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ cận nghèo cao từ 1,5 - 02%/năm). Phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 01% tổng hộ dân của tỉnh tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 0,5% tổng hộ dân của tỉnh.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2020

a) Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung (theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/05/2011 của Chính phủ);

b) Bình quân mỗi năm có khoảng 1,5 - 03% hộ nghèo tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo phấn đấu thu nhập của hộ nghèo tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 15 - 20%/năm;

c) 100% cán bộ tham gia m công tác giảm nghèo từ cấp tỉnh đến cơ sở được tập huấn về: Kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án về giảm nghèo.

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng áp dụng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh, ưu tiên người nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng chính sách có công, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ trẻ em.

2. Phạm vi thực hiện: Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên nguồn lực Chương trình đầu tư trên địa bàn trọng điểm (huyện xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo cao; ấp đặc biệt khó khăn; vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số miền núi).

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện các chế độ hỗ trợ giảm nghèo chung

a) Chế độ tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Dư nợ đến cuối năm 2014, đạt 573.783 triệu đồng với 39.780 hộ vay, trong đó: Dư nợ bằng nguồn vốn Trung ương 492.970 triệu đồng với 33.942 hộ vay; dư nợ bằng nguồn vốn địa phương 80.813 triệu đồng với 5.838 hộ vay.

- Dự kiến, tổng doanh số cho vay 06 năm (2015 - 2020): 54.000 lượt hộ vay, với số tiền 1.110.000 triệu đồng, bình quân mỗi năm cho vay 9.000 lượt hộ, mức cho vay mới bình quân 20,5 triệu đồng/hộ.

- Để đảm bảo kế hoạch cho vay như trên, tăng trưởng nguồn vốn Trung ương (phục vụ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn cả nước) hàng năm 40.000 triệu đồng (tỷ lệ tăng 8,11%); tăng trưởng nguồn vốn địa phương (phục vụ cho vay hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh) bổ sung mới hàng năm 20.000 triệu đồng (tỷ lệ tăng 24,47%).

b) Hỗ trợ khuyến nông - lâm - ngư hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông - lâm - ngư hỗ trợ phát triển sản xuất phát triển ngành nghề cho khoảng 500 - 800 hộ nghèo, cận nghèo/năm.

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến nông nhân dân bên cạnh tổ chức khuyến nông của nhà nước, thực hiện chuyển giao kỹ thuật sản xuất bằng phương pháp cầm tay, chỉ việc cho người nghèo.

c) Hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc m

Hỗ trợ dạy nghề giải quyết việc m cho lao động nghèo, cận nghèo được xác định giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Phấn đấu thực hiện lồng ghép với chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đào tạo nghề cho khoảng 800 - 1.000 lao động nghèo/năm; tỷ lệ lao động học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục m nghề cũ có hiệu quả cao, đạt trên 75%.

d) Chế độ hỗ trợ y tế cho người nghèo, cận nghèo

Thực hiện theo chính sách của Trung ương về hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, cận nghèo theo chuẩn cả nước; vận dụng chính sách của Trung ương hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh, cụ thể:

- Đối với hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh: Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế;

- Đối với hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh: Hỗ trợ 70%, hộ cận nghèo đóng 30% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế;

- Đối với hộ nghèo mới thoát nghèo theo chuẩn của tỉnh: Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, thời gian hỗ trợ 02 năm sau khi thoát nghèo;

đ) Chế độ hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo, người cận nghèo

Thực hiện Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; tích cực vận dụng quy định của Chính phủ để miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh.

e) Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Tiếp tục thực hiện chính sách xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở từ nguồn vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”, dự kiến mức hỗ trợ bình quân 30 triệu đồng/căn.

g) Trợ giúp pháp cho người nghèo

Lồng ghép, mở rộng mạng lưới trợ giúp pháp lý để hỗ trợ cho người nghèo, giúp người nghèo tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp pháp ; khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia các hoạt động trợ giúp pháp cho người nghèo để thường xuyên kịp thời phổ biến những quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước, giải đáp, tư vấn về pháp luật cho người nghèo.

h) Thực hiện chế độ hỗ trợ tiền điện

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo quy định của Chính phủ, vận dụng chính sách của Trung ương hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh.

i) Thực hiện hỗ trợ tết Nguyên đán

Hỗ trợ tiền tết Nguyên đán cho các hộ nghèo, cận nghèo theo chế độ của tỉnh, huyện nhằm giúp họ giải quyết những nhu cầu thiết yếu trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc, đón tết vui tươi, nh mạnh.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nếu Trung ương có các văn bản bổ sung, sửa đổi các chính sách nêu trên cũng như ban hành các chính sách hỗ trợ mới sẽ được vận dụng để hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người cận nghèo theo chuẩn của tỉnh.

2. Thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

a) Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

- Mục tiêu: Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp nhằm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho lao động nghèo, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh đa dạng hóa về thu nhập cho người nghèo, hộ nghèo; tạo cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực thị trường (vốn, khoa học kỹ thuật - công nghệ hàng hóa đầu o, đầu ra...) hướng đến phát triển sản xuất dịch vụ, tăng nhanh thu nhập, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững.

- Kinh phí: Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 48.000 triệu đồng từ ngân sách tỉnh (mỗi năm 8.000 triệu đồng), ngoài ra khuyến khích các hộ nghèo tham gia hỗ trợ kinh phí thông qua hình thức vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội các nguồn khác nhằm góp phần thực hiện dự án hiệu quả.

b) Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông giám sát đánh giá thực hiện chương trình

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực đội ngũ giảm nghèo các cấp; tăng cường công tác truyền thông về giảm nghèo nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng người dân, các cấp, các ngành về ý nghĩa tầm quan trọng của giảm nghèo cách tiếp cận về giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

- Kinh phí: Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 7.200 triệu đồng từ ngân sách tỉnh (mỗi năm 1.200 triệu đồng).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Huy động tối đa nguồn lực để thực hiện chương trình với tổng nguồn vốn : 1.787.516 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ : 2.952 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung : 240.000 triệu đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp : 1.013.114 triệu đồng, trong đó có 120.000 triệu đồng bổ sung vốn cho vay hộ nghèo; ngân sách huyện : 1.000 triệu đồng; lồng ghép các chương trình - dự án, chính sách khác : 310.400 triệu đồng; hộ nghèo tham gia 24.000 triệu đồng; miễn giảm các loại : 185.850 triệu đồng; từ nguồn lãi cho vay hộ nghèo : 7.200 triệu đồng. Cụ thể, năm 2015 (245.339 triệu đồng), năm 2016 (234.341 triệu đồng), năm 2017 (354.274 triệu đồng), năm 2018 (339.569 triệu đồng), năm 2019 (327.084 triệu đồng), năm 2020 (286.909 triệu đồng) (đính kèm phụ lục).

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả chương trình. Kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo của tỉnh đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư người nghèo nhằm thay đổi, chuyển biến về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo; vận động hộ nghèo cùng vươn lên m giàu, giúp hộ nghèo tiếp nhận sử dụng có hiệu quả chính sách nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cộng đồng để thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

3. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ m công tác giảm nghèo; đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực tiễn, nhiệt tình trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tăng cường phân cấp, trao trách nhiệm cho địa phương, cơ sở; tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia o các hoạt động của Chương trình; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các hộ vượt nghèo tiếp tục được thụ hưởng thêm 02 năm như hộ nghèo về các chế độ: Tín dụng; bảo hiểm y tế; giáo dục; dạy nghề; khuyến nông - khuyến công; thực hiện tốt quy chế phối hợp lồng ghép giữa chương trình giảm nghèo với các chương trình, dự án khác của địa phương đảm bảo có hiệu quả hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững.

5. Huy động, tổng hợp đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện Chương trình. Phát động rộng rãi phong trào ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” đến mọi tổ chức kinh tế - xã hội, các tầng lớp nhân dân, nhằm huy động tốt nguồn lực cộng đồng để hỗ trợ hộ nghèo.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt báo cáo định kỳ; sơ, tổng kết kết quả thực hiện chương trình công tác thi đua khen thưởng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị HĐND cấp huyện cấp xã có Nghị quyết về CTGN bền vững giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn.

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo CTGN bền vững ở cấp tỉnh, cấp huyện Ban giảm nghèo cấp xã; củng cố Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện; cấp xã bố trí công chức chuyên trách lĩnh vực lao động, thương binh xã hội m Thường trực Chương trình.

3. Sở Lao động - Thương binh Xã hội

a) Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CTGN bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 trình UBND tỉnh quyết định.

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, lập danh sách quản lý đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn cả nước, chuẩn của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

c) Xây dựng chương trình phần mềm vi tính quản lý đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo, quản lý Chương trình;

d) Tổng hợp, đề xuất Ban Chỉ đạo UBND tỉnh quản lý, điều hành Chương trình trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu kiến nghị Trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh những giải pháp, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình.

đ) Chủ trì thực hiện dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông giám sát đánh giá; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; xây dựng kế hoạch hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc m cho người nghèo, người cận nghèo; điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

e) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, giữa kỳ, giai đoạn tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình trình UBND tỉnh.

4. Sở Tài chính

a) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 trình UBND tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội các đơn vị liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; thẩm định phương án phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp để thực hiện Chương trình hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 trình UBND tỉnh.

c) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình tại địa phương.

5. Sở Kế hoạch Đầu tư

a) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội các đơn vị liên quan tổng hợp kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 trình UBND tỉnh để phân bổ nguồn lực.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình tại địa phương.

6. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới; chủ trì phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội các đơn vị liên quan thực hiện dự án khuyến nông - lâm - ngư hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề cho hộ nghèo hộ cận nghèo.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình tại địa phương.

7. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Nai

a) Thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cho vay giải quyết việc m, cho vay học sinh, sinh viên... của tỉnh theo quy định.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình tại địa phương.

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Sở Y tế các đơn vị liên quan cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo; xây dựng phần mềm về quản lý cấp phát thanh toán thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo người cận nghèo.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình tại địa phương.

9. Sở Y tế

Nghiên cứu đề xuất triển khai thực hiện các chế độ hỗ trợ, chăm lo về sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo.

10. Sở Giáo dục Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội các đơn vị liên quan thực hiện chế độ hỗ trợ về giáo dục cho con, em hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020;

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình tại địa phương;

11. Sở Xây dựng

Nghiên cứu đề xuất triển khai thực hiện các chế độ hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo về nhà ở giai đoạn 2015 - 2020.

12. Sở Thông tin Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội chỉ đạo cơ quan báo, đài các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về CTGN bền vững trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo các cơ quan báo, đài thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về các chế độ tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình.

13. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất bố trí đủ cán bộ giúp việc Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp, nhất cấp có chế độ hỗ trợ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ này.

14. Sở Tư pháp

Xây dựng chương trình trợ giúp pháp cho người nghèo giai đoạn 2015 - 2020 triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

15. Sở Tài nguyên Môi trường

Nghiên cứu, đề xuất các chế độ hỗ trợ hộ nghèo trong thực hiện các thủ tục hợp thức hóa về nhà đất, quyền sử dụng đất, thuế nhà, đất.

16. Ban Dân tộc tỉnh

Nghiên cứu, đề xuất chế độ hỗ trợ, chăm lo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh người dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

17. Cục Thống kê tỉnh

Hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh Xã hội các địa phương về nghiệp vụ điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2015 -2020 xử lý báo cáo các dữ liệu thực trạng nghèo, cận nghèo của tỉnh.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì, phối hợp các đoàn thể thành viên tổ chức cuộc vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”, chủ trì Chương trình hỗ trợ nhà tình thương sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

19. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Vận động các hội viên thuộc diện nghèo tự vươn lên có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ họ cải thiện cuộc sống, góp phần trực tiếp thực hiện CTGN bền vững của tỉnh.

20. UBND cấp huyện

a) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm cả giai đoạn để tổ chức thực hiện, gửi Sở Lao động - Thương binh Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND cấptriển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn hiệu quả.

c) Kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo, tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện chỉ đạo cấp xã kiện toàn Ban giảm nghèo, bố trí công chức chuyên trách lĩnh vực Lao động - Thương binh Xã hội m Thường trực CTGN bền vững.

d) Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện.

đ) Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chế độ, kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương.

e) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, giữa kỳ, giai đoạn xây dựng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện, gửi Sở Lao động - Thương binh Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây Kế hoạch thực hiện CTGN bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020. Đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, địa phương chủ động báo cáo đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh Xã hội) tổng hợp, trình UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các ngành, địa phương tại mục VII;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh (VX);
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

PHỤ LỤC 01

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 6003/KH-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: triệu đồng

 

 

 

Trong đó

Stt

Nội dung

Tổng số

Ngân Sách Trung ương

NH CSXH Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Hộ nghèo tham gia

Miễn giảm

Lồng ghép

Nguồn lãi cho vay

1

Chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Bổ sung vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, cận nghèo

360.000

 

240.000

120.000

 

 

 

 

 

b)

Hỗ trợ khuyến nông - lâm - ngư nghiệp cho người nghèo, cận nghèo

20.000

 

 

20.000

 

 

 

 

 

c)

Hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo, cận nghèo

10.400

 

 

 

 

 

 

10.400

 

d)

Hỗ trợ y tế cho người nghèo, cận nghèo

486.300

 

 

486.300

 

 

 

 

 

đ)

Hỗ trợ giáo dục cho học sinh nghèo, cận nghèo

341.775

 

 

155.925

 

 

185.850

 

 

e)

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

75.444

2.952

 

72.492

 

 

 

 

 

f)

Hỗ trợ tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

100.597

 

 

100.597

 

 

 

 

 

2

Các dự án thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

72.000

 

 

48.000

 

24.000

 

 

 

b)

Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo

7.200

 

 

7.200

 

 

 

 

 

3

Một số hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách khác với CTGN

300.000

 

 

 

 

 

 

300.000

 

b)

Tổng kết giai đoạn 2011 - 2015 CTGN bền vững

100

 

 

1000

 

 

 

 

 

c)

Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm

4.000

 

 

3.000

1.000

 

 

 

 

d)

Xây dựng phần mềm quản lý hộ nghèo, mua sắm máy móc, chi phí quản , bảo trì, bảo dưỡng phần mềm

2.500

 

 

2.500

 

 

 

 

 

đ)

Hỗ trợ thù lao cán bộ giúp việc BCĐGN cấp hoạt động BCĐGN 3 cấp

7.200

 

 

 

 

 

 

 

7.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

1.787.516

2.952

240.000

1.013.114

1.000

24.000

185.850

310.400

7.200

 

PHỤ LỤC 02

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 6003/KH-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Stt

NỘI DUNG

Đơn vị tính

KH năm 2015

KH năm 2016

KH năm 2017

KH năm 2018

KH năm 2019

KH năm 2020

Tổng cộng 06 năm

I

DÂN SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hộ

Hộ

707.728

721.882

736.319

751.045

766.065

781.386

 

II

HỘ NGHÈO THEO CHUẨN CỦA TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số hộ nghèo đầu kỳ, trong đó:

Hộ

20.487

13.487

36.800

29.500

22.000

14.400

136.674

 

- Hộ nghèo theo chuẩn cả nước (chiếm 8%)

Hộ

1.493

1.100

3.000

2.500

1.600

1.000

 

 

- Hộ cận nghèo theo chuẩn cả nước (chiếm 7%)

Hộ

1.353

1.000

3.000

2.500

1.600

1.000

 

 

- Hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh (chiếm 85%)

Hộ

17.641

11.387

30.800

24.500

19.000

12.400

 

 

Trong đó, hộ nông-lâm-ngư có mức thu nhập trung bình

Hộ

4.091

4.000

7.000

6.000

5.500

5000

 

2

Tỷ lệ hộ nghèo đầu kỳ so hộ dân

%

2,89

1,86

5

3,92

2,87

1,84

 

3

Số người nghèo đầu kỳ, trong đó:

Người

88.094

58.000

158.300

126.800

94.600

62.000

 

 

- Người nghèo theo chuẩn cả nước (chiếm 8%)

Người

6.500

4.800

13.000

3.300

11.000

4.300

 

 

- Người cận nghèo theo chuẩn cả nước (chiếm 7%)

Người

5.900

4.300

13.000

3.300

11.000

4.300

 

 

- Người nghèo theo chuẩn của tỉnh (chiếm 85%)

Người

75.694

48.900

132.300

120.200

72.600

53.400

 

 

Tr đó, người thuộc hộ nông-lâm-ngư có mức thu nhập trung bình

Người

17.600

17.200

30.000

26.000

23.600

22.000

 

III

HỘ CẬN NGHÈO THEO CHUẨN CỦA TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn của tỉnh

Hộ

7.956

4.456

18.400

14.750

10.950

7.050

63.562

2

Tỷ lệ hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn của tỉnh so hộ dân

%

1,12

0,61

2,5

1,96

1,42

0,9

 

3

Số người cận nghèo đầu kỳ

Người

34,142

19.100

79.100

63.400

47.000

30.300

 

IV

MỤC TIÊU CHỦ YẾU

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kế hoạch giảm hộ nghèo trong kỳ

Hộ

7,000

7.200

7.300

7.500

7.600

7.800

44.400

2

Tỷ lệ giảm

%

1

1

1

1

1

1

 

3

Kế hoạch giảm hộ cận nghèo trong kỳ

Hộ

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

21.000

4

Tỷ lệ giảm

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

V

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số, trong đó:

Tr.đ

245.339

234.341

354.274

339.569

327.084

286.909

1.787.516

1

Ngân sách Trung ương

Tr.đ

412

304

828

690

442

276

2.952

2

Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung

Tr.đ

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

240.000

3

Ngân sách tỉnh

Tr.đ

127.997

117.937

216.756

203.134

191.842

158.448

1.013.114

4

Ngân sách huyện

Tr.đ

200

-

200

200

200

200

1.000

5

Hộ nghèo tham gia

Tr.đ

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

24.000

6

Miễn giảm các loại

Tr.đ

19.530

18.900

39.690

38.745

37.800

31.185

185.850

7

Nguồn vốn lồng ghép

Tr.đ

52.000

52.000

51.600

51.600

51.600

51.600

310.400

8

Từ nguồn lãi cho vay hộ nghèo

Tr.đ

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

7.200

VI

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, cận nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Huy động bổ sung nguồn vốn, trong đó:

Tr.đ

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

360.000

 

+ NHCSXH Trung ương bổ sung

Tr.đ

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

240.000

 

+ Ngân sách tỉnh bổ sung

Tr.đ

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

120.000

 

- Cho vay mới trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Số hộ

Hộ

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

 

 

+ Số tiền

Tr.đ

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

 

 

- Doanh số thu nợ

Tr.đ

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

 

 

- Dư nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Số hộ

Hộ

41.200

42.800

44.400

46.000

47.500

49.000

 

 

+ Số tiền

Tr.đ

633.783

693.783

753.783

813.783

873.783

933.783

 

b)

Hỗ trợ khuyến nông - lâm - ngư cho người nghèo, cận nghèo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số họ nghèo được hỗ trợ khuyến nông - lâm - ngư nghiệp

Hộ

900

500

500

500

500

500

3.400

 

- Kính phí, trong đó

Tr.đ

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

20.000

c)

Hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo, cận nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lao động nghèo được hỗ trợ dạy nghề

L/ động

1.000

1.000

800

800

800

800

5.200

 

- Kinh phí, trong đó

Tr.đ

2.000

2.000

1.600

1.600

1.600

1.600

10.400

d)

Hỗ trợ y tế cho người nghèo, cận nghèo của tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số người được hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT

L/Người

93.000

84.000

185.200

177.200

169.200

135.000

843.600

 

Tổng số tiền

Tr.đ

52.700

49.600

104.100

101.400

98.700

79.800

486.300

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Số người nghèo của tỉnh được cấp thẻ BHYT miễn phí

L/Người

66.000

70.000

126.200

130.200

134.200

113.000

639.600

 

Thành tiền (621.000đ/thẻ/năm)

Tr.đ

41.000

43.500

78.400

80.900

83.400

70.200

397.400

 

- Số người cận nghèo theo chuẩn của tỉnh được hỗ trợ 70% phí mua thẻ BHYT từ ngân sách tỉnh

L/Người

27.000

14.000

59.000

47.000

35.000

22.000

204.000

 

Thành tiền (435.000đ/thẻ/năm)

Tr.đ

11.700

6.100

25.700

20.500

15.300

9.600

88.900

đ)

Hỗ trợ g/dục cho con, em thuộc hộ nghèo của tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số học sinh được hỗ trợ giáo dục

L/HS

37.000

33.500

77.000

72.500

68.000

54.500

342.500

 

Tổng số tiền, trong đó:

Tr.đ

35.280

35.595

70.560

70.560

70.560

59.220

341.775

 

- Học sinh nghèo, cận nghèo được hỗ trợ miễn giảm học phí

L/HS

37.000

 

 

 

 

 

 

 

+ Học sinh nghèo (giảm 100%)

L/HS

25.000

26.500

49.000

50.500

52.000

44.500

247.500

 

+ Học sinh cận nghèo (giảm 50%)

L/HS

12.000

7.000

28.000

22.000

16.000

10.000

95.000

 

Kinh phí (630.000đ/HS/năm)

Tr.đ

19.530

18.900

39.690

38.745

37.800

31.185

185.850

 

- Số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập

L/HS

25.000

26.500

49.000

50.500

52.000

44.500

 

 

Kinh phí (630.000đ/HS/năm)

Tr.đ

15.750

16.695

30.870

31.815

32.760

28.035

155.925

e)

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số hộ được hỗ trợ

Hộ

20.487

13.487

36.800

29.500

22.000

14.400

 

 

Tổng số tiền

Tr.đ

11.308

7.445

20.314

16.284

12.144

7.949

75.444

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số hộ nghèo chuẩn TW do TW hỗ trợ 50%

Hộ

1.493

1.100

3.000

2.500

1.600

1.000

 

 

Thành tiền

Tr.đ

412

304

828

690

442

276

2.952

 

- Số còn lại do tỉnh hỗ trợ

Tr.đ

10.896

7.141

19.486

15.594

11.702

7.673

72.492

f)

Hỗ trợ tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số hộ được hỗ trợ

L/Hộ

28.443

17.943

55.200

44.250

32.950

21.450

200.236

 

Tổng số tiền

Tr.đ

14.451

9.201

27.600

22.125

16.480

10.740

100.597

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hộ nghèo

L/Hộ

20.487

13.487

36.800

 29.500

 22.000

14.400

 136.674

 

Thành tiền (550.000đ/hộ)

Tr.đ

11.268

7.418

20.240

 16.225

12.100

7.920

75.171

 

- Hộ cận nghèo

L/Hộ

7.956

4.456

18.400

14.750

10.950

7.050

63.562

 

Thành tiền (400.000đ/hộ)

Tr.đ

3.183

1.783

7.360

5.900

4.380

2.820

25.426

2

Các dự án thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số mô hình được chọn để nhân rộng

Mô hình

11

11

11

11

11

11

55

 

- Số hộ nghèo được chọn tham gia dự án

Hộ

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.000

 

- Kinh phí

Tr.đ

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

72.000

b)

Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông giám sát đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ

L/người

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

10.800

 

Kinh phí

Tr.đ

600

600

600

600

600

600

3.600

 

- Hoạt động truyền thông về Chương trình giảm nghèo

Tr.đ

300

300

300

300

300

300

1.800

 

- Hoạt động giám sát đánh giá

Tr.đ

300

300

300

300

300

300

1.800

 

Tổng cộng kinh phí

Tr.đ

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

7.200

3

Một số hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Lồng ghép các CT, DA, CS khác với CTGN

Tr.đ

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

300.000

b)

Tổng kết giai đoạn 2011-2015 CTGN bền vững

Tr.đ

 

100

 

 

 

 

 

c)

Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Tr.đ

200

3.000

200

200

200

200

1.200

à)

Xây dựng phần mềm quản hộ nghèo

Tr.đ

 

 

2.500

 

 

 

2.500

đ)

Hỗ trợ thù lao cho cán bộ giúp việc BCĐGN cấp xã kinh phí hoạt động BCĐGN 3 cấp

Tr.đ

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

7.200

 

TỔNG CỘNG KINH PHÍ

Tr.đ

245.339

234.341

354.274

339.569

327.084

286.909

1.787.516

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6003/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6003/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2015
Ngày hiệu lực31/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6003/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6003/KH-UBND thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6003/KH-UBND thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai 2015 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6003/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành31/07/2015
        Ngày hiệu lực31/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 6003/KH-UBND thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai 2015 2020

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6003/KH-UBND thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai 2015 2020