Văn bản khác 62/KH-UBND

Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 2561/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện 2561/QĐ-TTg người có uy tín trong dân tộc thiểu số Phú Yên 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2561/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

Tăng cường phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội vận động, phát huy hiệu quả vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

II. Nội dung

1. Đi tượng áp dụng

- Người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số (bao gồm cả người Kinh có uy tín sống ở vùng dân tộc thiểu số).

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong hệ thống chính trị các cấp của các địa phương vùng dân tộc thiểu số.

2. Phạm vi thực hiện: Vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

3. Tiêu chí xác định, nguyên tắc lựa chọn và trách nhiệm của người có uy tín

a) Tiêu chí xác định:

Tiêu chí chung: Người có uy tín là người nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; bản thân và gia đình gương mẫu, có đóng góp tích cực đối với cộng đồng; am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán, tiếng nói của dân tộc ở nơi cư trú; có cách ứng xử, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng; là người tiêu biểu, có mối liên hệ chặt chẽ, có ảnh hưởng lớn và khả năng tập hợp đồng bào dân tộc ở những phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

b) Nguyên tắc lựa chọn người có uy tín: Bảo đảm đúng tiêu chí, tự nguyện, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giữa các dân tộc.

c) Trách nhiệm của người có uy tín:

Bản thân và gia đình người có uy tín phải nắm vững, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, phản ánh kịp thời về các cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

III. Nhiệm vụ, giải pháp

a) Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội trong công tác vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín.

b) Thực hiện phân cấp quản lý, phân công vận động người có uy tín:

- Người có uy tín chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của cấp ủy đảng, chính quyền và giữ mối quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp.

- Cấp tỉnh trực tiếp quản lý, vận động những người có phạm vi ảnh hưởng cả tỉnh, những người còn lại do địa phương huyện, xã trực tiếp quản lý, phân công nhiệm vụ vận động quần chúng.

- Hàng năm đảng ủy cấp xã chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức họp dân rà soát bầu chọn lại người có uy tín của địa phương mình, tổng hợp danh sách gửi UBND huyện (qua Phòng dân tộc). UBND huyện tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc) ra quyết định phê duyệt công nhận người có uy tín trong năm.

c) Nghiên cứu sửa đổi, thay thế hoặc ban hành mới các chế độ, chính sách đối với người có uy tín cho phù hợp, đảm bảo thống nhất về nội dung và các mức chi tương ứng đối với cùng một đối tượng thụ hưởng.

d) Hàng năm Ban Dân tộc tỉnh lập kế hoạch tham mưu cho UBND tỉnh, tăng cường cung cấp thông tin cần thiết cho người có uy tín về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

IV. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Nguồn ngân sách nhà nước: Được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Ban Dân tộc và các địa phương liên quan theo quy định.

b) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. Tổ chức thực hiện

1. Ban Dân tộc là cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các sở, ngành và UBND các huyện thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính phối hợp với Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp với Ban Dân tộc và các đơn vị liên quan hợp tác truyền thông, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền.

4. Các sở, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Ban Dân tộc lồng ghép thực hiện các hoạt động liên quan góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể phối hợp với Ban Dân tộc, các cơ quan liên quan và địa phương tham gia công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số và giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch.

6. UBND các huyện có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc, các ngành liên quan chỉ đạo phòng Dân tộc, các phòng, ban liên quan và UBND cấp tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch này; bố trí ngân sách đầy đủ kịp thời theo quy định.

Các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc) để tổng hợp báo cáo chung./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Ban Dân tộc;
- UBND các huyện liên quan;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh (Ch);
- Lưu: VT, KgVx (Ty).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu62/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2017
Ngày hiệu lực11/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện 2561/QĐ-TTg người có uy tín trong dân tộc thiểu số Phú Yên 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện 2561/QĐ-TTg người có uy tín trong dân tộc thiểu số Phú Yên 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu62/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành11/04/2017
        Ngày hiệu lực11/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện 2561/QĐ-TTg người có uy tín trong dân tộc thiểu số Phú Yên 2017

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện 2561/QĐ-TTg người có uy tín trong dân tộc thiểu số Phú Yên 2017

             • 11/04/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/04/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực