Văn bản khác 6120/KH-UBND

Kế hoạch 6120/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường liệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6120/KH-UBND quản lý nhà nước tập trung khắc phục yếu kém phát triển du lịch Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6120/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 02/7/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Chỉ thị số: 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 1681/TTr-SVHTTDL ngày 19/8/2015,

Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chỉ thị số: 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường liệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, với một số nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015. Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến mới, cải thiện chất lượng dịch vụ du Lịch, đảm bảo môi trường du lịch,... góp phần nâng cao sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng, phấn đấu đến năm 2020 du lịch Đắk Lắk trở thành một trong những trọng điểm của du lịch Việt Nam, là ngành kinh tế quan trọng và là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

2. Căn cứ vào các nhiệm vụ được phân công, các đơn vị chủ động thực hiện, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể, toàn diện và kịp thời đảm bảo có kết quả thiết thực.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN:

Theo Phụ lục đính kèm

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Bằng nguồn xã hội hóa và Ngân sách Nhà nước. Các đơn vị chủ động cân đối, bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC KIỆN:

1. Căn cứ nhiệm vụ phân công, các Sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm báo cáo kết quả và các vấn đề phát sinh, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 của tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để biết, theo dõi và chỉ đạo xử lý.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c):
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Du lịch;
- Các Sở, ngành của tỉnh;
- TV BCĐ Phát triển DL của tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ CVP, các Phó CVP;
+ TH;
- Lưu VT, VHXH. H.100.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Hoan Niê Kdăm

 

PHỤ LỤC:

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 14/C-TTg
(Kèm theo Kế hoạch số: 6120/KH-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh)

Stt

Nội dung, chương trình

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời Gian thực hiện

1

Tổ chức phổ biến nội dung Chỉ thị và kế hoạch triển khai thực hiện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tháng 9/2015

2

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; niêm yết công khai giá các mặt hàng và bán đúng giá niêm yết; thường xuyên xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch mới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Đơn vị kinh doanh du lịch

Tháng 9/2015

3

Tổ chức Đoàn thực hiện chương trình khảo sát, xúc tiến và liên kết phát triển du lịch với các tỉnh phía phía Bắc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hiệp hội Du lịch

- Các đơn vị kinh doanh du lịch.

Tháng 9/2015

4

Xây dựng Kế hoạch và triển khai biên tập, xuất bản Sách giới thiệu và Du lịch Đắk Lắk dành cho Hướng dẫn viên Du lịch và Thuyết minh viên Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hiệp hội Du lịch

- Các Sở, ngành có liên quan

Quý IV/2015

5

Tổ chức Hội thi Giới thiệu về Du lịch Đắk Lắk

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội Du lịch

Tháng 9/2015

6

Tổ chức các Lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ, cán bộ, nhân viên ngành Du lịch Đắk Lắk

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội Du lịch

Hàng năm

7

Tiến hành điều tra, khảo sát nguồn nhân lực du lịch Đắk Lắk năm 2015

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý 4/2015

8

Xây dựng và triển khai hệ thống các quầy thông tin du lịch miễn phí tại các khu vực công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Các Sở, ngành, địa phương liên quan.

- Hiệp hội Du lịch

Năm 2016

9

Duy trì và nâng cấp hoạt động của Chợ đêm Buôn Ma Thuột; Xử lý triệt để tình trạng người ăn xin; tình trạng móc túi tại Chợ đêm, các điểm vui chơi, tham quan giải trí trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND thành phố Buôn Ma Thuột

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hiệp hội Du lịch

- Các Sở, ngành có liên quan

Tháng 9/2015

10

Xem xét hình thành tuyến phố đi bộ đêm tại thành phố Buôn Ma Thuột

UBND thành phố Buôn Ma Thuột

- Sở Văn hóa,. Thể thao và Du lịch.

- Hiệp hội Du lịch

- Các Sở, ngành có liên quan

Quý IV/2015

11

Thực hiện kiểm tra việc kinh doanh buôn bán của các tổ chức, cá nhân tại các khu du lịch, điểm du lịch, các cửa hàng bán hàng lưu niệm trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, không niêm yết giá, bán hàng không đúng giá niêm yết, nâng giá bất hợp lý, ép giá, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Sở Công Thương

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các Sở, ngành có liên quan.

- UBND các huyện, Tx, Tp

Tháng 8 - 10/2015 và kế hoạch hàng năm

12

Tổ chức phổ biến kiến thức về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong kinh doanh du lịch cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 10

13

Tăng cường chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm hại đến tính mạng, tài sản của khách du lịch. Thực hiện công tác kiểm tra, điều tra và xử lý các vi phạm liên quan đến quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch.

Công an tỉnh

- UBND các huyện, TX, TP.

- Hiệp hội Du lịch

- Hiệp hội Doanh nghiệp

- Các đơn vị kinh doanh du lịch.

Hàng năm

14

Tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông rõ ràng, phù hợp đảm bảo an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện cho khách du lịch dễ dàng tiếp cận các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Các Sở, ngành có liên quan

Quý IV/2015

15

Kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà cho lái xe trên các tuyến đường giao thông, gây bức xúc cho khách du lịch.

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh có liên quan

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

16

Tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng taxi và các phương tiện vận tải khách du lịch kinh doanh không phép hoặc không đúng giấy phép, không niêm yết giá và thu cước không theo giá đã niêm yết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay, bao che để chủ taxi và các phương tiện vận tải khách du lịch khác kinh doanh không phép trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải

- Công an tỉnh

- Các Sở, ngành có liên quan

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện thường xuyên

17

Thực hiện rà soát, phân loại, hỗ trợ, tạo việc làm cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em lang thang cơ nhỡ; người không có việc làm tại các điểm tham quan, du lịch.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Các Sở, ngành có liên quan

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2015

18

Thường xuyên tổ chức kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, rác thải, chất thải tại các khu, điểm du lịch; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch, các điểm dừng chân, trạm xăng không thực hiện đúng các quy định về vệ sinh, môi trường và các tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

- Sở Tài nguyên Môi trường

- Các Sở, ngành, các cơ quan có liên quan

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

19

Phát động phong trào nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, vệ sinh, ứng xử thân thiện với du khách ở tổ dân phố, thôn, buôn, xã, phường, thị trấn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- UBND các huyện, thị xã, thành phố,

- Các, Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh

Quý IV/2015 và hàng năm

20

Đẩy mạnh công tác truyền thông, định hướng, nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng tích cực tham gia xây dựng phong trào ứng xử văn minh; phong trào “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên, niềm nở với khách du lịch”; chung tay giữ gìn trật tự trị an, vệ sinh môi trường... trên các bản tin thời sự, chương trình chuyên đề và lồng ghép trong các thể loại chương trình khác.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk và Các cơ quan thông tin đại chúng.

- Các đoàn thể, hiệp hội của tỉnh.

Thực hiện thường xuyên

21

Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch và hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn; thiết lập đường dây nóng, cử cán bộ thường trực để giải quyết, xử lý khiếu nại của du khách.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Các cơ quan có liên quan.

- Hiệp hội Du lịch

- Các đơn vị kinh doanh du lịch

Thực hiện thường xuyên theo Kế hoạch

22

Tăng cường công tác quản lý vỉa hè, lòng đường, bảo đảm thông thoáng, vệ sinh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, gây mất vệ sinh, trật tự; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh đường phố, lòng đường, hè đường và tại địa điểm kinh doanh,... kiên quyết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành có liên quan

Hàng năm

23

Theo dõi, đôn đốc, đánh giá và báo cáo sơ kết định kỳ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở ngành, đơn vị có liên quan

Hàng quý, hàng năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6120/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6120/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6120/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6120/KH-UBND quản lý nhà nước tập trung khắc phục yếu kém phát triển du lịch Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6120/KH-UBND quản lý nhà nước tập trung khắc phục yếu kém phát triển du lịch Đắk Lắk
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6120/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýMai Hoan Niê Kdăm
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 6120/KH-UBND quản lý nhà nước tập trung khắc phục yếu kém phát triển du lịch Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6120/KH-UBND quản lý nhà nước tập trung khắc phục yếu kém phát triển du lịch Đắk Lắk

            • 21/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực