Văn bản khác 603/KH-UBND

Kế hoạch 603/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 21/NQ/TW; Chỉ thị 14/CT/TU “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 603/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo Đảng công tác bảo hiểm xã hội y tế Hà Nam 2013


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/KH-UBND

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ/TW NGÀY 22/11/2012 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; CHỈ THỊ SỐ 14/CT/TU NGÀY 22/4/2013 CỦA TỈNH UỶ “VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012-2020”

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ/TW ngày 22 tháng 11năm 2012 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT/TU ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Tỉnh uỷ “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và của cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; ý thức trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch thực hiện công tác BHXH, BHYT phải cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện; coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

* Mục tiêu đến năm 2015

- 30% lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH;

- 31,5 % lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- 72% dân số tham gia BHYT, trong đó: 65% đối tượng cận nghèo tham gia BHYT, 41% đối tượng thuộc hộ gia đình nông thôn tham gia BHYT.

* Mục tiêu đến năm 2020

-Có 50% lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH;

- Có 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

- Có 82% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT.

2. Các giải pháp chủ yếu

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, xác định rõ việc phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT; xây dựng chỉ tiêu cụ thể trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và từng thời kỳ. Trọng tâm tổ chức triển khai theo các nhóm đối tượng sau:

+Về đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Tập trung vào nhóm đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác (có đăng ký kinh doanh, sử dụng từ 10 lao động trở lên).

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tập trung tổ chức triển khai nhóm đối tượng là cán bộ bán chuyên trách đang làm việc ở UBND các xã, phường, thị trấn và nhân dân trong độ tuổi lao động.

+ Về đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện:

Bảo hiểm y tế bắt buộc: Tập trung vào đối tượng đang làm việc ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác (có đăng ký kinh doanh, sử dụng từ 10 lao động trở lên) và học sinh, sinh viên.

Bảo hiểm y tế tự nguyện: Tập trung vào đối tượng hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình nông thôn.

+ Về Bảo hiểm thất nghiệp

Tập trung vào những đối tượng là viên chức (theo Luật Viên chức), Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP của Chính phủ ở các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác (có đăng ký kinh doanh, sử dụng từ 10 lao động trở lên).

- Tổ chức giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng thụ hưởng;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

2.2. Củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện công tác BHXH, BHYT

- Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội và phân công nhiệm vụ theo vị trí, việc làm; chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ; lựa chọn, bố trí những cán bộ giám định làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh từng bước củng cố, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để bảo đảm chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT.

- Thực hiện nguyên tắc “có đóng – có hưởng” gắn với việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đảm bảo cân đối quỹ BHXH, BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chính sách về BHXH, BHYT.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phần mềm quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT, giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

2.3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT

- Tăng cường các hoạt động, đổi mới hình thức tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức và thay đổi nhận thức, hành vi của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Công tác tuyên truyền phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để đạt hiệu quả thiết thực.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong việc tham gia BHXH, BHYT theo các nhóm đối tượng, bao gồm: hội, đoàn thể; doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể; học sinh sinh viên; đối tượng cận nghèo ....

2.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHXH, BHYT

- Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện công tác BHXH, BHYT. Tổ chức quản lý thu đúng, thu đủ quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và đấu thầu việc mua thuốc chữa bệnh kịp thời, đúng quy định.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; kiên quyết xử lý đối với những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm.

2.5 Nâng cao chất lượng trong giải quyết các chế độ BHXH và phục vụ khám, chữa bệnh BHYT

- Hàng năm, các sở: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động cân đối, xây dựng nguồn kinh phí để hỗ trợ tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tham gia BHYT cho các đối tượng theo quy định.

- BHXH tỉnh và Sở Y tế phải thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giải quyết kịp thời cho nhân dân. Thường xuyên rèn luyện cán bộ, đội ngũ y, bác sỹ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, đặc biệt là thái độ giao tiếp với người bệnh và người nhà của bệnh nhân, nghiêm cấm việc lạm dụng thuốc, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh và các dịch vụ kỹ thuật cao.

2.6. Nguồn lực tài chính: căn cứ tình hình thực tế, Ngân sách tỉnh hỗ trợ cùng Ngân sách nhà nước để đối tượng cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa chỉ tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng KCB như: chú trọng đào tạo chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, y đức của y, bác sỹ; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế trong toàn tỉnh cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở.

- Tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở KCB nhằm ngăn ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT như: tình trạng kê đơn thuốc, chỉ định cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh không phù hợp.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT cho mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế về mức thanh toán bảo hiểm y tế theo hướng vừa đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, vừa bảo đảm cân đối quỹ theo nguyên tắc “đóng - hưởng”.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các đối tượng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp theo dõi, quản lý như: diện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi… đảm bảo đúng và không bỏ sót đối tượng. Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện kịp thời việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm đến tận tay các đối tượng.

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý các KCN thanh tra liên ngành và xử lý các đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhanh chóng, dứt điểm và hiệu quả.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố.

- Phối hợp với BHXH tỉnh nghiên cứu giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Sở Tài chính

- Chủ động bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí đóng BHYT và hỗ trợ mức đóng BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho các nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng dự toán, tham mưu với UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng hộ gia đình cận nghèo.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT đạt 100% là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua.

- Chỉ đạo các trường sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả kinh phí quỹ khám chữa bệnh 12% được trích để lại cho y tế học đường để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh - sinh viên.

- Hàng năm, phối hợp với BHXH tỉnh tổng kết đánh giá công tác BHYT học sinh, sinh viên; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học tiếp theo cho Phòng Giáo dục các huyện, thành phố, các trường thuộc Sở giáo dục quản lý.

5. Sở Kế hoạch & Đầu tư

Kịp thời cung cấp thông tin cho Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, đang sản xuất kinh doanh để kịp thời đôn đốc thực hiện BHXH, BHYT cho người lao động.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin cổ động thông qua các kênh thông tin ở địa phương.

7. Cục Thuế tỉnh

Phối hợp, hỗ trợ tích cực cho Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc xác minh thông tin người nộp thuế phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

8. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp

Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp đôn đốc việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác BHXH,BHYT giai đoạn 2012-2020. Tăng thời lượng phát, mở chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, chuyên trang trên Báo Hà Nam; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền cho hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

10. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Quản lý các KCN, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Hội, Đoàn thể ... đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Phối hợp với hệ thống ngân hàng, Bưu điện tỉnh đổi mới phương thức chi trả các chế độ BHXH, BHYT theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân;

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động khám, chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế, lạm dụng kỹ thuật cao, thuốc bệnh đắt tiền.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý đối tượng đóng và tham gia BHXH, BHYT từ cơ sở.

Hàng quý, thống kê danh sách doanh nghiệp và số nợ bảo hiểm xã hội chuyển Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra xử phạt theo quy định của pháp luật; những doanh nghiệp cố tình chây ì không khắc phục, cơ quan bảo hiểm xã hội làm hồ sơ khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các KCN kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đề xuất biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình tốt, kịp thời phê phán, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.

11. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể nhân dân tích cực tham gia công tác vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Giao chỉ tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho UBND các xã, phường, thị trấn và coi đây là một tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm.

- Thường xuyên tổ chức Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật lao động của huyện, thành phố kiên quyết xử phạt những doanh nghiệp nợ hoặc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

- Tập trung chỉ đạo và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những doanh nghiệp chưa thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động trên địa bàn huyện, thành phố quản lý.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tới người dân để hiểu được quyền và lợi ích hợp pháp cũng như trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Giao BHXH tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Chủ trì phối hợp với các Sở Y tế, LĐTBXH tham mưu UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào năm 2015 và năm 2020. /.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để b/c);
-
TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- BHXH tỉnh;
- VPUB: LĐVP, VX
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 603/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu603/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2013
Ngày hiệu lực23/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 603/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 603/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo Đảng công tác bảo hiểm xã hội y tế Hà Nam 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 603/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo Đảng công tác bảo hiểm xã hội y tế Hà Nam 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu603/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrần Hồng Nga
        Ngày ban hành23/04/2013
        Ngày hiệu lực23/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 603/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo Đảng công tác bảo hiểm xã hội y tế Hà Nam 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 603/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo Đảng công tác bảo hiểm xã hội y tế Hà Nam 2013

           • 23/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực