Văn bản khác 61/KH-UBND

Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2019 thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 61/KH-UBND 2019 thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện văn bản số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào "Chống rác thải nhựa", Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể; các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tác hại của rác thải nhựa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích và vận động người dân tăng cường các hoạt động tiêu thụ bền vững.

- Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" trên phạm vi toàn tỉnh với các hoạt động thiết thực, hiệu quả sáng tạo, tránh hình thức, lãng phí, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, tổ chức và từng người dân.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về phong trào "Chống rác thải nhựa", nguy cơ ô nhiễm nhựa, tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái, quản lý tổng hợp chất thải trong đó có chất thải nhựa, tiến tới thay đổi từ nhận thức đến hành động chống rác thải nhựa phù hợp tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng

- Tổ chức quán triệt, phổ biến, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Đa dạng sinh học năm 2008, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, các Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án và chủ trương về bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc gia, của tỉnh... gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình, các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan và các tầng lớp nhân dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon từ đó dần thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần.

2. Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu, tập trung vào chất thải nhựa

- Triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên, đặc biệt áp dụng các biện pháp nghiêm khắc đối với các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm các quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Phát động phong trào thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa, nilon; vận chuyển xử lý rác thải nhựa theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

- Tổ chức thực hiện các chính sách về sản xuất, tiêu dùng bền vững, quản lý tổng hợp chất thải, phế liệu, trong đó tập trung vào chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên.

- Phấn đấu đến hết năm 2020 không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động thường xuyên, các cuộc họp, hội nghị... do cơ quan nhà nước trong tỉnh chủ trì và phối hợp tổ chức; phát động và tổ chức triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng các phong trào thi đua "Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon", mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện "Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần", thực hiện thay thế dần các sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng một lần, không thân thiện với môi trường trong sinh hoạt.

- Thực hiện tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

3. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tổ chức các hoạt động phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phát động phong trào nhằm tạo được sự thống nhất, đoàn kết trong triển khai thực hiện.

- Tổ chức ra quân thực hiện buổi lao động tập thể với sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, nhà máy...để thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn với các hoạt động cụ thể: tổng vệ sinh cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, các chợ, trung tâm thương mại...Tập trung phân loại, thu gom rác thải nhựa và nilon để đưa đi xử lý theo đúng quy định. Thời gian vào ngày thứ 7 tuần cuối cùng hàng tháng.

- Các cơ quan, đơn vị tự chủ động bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 02/5/2019 đến ngày 20/5/2019 các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phong trào "Chống rác thải nhựa" tại đơn vị.

- Đăng ký tham gia và tổ chức, duy trì thực hiện thường xuyên phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn quản lý. Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện phong trào về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, đánh giá và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét khen thưởng kịp thời cho những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, báo cáo gửi trước ngày 10/8 hàng năm.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc phát động phong trào, triển khai tổ chức phong trào và sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì biên soạn các tài liệu tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa”, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa” vào chương trình tập huấn về phân loại rác tại nguồn triển khai tại các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” ở các địa phương, đơn vị; định kỳ trước ngày 20/8 hàng năm tổng hợp kết quả của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh.

2.2. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập, quản lý và sử dụng kinh phí thường xuyên của đơn vị và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phát động phong trào: Học sinh, sinh viên nói “Không” với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tm hiểu trong học sinh, sinh viên về tác hại của việc sử dụng túi nilong khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, các giải pháp về chống rác thải nhựa.

2.4. Sở Công thương

Tổ chức tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ thương mại, các doanh nghiệp hoạt động trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.5. Sở Y tế

Tổ chức tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo lĩnh vực được phân công quản lý; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát (các nhà hàng, quán bia, giải khát, quán cà phê, đồ ăn nhanh...) gắn với các đợt kiểm tra an toàn thực phẩm.

2.6. Sở Văn hóa và Thể thao

Chỉ đạo ban quản lý các khu di tích, các đền, chùa treo các biển hiệu tuyên truyền “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy” ở những khu vực thích hợp như khu vực rửa đồ lễ, nơi để xe... nhằm tuyên truyền việc hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

2.7. Sở Du lịch

Chỉ đạo Ban quản lý các khu, điểm du lịch treo các biển hiệu tuyên truyền “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy” ở những khu vực như khu vực bán vé, nơi để xe, nơi bán hàng... nhằm tuyên truyền việc hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

2.8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nhựa từ bao bì gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y sau sử dụng theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 19/5/2016 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

2.9. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tham mưu với UBND tỉnh ưu tiên hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học để triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, đồ nhựa khó phân hủy.

- Trong công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư: Ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ có nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường; đối với các dự án tái chế chất thải là đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy bắt buộc phải sử dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường.

2.10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.11. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng các hành động cụ thể.

2.12. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh

Kịp thời phản ánh, đưa tin tình hình triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; phát hiện các tổ chức, cá nhân, mô hình hay, điển hình và thiết thực để phổ biến, tuyên truyền nhân rộng.

2.13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tham gia tích cực các phong trào vì môi trường và các đợt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải nhựa và túi nilon tại các khu dân cư và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

2.14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp cho địa phương mình nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”.

- Lựa chọn hình thức ra quân và hưởng ứng phong trào phù hợp để tổ chức thực hiện.

- Phân rõ trách nhiệm cho các phòng, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quản lý.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/c)
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP3
;
Kh 01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu61/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2019
Ngày hiệu lực02/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 61/KH-UBND 2019 thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 61/KH-UBND 2019 thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu61/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành02/05/2019
        Ngày hiệu lực02/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 61/KH-UBND 2019 thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 61/KH-UBND 2019 thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa Ninh Bình

           • 02/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực