Văn bản khác 6247/KH-UBND

Kế hoạch 6247/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6247/KH-UBND 2019 Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6247/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019 - 2022” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của Đề án trên địa bàn tỉnh, qua đó xây dựng đội ngũ hòa giải viên cơ sở có trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động phải bám sát mục tiêu, nội dung của Đề án, tình hình thực tiễn của địa phương, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

- Kết hợp các hoạt động của Đán với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các sở, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng đội ngũ tập huấn viên để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, knăng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở

1.1. Ở tỉnh:

Xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh (gồm 05 người) là cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Sở Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh hoặc cá nhân khác có đủ khả năng, kiến thức về lĩnh vực hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/9/2019.

1.2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện):

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, UBND cấp huyện xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp huyện (từ 04 - 08 người/đơn vị cấp huyện) từ nguồn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật cấp huyện, hoặc các cá nhân khác có đủ khả năng, kiến thức về lĩnh vực hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 10/2019.

1.3. Tổ chức tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của tỉnh.

2. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở

2.1. Tiến hành rà soát, đánh giá, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên theo hướng:

+ Vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường trú ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

+ Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, tiến hành bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã).

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

2.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp khác.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3. ng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các cơ sdữ liệu pháp luật liên quan đến công tác hòa giải cơ sở nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

3.1. Số hóa và đăng tải Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, các ấn phẩm khác trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các địa phương của tỉnh, trên các trang mạng xã hội (nếu có), các phương tiện phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan, UBND huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền thông của địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.2. Tiếp nhận, xử lý thông tin hai chiều, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhất là hòa giải các vụ việc khó, phức tạp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 và các năm tiếp theo.

4. Thc hin chỉ đo điểm

- Sở Tư pháp phi hợp với các địa phương lựa chọn một số đơn vị cấp xã thực hiện chỉ đạo điểm, ưu tiên tập trung lựa chọn các xã chưa đạt tiêu chí về hòa giải ở cơ sở khi đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, để thực hiện các hoạt động sau:

+ Bồi dưỡng một số kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ở cơ sở của đơn vị cp xã thực hiện chỉ đạo điểm

+ Hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở (nếu có).

+ Định kỳ hằng năm đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ hòa giải, hòa giải viên, cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.

5. Các hoạt động khác

5.1. Tổ chức hội nghị (diễn đàn) giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở (có thể lồng ghép trong các hội nghị, diễn đàn khác có liên quan).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, UBND cp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5.2. Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở

Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác hòa giải ở cơ sở theo tinh thần nâng cao trách nhiệm xã hội của tổ chức, doanh nghiệp.

Khuyến khích Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư htrợ tài liệu, tư vấn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; vận động và tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức mình tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5.3. Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án, tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm hoặc đột xuất (nếu có)

+ Kiểm tra: Hằng năm (có thể lồng ghép trong hoạt động kiểm tra định kỳ về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hoạt động kiểm tra công tác của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật).

+ Tổng kết: Năm 2022.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch.

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông triển khai tuyên truyền sâu rộng Đ án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” và Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và kết quả hòa giải ở cơ sở.

1.3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên báo, đài các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tình hình triển khai thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, góp phn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, khuyến khích sử dụng hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong cộng đồng.

1.4. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tại địa phương; đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này trong các báo cáo liên quan v công tác phbiến, giáo dục pháp luật theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận chủ động, thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên ở các địa phương phi hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tăng cường các hoạt động truyền thông v vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và Nhân dân giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ tập huấn viên để thực hiện bồi dưỡng cho hòa giải viên ở cơ sở; hướng dẫn, chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Chi hội Luật gia, Luật sư phi hợp với S Tư pháp và UBND cấp huyện htrợ thực hiện bồi dưỡng, cung cấp tài liệu, xây dựng mô hình huy động thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, kiểm sát viên, luật gia, luật sư hỗ trợ nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

4. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Các chương trình, kế hoạch khác được lồng ghép để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định ca pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đán “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” của UBND tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý.

Nhận được Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (để báo cáo)
- Thường trực Tnh y; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND t
nh; (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND tnh;
- Lãnh đạo VP
UBND tnh;
- Sở Tư pháp;
- Các s
, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể;
- UBND cấp huyện (sao gửi UBND cấp xã);

- Lưu: VT, NC (N_15)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6247/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6247/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2019
Ngày hiệu lực05/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6247/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6247/KH-UBND 2019 Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6247/KH-UBND 2019 Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tỉnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6247/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýVõ Văn Cảnh
        Ngày ban hành05/08/2019
        Ngày hiệu lực05/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 6247/KH-UBND 2019 Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tỉnh Đắk Lắk

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6247/KH-UBND 2019 Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tỉnh Đắk Lắk

             • 05/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực