Văn bản khác 6148/UBND-VX

Kế hoạch 6148/UBND-VX tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6148/UBND-VX tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6148/UBND-VX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2013) VÀ TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.

Thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tập trung công tác tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm phát huy cao độ truyền thống thi đua yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX.

Các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp phát động phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang thành phố, nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội có bước tiến mới về chất lượng và tính bền vững, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện tốt chính sách và các chỉ tiêu về xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá xã hội; chuyển biến mạnh về cải cách hành chính, tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội; ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu trong bộ máy nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh đô thị.

Biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân,... qua đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lạo động cần cù, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở từng ngành, từng cấp, từng đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX (2011 - 2015).

Các hoạt động kỷ niệm và tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến phải được tổ chức trên tinh thần bảo đảm trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Những nội dung cần tập trung thực hiện từ nay đến 11 tháng 6 năm 2013:

- Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hợp lực của toàn xã hội với khẩu hiệu “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” tập trung giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và từng lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đặc biệt tuyên truyền cho phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua thực hiện “Năm an toàn giao thông” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các cơ quan truyền thông mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, tạo nên không khí sôi động, chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2012 và 2013, chào mừng kỷ niện 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)..

- Tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và thành phố để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo hành lang pháp lý để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và ngày càng đi vào đời sống xã hội đạt hiệu quả thiết thực hơn trong thời gian tới đây.

- Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, đúc rút từ thực tiễn phong trào thi đua trong các năm qua, cần tiến hành tốt việc phát hiện, giới thiệu, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị và Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh việc chăm lo bồi dưỡng các điển hình đã có, cần chú trọng xây dựng, bồi dưỡng các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương trong những năm qua.

- Thông qua phong trào thi đua, để xét chọn đề nghị khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc từ sau Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ V đến nay (giai đoạn 2011 - 2013), đảm bảo dân chủ, công khai và đúng qui trình, nhằm động viên, khích lệ phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động:

2.1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận - huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc thành phố:

- Hình thức tổ chức:

+ Phát động phong trào thi đua yêu nước theo đợt, theo chuyên đề nhằm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu và những khâu đột phá, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp nhằm thúc đẩy thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị thuộc thành phố.

+ Phong trào thi đua cần gắn với việc xây dựng các công trình thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012, 2013 và kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/2013.

+ Đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng thành phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố.

+ Tổ chức có hiệu quả hoạt động, sinh hoạt cụm, khối thi đua cơ sở và cụm, khối thi đua thành phố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, giải pháp cách làm hay trong tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng để học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

+ Tổ chức hội nghị tôn vinh, biểu dương khen thưởng đối với các mô hình, sáng kiến, các gương điển hình tiên tiến (gọi tắt là Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giại đoạn 2011-2013),có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào thi đua ở các cấp và các ngành, địa phương, đơn vị để trên cơ sở đó bình chọn, giới thiệu và đề nghị thành phố tuyên dương, khen thưởng.

- Thời gian thực hiện:

+ Từ ngày ban hành kế hoạch đến 29/2/2013: Tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung của Kế hoạch;

+ Từ ngày 29/2/2013 - 30/3/2013: Tổ chức Hội nghị tuyên dương gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2013; Xét chọn gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân) đề nghị tuyên dương, khen thưởng ở cụm, khối thi đua và thành phố.

2.2. Đối với các cụm, khối thi đua thuộc thành phố:

- Hình thức tổ chức:

+ Tổ chức giao lưu các điển hình tiêu biểu do các đơn vị thuộc cụm, khối thi đua giới thiệu thông qua các hình thức Hội nghị hoặc tổ chức Hội thi để xét chọn gương điển hình tiêu biểu của cụm, khối thi đua.

+ Xét, cử các đại diện của cụm, khối thi đua tham gia giao lưu, giới thiệu, báo cáo điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt cấp thành phố.

+ Mỗi cụm, khối thi đua chọn 10 gương cá nhân điển hình tiêu biểu; 05 tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu và 01 mô hình hoặc công trình thi đua tiêu biểu để tham dự cấp thành phố. (Đối với các gương điển hình tiên tiến mỗi cụm, khối thi đua thuộc thành phố xây dựng một tiểu phẩm tiêu biểu để giới thiệu)

- Thời gian thực hiện:

+ Từ ngày 30/3/2013 - 30/4/2013: Tổ chức hội nghị giao lưu, giới thiệu, báo cáo điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tiêu biểu do các đơn vị thuộc khối xét chọn.

+ Từ ngày 30/4/2013 - 15/5/2013: Xét chọn và cử điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến cấp thành phố.

2.3 Cấp thành phố:

- Hình thức tổ chức:

+ Mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11/6.

+ Tổ chức triển lãm, giới thiệu các mô hình, công trình là sản phẩm của phong trào thi đua được bình chọn điển hình tiên tiến tiêu biểu từ các cụm, khối thi đua thuộc thành phố giai đoạn 2011 - 2013.

+ Tuyên dương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt giai đoạn 2011 - 2013.

+ Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các chuyên trang, chuyên mục của báo, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, website của thành phố để cổ vũ, động viên phong trào thi đua, gương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến, tạo sự lan toả rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của thành phố.

- Thời gian thực hiện:

+ Từ ngày 15/5/2013 - 31/5/2013: Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2013. Tổng hợp danh sách các điển hình tiên tiến do các cụm, khối thi đua bình chọn đề nghị tuyên dương, khen thưởng cấp thành phố.

+ Từ ngày 01/6/2013 - 11/6/2013: Tổ chức thi chọn các điển hình tiêu biểu cấp thành phố giai đoạn 2011 - 2013 (Dự kiến 10 điển hình tập thể và 10 điển hình cá nhân).

+ Ngày 11/6/2013: (cả ngày)

* Buổi sáng tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; triển lãm giới thiệu những công trình, mô hình tiêu biểu từ kết quả của phong trào thi đua yêu nước của 21 cụm, khối thi đua (có chấm điểm xếp hạng và khen thưởng các công trình, mô hình xuất sắc).

* Buổi chiều: Mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013); Tuyên dương khen thưởng gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2011 - 2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị, các quận - huyện, tổng công ty và công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt mục đích, yêu cầu và nội dung của kế hoạch này.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) giúp Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố theo dõi, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổ chức thực hiện; kiểm tra, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện cho Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố 6 tháng 01 lần và kết thúc kế hoạch.

3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố và các báo của thành phố có kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời về các hoạt động của phong trào thi đua, Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp; biên soạn tài liệu và tập san giới thiệu “Những bông hoa điển hình tiến tiến, gương người tốt việc tốt” nhằm nêu gương, tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm, những cách làm hay, những gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong vườn hoa thi đua của thành phố.

4. Về khen thưởng: Ngoài việc xét thành tích khen thưởng hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành xem xét biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo đợt và phong trào thi đua theo chuyên đề, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, có mô hình, công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt hiệu quả thiết thực.

5. Căn cứ nội dung kế hoạch này, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tuyên dương gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị, địa phương và thành phố phát động.

6. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) phối hợp với Thường trực Ban Tổ chức Lễ thành phố (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch), giúp Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức buổi míttinh trọng thể kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2013; tổ chức thông tin, triển lãm giới thiệu các mô hình, sáng kiến, công trình thi đua của các các cụm, khối thi đua thuộc thành phố vào dịp Lễ kỷ niệm này.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, Tổng Giám đốc các tổng công ty, Giám đốc các công ty thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch này và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, theo đợt thi đua cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐ-KT Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Đảng ủy khối cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy;
- UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố;
- Các tổng công ty trực thuộc thành phố;
- Các báo, đài thành phố;
- Ban Thi đua - Khen thưởng/Sở Nội vụ (30 bản);
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng VX, TH-KH;
- Lưu VT (VX/P).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6148/UBND-VX

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6148/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực27/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6148/UBND-VX

Lược đồ Kế hoạch 6148/UBND-VX tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6148/UBND-VX tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6148/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực27/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 6148/UBND-VX tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6148/UBND-VX tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh

         • 27/11/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/11/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực