Văn bản khác 62/KH-UBND

Kế hoạch 62/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 62/KH-UBND 2021 triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện ở mức độ 4 Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CUNG CẤP 100% DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN Ở MỨC ĐỘ 4 VÀ TÍCH HỢP 100% DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Văn bản số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện theo quy định lên trực tuyến mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Hoàn thành các chỉ tiêu về tỷ lệ, số lượng dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển Chính quyền số và hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được xác định tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Ninh Bình.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện theo quy định được áp dụng dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh đáp ứng yêu cầu được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 sau khi công bố áp dụng được chuẩn hóa, đồng bộ quy trình nội bộ và quy trình điện tử; chuẩn hóa các biểu mẫu, e-form; chuẩn hóa mã thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh và đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến bằng nhiều phương tiện khác nhau khi sử dụng các dịch vụ công đã được cung cấp.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

2. Rà soát, thống kê, cung cấp danh sách đảm bảo 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 và danh sách dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, giải trình rõ nguyên nhân không đủ điều kiện, hoàn thành trước ngày 30/5/2021. Công bố danh mục dịch vụ công áp dụng trực tuyến mức độ 4 của tỉnh, hoàn thành trước ngày 25/6/2021.

3. Rà soát, thống kê, cung cấp danh sách 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đủ các điều kiện theo quy định để tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

4. Rà soát, công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

5. Xem xét, đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích ban hành sửa đổi giảm mức giá dịch vụ hiện đang áp dụng, hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

6. Rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ quy trình nội bộ, quy trình điện tử; các biểu mẫu, e-Form trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa của tỉnh đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 mới được công bố bổ sung, hoàn thành trước ngày 15/7/2021.

7. Rà soát, kiểm tra việc kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thanh toán đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin Một của điện tử cấp bộ và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tại Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng Dịch vụ công quốc gia với cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”, hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

8. Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 15/9/2021.

9. Triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh; đẩy mạnh triển khai thanh toán không tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, hoàn thành trước ngày 15/9/2021.

10. Tổ chức lễ công bố hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021, hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

11. Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tham gia các dịch vụ công trực tuyến (thường xuyên).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Mục II của Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình điện tử đảm bảo các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa để có thể cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Tổng hợp danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 và danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2021.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đăng ký mục tiêu và danh mục cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nắm bắt những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét, giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên nâng cấp, đảm bảo Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh đáp ứng các yêu cầu về chức năng, kỹ thuật, vận hành thông suốt. Là đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, các yêu cầu liên quan đến điều chỉnh, nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Ninh Bình (đơn vị cung cấp dịch vụ) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện cấu hình quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính cung cấp mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh sau khi các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh quy trình nội bộ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và tích hợp vào Cổng dịch vụ công, hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

- Nghiên cứu các giải pháp để thúc đẩy sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch này.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát, cắt giảm các bước thực hiện, thời gian trong quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hoá quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Viễn thông Ninh Bình

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan và đơn vị có liên quan để nâng cấp và hoàn thiện Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chức năng theo quy định.

- Đảm bảo nguồn lực để phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. Đặc biệt tập trung hỗ trợ UBND cấp huyện và UBND cấp xã triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dùng chung để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

- Chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra việc tích hợp nền tảng thanh toán toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nền tảng thanh toán PaymentPlatform) cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Ninh Bình (Vietcombank Ninh Bình) để triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và triển khai các giải pháp không tiền mặt tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện rà soát, nâng cấp Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và theo các quy định của Trung ương. Đồng thời thường xuyên cập nhật, nâng cấp đảm bảo khả năng thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp sử dụng; đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống và đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt 24/7.

- Nâng cấp ứng dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh trên nền tảng 02 hệ điều hành thông dụng Android và iOS sử dụng trên các thiết bị di động thông minh.

- Chủ động phối hợp với Cục Tin học hóa và các đơn vi có liên quan thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công, hệ thống Thông tin Một cửa điện tử cấp Bộ.

4. Đề nghị Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống EMC) do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng để theo dõi thực tế triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các địa phương; kết nối LGSP của tỉnh với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý để khai thác các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thực hiện rà soát, đăng ký mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 theo từng tháng; cung cấp danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 và danh sách dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 (giải thích rõ nguyên nhân không đủ điều kiện) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện tại đơn vị qua đầu mối là Sở Thông tin và Truyền thông. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2021.

- Rà soát, thống kê, cung cấp danh sách 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đủ các điều kiện theo quy định để tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả rà soát của cơ quan, đơn vị mình

- Cử 01 Lãnh đạo cơ quan tham gia Tổ công tác của tỉnh và 02 công chức, viên chức tham gia Tổ giúp việc triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 (trừ các đơn vị không có thủ tục hành chính) theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tại nội dung số 11, Mục II của Kế hoạch, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quán triệt, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan, đơn vị; chủ động bố trí trang thiết bị, nguồn nhân lực, xây dựng các quy định, quy chế cần thiết đáp ứng việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đúng Kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Vietcombank Ninh Bình, Viễn thông Ninh Bình để triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và triển khai các giải pháp không tiền mặt tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ hàng tháng (trước ngày 25) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình qua đầu mối Sở Thông tin và Truyền thông./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Cục Tin học hóa (hỗ trợ thực hiện);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo XDCQĐT, CĐS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Viễn thông Ninh Bình;
- Vietcombank chi nhánh Ninh Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, VP11, VP6, TTPVHCC.
ĐN VP11 03KH 2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu62/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2021
Ngày hiệu lực05/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(19/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 62/KH-UBND 2021 triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện ở mức độ 4 Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 62/KH-UBND 2021 triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện ở mức độ 4 Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu62/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành05/05/2021
        Ngày hiệu lực05/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (19/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 62/KH-UBND 2021 triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện ở mức độ 4 Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 62/KH-UBND 2021 triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện ở mức độ 4 Ninh Bình

             • 05/05/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/05/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực