Văn bản khác 618/KH-UBND

Kế hoạch 618/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 618/KH-UBND 2019 Tuyên bố ASEAN về nền công vụ làm chất xúc tác tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI “TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ trưởng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án 1439); Công văn số 1226/BNV-HTQT ngày 27/3/2019 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 1439 trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN trên tất cả các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực công vụ, công chức nói riêng. Phát huy vai trò của nền công vụ trong việc thúc đẩy các chương trình cải cách toàn diện theo hướng tập trung, đổi mới theo mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh về Cộng đồng ASEAN; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm yêu cầu Hội nhập ASEAN.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 và các nội dụng của Kế hoạch này; gắn việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp của Đề án với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ và đạt kết quả.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động hàng năm và theo giai đoạn.

II. MỤC TIÊU

1. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” nhằm đạt được các mục tiêu quốc gia, khu vực về xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

2. Từ năm 2019 đến năm 2025: Phấn đấu 100% công chức được tập huấn, trạng bị kiến thức đầy đủ về Cộng đồng ASEAN; 80% công chức được tập huấn về kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ các nước ASEAN.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ các nước ASEAN.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả Đề án 1439, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tổ chức các chương trình hội thảo, hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN và nền công vụ các nước ASEAN (thực hiện thường xuyên hàng năm); tập trung bồi dưỡng các kỹ năng, kiến thức, nội dung về đổi mới, sáng tạo của nền công vụ ASEAN đối với cán bộ, công chức, viên chức (thực hiện thường xuyên hàng năm).

2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức (thực hiện thường xuyên hàng năm).

3. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN, bao gồm: Hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới (thực hiện thường xuyên hàng năm).

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương (thực hiện thường xuyên hàng năm).

5. Xây dựng, ban hành và áp dụng các bộ quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức (thực hiện thường xuyên hàng năm).

6. Xây dựng chính sách nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tuyên bố ASEAN; từng bước đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho công chức đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN (thực hiện thường xuyên hàng năm).

7. Thực hiện tham vấn, tham khảo kinh nghiệm các nước ASEAN; thúc đẩy hợp tác, trao đổi và xây dựng cộng đồng chuyên gia trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương (thực hiện thường xuyên hàng năm).

8. Đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai hợp tác ASEAN giữa UBND tỉnh với các bộ, ngành, địa phương về các nội dung của Đề án (thực hiện thường xuyên hàng năm).

9. Đẩy mạnh việc vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, các tổ chức trong tỉnh, trong nước và quốc tế, các Quỹ của ASEAN và các đối tác của ASEAN cho việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương (thực hiện thường xuyên hàng năm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ trưởng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kế hoạch của Sở, ngành, đơn vị, địa phương hoàn thành trong Quý II/2019.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nội vụ để chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; định kỳ hàng năm vào ngày 01 tháng 12 (hoặc đột xuất theo yêu cầu) báo cáo UBND tỉnh tiến độ và kết quả thực hiện (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, khó khăn các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ; (bc)
- Thường trực Tỉnh ủy; (bc)
- Thường trực HĐND tỉnh; (bc)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở,
ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Ban
TV các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 618/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu618/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2019
Ngày hiệu lực06/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 618/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 618/KH-UBND 2019 Tuyên bố ASEAN về nền công vụ làm chất xúc tác tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 618/KH-UBND 2019 Tuyên bố ASEAN về nền công vụ làm chất xúc tác tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu618/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Công Thuật
        Ngày ban hành06/05/2019
        Ngày hiệu lực06/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 618/KH-UBND 2019 Tuyên bố ASEAN về nền công vụ làm chất xúc tác tỉnh Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 618/KH-UBND 2019 Tuyên bố ASEAN về nền công vụ làm chất xúc tác tỉnh Quảng Bình

           • 06/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực