Văn bản khác 6258/KH-UBND

Kế hoạch 6258/KH-UBND triển khai thi nâng ngạch, thi tuyển công chức năm 2013 qua phần mềm máy tính do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6258/KH-UBND thi nâng ngạch công chức năm 2013 qua phần mềm máy tính Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6258/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 08 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI NÂNG NGẠCH, THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013 QUA PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Căn cứ Luật Cán bộ công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010;

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, Kết luận của Phó Thủ tướng tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương (văn bản số 59/TB-VPCP ngày 06/2/2013) và ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Văn bản số 01/BCĐCCCCCV ngày 01/3/2013 về chỉ đạo tổ chức thi nâng ngạch, thi tuyển công chức trên phần mềm máy tính trong năm 2013;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thi nâng ngạch, thi tuyển công chức năm 2013 qua phần mềm máy tính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục đích

- Tiến tới xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Đảm bảo tính minh bạch, khách quan, công khai trong công tác thi nâng ngạch, thi tuyển công chức theo quy định.

- Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi nâng ngạch, công tác tuyển dụng công chức để tuyển dụng được những người có năng lực bổ sung cho hệ thống cơ quan nhà nước của tỉnh.

- Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”của Chính phủ.

- Xác định rõ những nội dung cụ thể, thời gian hoàn thành, dự toán kinh phí, điều kiện cần thiết để triển khai và trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Đảm bảo các sở, ngành có liên quan nắm chắc mục đích, yêu cầu và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai phải đảm bảo yêu cầu chất lượng và hiệu quả cao nhất.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan với nhau trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Đảm bảo về tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương.

3. Phạm vi áp dụng: việc thi tuyển trên hệ thống phần mềm máy tính sẽ áp dụng đối với tất cả những môn thi theo hình thức trắc nghiệm trong các kỳ thi nâng ngạch, kỳ thi tuyển công chức theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV cụ thể:

- Môn tin học;

- Môn Ngoại ngữ;

- Môn thi chuyên ngành trắc nghiệm theo yêu cầu đối với từng kỳ thi, từng nhóm đối tượng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chủ trì: giao Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Xây dựng dữ liệu phần mềm

a) Nội dung bộ dữ liệu thi nâng ngạch:

- Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án thi nâng ngạch và tuyển công chức đối với môn tin học văn phòng: 1.000 câu.

- Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án thi nâng ngạch và thi tuyển công chức đối với môn Anh văn trình độ A (áp dụng cho thí sinh trình độ trung cấp trở xuống): 500 câu trắc nghiệm các thể loại.

- Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án thi nâng ngạch và thi tuyển công chức đối với môn Anh văn trình độ B (áp dụng cho thí sinh trình độ cao đẳng trở lên): 1.000 câu trắc nghiệm các thể loại.

- Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án kỳ thi nâng ngạch đối với môn chuyên ngành trắc nghiệm: 200 câu.

- Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án kỳ thi tuyển công chức cấp tỉnh, cấp huyện đối với môn chuyên ngành trắc nghiệm: 500 câu.

- Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án kỳ thi tuyển công chức cấp xã đối với môn chuyên ngành trắc nghiệm: 300 câu.

b) Thẩm định nội dung câu hỏi: Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức.

c) Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 8/2013.

3. Mua hệ thống phần mềm, nhập dữ liệu vào phần mềm

- Hợp đồng mua phần mềm thi các môn thi trên máy tính. Trong năm 2013, để kịp thời thực hiện thi trên máy tính theo chỉ đạo của Trung ương thì sẽ mua phần mềm đã có sẵn của các cơ sở đã áp dụng trước đó để tổ chức thi trong năm 2013.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 8/2013.

- Tổ chức nhập dữ liệu vào phần mềm.

- Chạy thử nghiệm, hoàn chỉnh hệ thống.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 8-9/2013.

4. Thẩm định

- Tổ chức thẩm định lần cuối các nội dung và bàn giao thường trực Hội đồng thi nâng ngạch, hội đồng tuyển dụng công chức.

- Thanh lý các hợp đồng có liên quan.

- Thời gian: tháng 10/2013.

IIl. Kinh phí:

Tổng kinh phí: 177.500.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn), bao gồm:

1. Kinh phí xây dựng bộ dữ liệu

- Môn tin học văn phòng: 1.000 câu x 15.000 đồng/câu = 15.000.000 đồng

- Môn Anh văn A: 500 câu x 15.000 đồng/câu = 7.500.000 đồng

- Môn Anh văn B: 1.000 câu x 15.000 đồng/câu = 15.000.000 đồng

- Môn chuyên ngành trắc nghiệm các loại

1.000 câu x 20.000 đồng/câu = 20.000.000 đồng

Định mức kinh phí áp dụng theo Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 24/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chi phí mua phần mềm = 100.000.000 đồng

Bao gồm: Kinh phí mua phần mềm, kinh phí nhập dữ liệu vào phần mềm, kinh phí chạy thử nghiệm, chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao, chi phí hỗ trợ kỹ thuật. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm phù hợp đảm bảo theo yêu cầu.

3. Chi phí thẩm định = 10.000.000 đồng

4. Chi phí quản lý = 10.000.000 đồng

Kinh phí thực hiện Kế hoạch lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 4 thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 do Sở Tài chính cấp cho cơ quan chủ trì để tổ chức triển khai.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng bộ câu hỏi môn tin học và ngoại ngữ theo yêu cầu.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí cho cơ quan chủ trì để triển khai Kế hoạch, tổ chức hướng dẫn việc thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp thẩm định, đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm thi tuyển trên máy tính đảm bảo yêu cầu.

5. Trường Chính trị tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng bộ câu hỏi môn chuyên ngành trắc nghiệm theo yêu cầu.

6. Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp triển khai đảm bảo nội dung Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch, thi tuyển công chức qua phần mềm máy tính theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, đề nghị các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐTWCCCCCV (báo cáo);
- TTTU, BTCTU;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, GDĐT, TTTT;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND t
nh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6258/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6258/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2013
Ngày hiệu lực05/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6258/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6258/KH-UBND thi nâng ngạch công chức năm 2013 qua phần mềm máy tính Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6258/KH-UBND thi nâng ngạch công chức năm 2013 qua phần mềm máy tính Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6258/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành05/08/2013
        Ngày hiệu lực05/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 6258/KH-UBND thi nâng ngạch công chức năm 2013 qua phần mềm máy tính Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6258/KH-UBND thi nâng ngạch công chức năm 2013 qua phần mềm máy tính Đồng Nai

         • 05/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực