Văn bản khác 62/KH-UBND

Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 62/KH-UBND 2017 thi hành Luật Đấu giá tài sản Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 30 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đu giá tài sản, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản (Kế hoạch), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Đấu giá tài sản đến các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động bán đấu giá tài sản.

b) Tổ chức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng các quy định của Luật Đấu giá tài sản. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán đấu giá tài sản và bảo vệ quyền và lợi ích hp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

c) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đđảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.

b) Gắn việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật Đấu giá tài sản với công tác thanh tra, kiểm tra, chế độ thống kê báo cáo, sơ kết, tng kết, trên cơ sở đó kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp đđẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đấu giá tài sản.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền phổ biến Luật Đấu giá tài sản:

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn như: Tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Đấu giá tài sản; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo, đài ở địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm, bắt đầu tư Quý II năm 2017

2. Tổ chức các lớp tập huấn

Tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật Đấu giá tài sản, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động bán đấu giá tài sản cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và các đấu giá viên, chuyên viên pháp lý tại các tổ chức bán đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Định khàng năm, bắt đầu từ Quý II năm 2017.

3. Rà soát và ban hành các văn bản, công bố các thủ tục hành chính về đấu giá tài sản

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, b sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đm phù hợp vi quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

c) Rà soát, công bố danh mục và nội dung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản hoặc liên quan đến đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm, bắt đu từ Quý II năm 2017

4. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản tại địa phương được thuận lợi, kịp thời, nhất là việc chuyn nhiệm vụ đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Sở Tư pháp theo quy định.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

5. Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập hun nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm, bắt đầu từ Quý II năm 2017

6. Tổ chức hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản cụ thể tại đơn vị mình, đảm bảo đúng tiến độ quy định và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.

- Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ theo quy định chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; trưng hp phát sinh những khó khăn vướng mắc, Sở Tư pháp chủ động hướng dẫn, hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các cấp, ngành, đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để chủ động hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh y;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;
- C
ng thông tin điện t tỉnh Ninh Bình;
- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu VT, VP5, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu62/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2017
Ngày hiệu lực30/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 62/KH-UBND 2017 thi hành Luật Đấu giá tài sản Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 62/KH-UBND 2017 thi hành Luật Đấu giá tài sản Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu62/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành30/05/2017
        Ngày hiệu lực30/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 62/KH-UBND 2017 thi hành Luật Đấu giá tài sản Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 62/KH-UBND 2017 thi hành Luật Đấu giá tài sản Ninh Bình

             • 30/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực