Văn bản khác 62/KH-UBND

Kế hoạch 62/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” trong năm 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 62/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012-2016” TRONG NĂM 2017, 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đề án); Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

1. Mc đích:

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được Đề án xác định; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường PBGDPL tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức PBGDPL phù hợp.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

2. Yêu cầu:

- Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đến năm 2021, Kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Các nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; lồng ghép thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án PBGDPL và hoạt động khác được thực hiện trong năm 2017.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thực hiện; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án trong năm 2017, 2018.

- Ban hành công văn hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

- Tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất, phân công triển khai thực hiện Đề án và đánh giá kết quả thực hiện trong năm. Rà soát, xác định địa bàn trọng điểm, mở rộng phạm vi thực hiện Đề án tại địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2017, 2018.

2. Khảo sát, đánh giá tình hình vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm.

- Xây dựng kế hoạch, phiếu khảo sát, xác định hình thức khảo sát và tổ chức khảo sát về nhu cầu tìm hiểu pháp luật tại các địa bàn trọng điểm. Phân tích nguyên nhân, tác động của tình hình và dự báo tiềm ẩn có thể gia tăng của tình hình vi phạm về các lĩnh vực pháp luật của Đề án tại địa bàn trọng điểm để đề ra các biện pháp giải quyết, xử lý thích hợp

- Xác định đối tượng, nội dung, hình thức triển khai PBGDPL phù hợp ở từng địa bàn trọng điểm.

3. Ứng dng công nghệ thông tin trong thực hiện Đề án: Tổ chức các buổi hội thảo nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình, giải pháp thực hiện PBGDPL tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Tổ chức các hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật.

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án cho lãnh đạo cấp xã, công chức Tư pháp - hộ tịch, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tại địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức tọa đàm, giao lưu, tham khảo kinh nghiệm giữa các cán bộ chính quyền, đoàn thể trong thực hiện công tác PBGDPL.

- Lồng ghép việc PBGDPL cho cán bộ và nhân dân ở những xã, phường, thị trn trọng đim vào trong các cuộc họp chi bộ, cuộc họp tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư tại cơ sở.

5. Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, PBGDPL về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi thực hiện Đề án.

Tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tài liệu PBGDPL mới, phương pháp giải quyết các tình huống vi phạm pháp luật điển hình tại địa bàn trọng điểm như sách hỏi đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật, việc giải quyết, xử lý các tình huống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới... từ thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử; tình huống vi phạm pháp luật về các lĩnh vực của Đề án; sổ tay xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở.

6. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về hoạt động PBGDPL cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm.

- Khuyến khích, huy động các tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho người dân tại địa bàn trọng điểm.

- Phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, môi trường, hình sự, ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông; xây dựng nông thôn mới... hạn chế vi phạm pháp luật tại các địa bàn trọng điểm có nhiều vi phạm pháp luật.

- Tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn trọng điểm; thiết lập đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật như Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, nông dân, học sinh, sinh viên với pháp luật... qua đó đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL cho cán bộ, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

- Đánh giá kết quả chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình ra các địa bàn có đặc điểm, điều kiện và tình hình vi phạm pháp luật tương tự.

7. Triển khai các hoạt động PBGDPL trên báo chí.

- Xây dựng, thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, tọa đàm truyền thông; chương trình thông tin, giải đáp pháp luật, phổ biến giáo dục về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Duy trì nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình. Phối hợp với các Đài truyền thanh cơ sở thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc chấp hành và thực hiện pháp luật tại các địa bàn trọng điểm; phê phán hành vi vi phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì tham mưu Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2017, 2018.

- Là cơ quan tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Đề án ở tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quyền hạn của Ban chỉ đạo, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ trì tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL thuộc lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, môi trường, trật tự, an toàn giao thông, hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác cho cán bộ và nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia PBGDPL tại địa bàn này.

- Biên soạn, in và phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật.

- Phối hợp với Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng các chuyên mục, chương trình, tin bài phổ biến các văn bản pháp luật thực hiện Đề án. Xây dựng chuyên mục PBGDPL trên Trang Thông tin điện tử của ngành.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

b) Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện, thành phố triển khai các hoạt động PBGDPL như xây dựng phóng sự, tài liệu hỏi đáp pháp luật, tuyên truyền văn bản pháp luật mới trên báo chí, sóng phát thanh truyền hình.

c) Sở Tài chính:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch này theo quy định.

- Hướng dẫn, thẩm định việc lập dự toán, sử dụng và thanh toán nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản khác có liên quan.

- Phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật chp hành nghiêm pháp luật.

đ) Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành chủ động hoặc phối hợp tăng cường xét xử lưu động các vụ án tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về đt đai môi trường, ma tuý, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cố ý gây thương tích, các vụ án về ma túy... được dư luận xã hội quan tâm.

- Chỉ đạo việc khảo sát, đánh giá tình hình vi phạm pháp luật; phân tích nguyên nhân, từ đó đra các biện pháp hạn chế vi phạm pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan PBGDPL về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội cho các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội nằm trong diện quản lý của lực lượng Công an.

e) Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh:

- Các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án tích cực phối hợp với Sở Tư pháp triển khai có hiệu quả Kế hoạch này.

- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2017, 2018 cho phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình. Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về nhân lực, kinh phí... thực hiện công tác PBGDPL cho cán bộ, công chc, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách để bồi dưỡng cán bộ làm công tác PBGDPL của đơn vị mình.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chủ động xây dựng Kế hoạch PBGDPL tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2017, 2018; đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ở địa phương, bố trí đủ biên chế cho Phòng Tư pháp và các phòng chuyên môn thực hiện công tác PBGDPL tại địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL cho nhân dân, chú trọng đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, nghiện ma túy tại cộng đồng nhm ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải ở cơ sở. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí: Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị và địa phương năm 2017, 2018.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” trên địa bàn tỉnh thực hiện trong năm 2017, 2018. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- M
t trận TQ và đoàn thể của tnh;
- Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm s
át nhân dân tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Báo Th
ái Bình;
- UBND các huyện, thành phố.
- Lưu VT, NC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu62/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 62/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 62/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu62/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 62/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 62/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật Thái Bình

           • 18/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực