Văn bản khác 6270/KH-UBND

Kế hoạch 6270/KH-UBND năm 2018 thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6270/KH-UBND 2018 Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực gia đình Khánh Hòa 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6270/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN “KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 4022/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời, theo dõi và đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch để làm cơ sở tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong việc theo dõi và đánh giá các chỉ số thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các chỉ số đánh giá phải đảm bảo độ tin cậy cao và đúng thời gian quy định.

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nội dung hoạt động

Tổ chức triển khai, thu thập, báo cáo các chỉ số đặc thù để theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện “Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo chức năng nhiệm vụ và hệ thống quản lý của ngành, của đơn vị.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

3. Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được cân đối, bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc công tác triển khai các hoạt động của Kế hoạch.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” và Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình”, tổ chức triển khai, định kỳ tổng hợp Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp số liệu về tỷ lệ vụ bạo lực gia đình đề nghị xét xử và tỷ lệ vụ bạo lực gia đình đưa ra xét xử.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác thu thập Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động trực tiếp đến từng hộ gia đình, cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; lồng ghép tuyên truyền về chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình vào sinh hoạt của thôn, tổ dân phố, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và câu lạc bộ của các đoàn thể nhân dân.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổng hợp, báo cáo số liệu theo Biểu mẫu số 01 và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu theo Biểu mẫu số 02, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao, số 01 Ngô Quyền, thành phố Nha Trang) trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp chung.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (báo cáo);
- TT. TU, HĐNĐ, UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (VBĐT);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT);
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các phòng: Nội chính, Tổng hợp - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HV, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

BIỂU MẪU BÁO CÁO CHỈ SỐ

THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 6270/KH-UBND ngày 22 tháng 06 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Mẫu số 1. Áp dụng cho các cơ quan của tỉnh

STT

Cơ quan báo cáo

Nhóm, tên chỉ số

ĐVT

Kết quả thực hiện năm....

01

Công an tỉnh

Tỷ lệ lượt nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ an toàn.

* Công thức tính: (Số lượt nạn nhân BLGĐ trên địa bàn trong kỳ báo cáo được bảo vệ an toàn trong và sau khi xảy ra vụ việc BLGB/Tổng số lượt nạn nhân BLGĐ trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x100

%

 

Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình bị xử phạt vi phạm hành chính.

* Công thức tính: (Số lượt người gây BLGĐ trên một địa bàn trong kỳ báo cáo bị xử phạt hành chính/Tổng số người gây BLGĐ trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

Tỷ lệ vụ bạo lực gia đình đề nghị truy tố.

* Công thức tính: (Số vụ BLGĐ trên một địa bàn trong kỳ báo cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự đề nghị truy tố/Tổng số vụ BLGĐ trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

02

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tỷ lệ vụ bạo lực gia đình đề nghị xét xử.

* Công thức tính: (Số vụ BLGĐ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đề nghị xét xử trên một địa bàn trong kỳ báo cáo/Tổng số vụ BLGĐ trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

03

Sở Tư pháp

Tỷ lệ đôi nam nữ khi đăng ký kết hôn được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

* Công thức tính: (Số đôi nam nữ khi đăng ký kết hôn được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về gia đình và phòng, chống BLGĐ trên một địa bàn trong kỳ báo cáo/Tổng số đôi nam nữ đăng ký kết hôn trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

-

Tỷ lệ lượt nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý (bao gồm cả trợ giúp pháp lý).

* Công thức tính: Số lượt nạn nhân BLGĐ được tư vấn pháp lý trên một địa bàn trong kỳ báo cáo/Tổng số lượt BLGĐ trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

04

Sở Y tế

Số lượng bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế

Người

 

05

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỷ lệ cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

* Công thức tính: (Số cơ sở giáo dục trên một địa bàn trong kỳ báo cáo có thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về gia đình và phòng chống BLGĐ/Tổng số cơ sở giáo dục trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

06

Toàn án nhân dân tỉnh

Tỷ lệ vụ bạo lực gia đình đưa ra xét xử.

* Công thức tính: (Số vụ BLGĐ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đưa ra xét xử trên một địa bàn trong kỳ báo cáo/Tổng số vụ BLGĐ trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

Mẫu số 2. Áp dụng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố

STT

Tên chỉ số

ĐVT

Kết quả thực hiện năm …..

01

Tỷ lệ cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

* Công thức tính: Số cán bộ tham gia phòng, chống BLGĐ trên một địa bàn trong kỳ báo cáo được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống BLGĐ/Tổng số cán bộ tham gia phòng chống BLGĐ trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

Tỷ lệ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

* Công thức tính: (Số lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã trên một địa bàn trong kỳ báo cáo được tập huấn phòng, chống BLGĐ/Tổng số lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

02

Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có tổ chức hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

* Công thức tính: (Số xã, phường, thị trấn có tổ chức hoạt động truyền thông về phòng, chống BLGĐ trên mộ địa bàn trong kỳ báo cáo/Tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

03

Số giảng viên, báo cáo viên về phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp huyện.

Người

 

04

Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

* Công thức tính: (Số xã, phường, thị trấn trên một địa bàn trong kỳ báo cáo có mô hình phòng, chống BLGĐ/Tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

05

Số văn bản liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

* Là số lượng văn bản Quy phạm pháp luật; văn bản hành chính, điều hành, chỉ đạo nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống BLGĐ.

Văn bản

 

06

Tỷ lệ lượt nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa (Đường dây nóng, địa chỉ tin cậy, Câu lạc bộ, Tổ tư vấn, Tổ hòa giải…).

* Công thức tính: (Số lượt nạn nhân BLGĐ trên một địa bàn trong kỳ báo cáo được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa BLGĐ/Tổng số lượt nạn nhân BLGĐ trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

07

Tỷ lệ lượt người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình (các loại hình Câu lạc bộ, Tổ tư vấn, Tổ hòa giải,...).

* Công thức tính: (Số lượt người gây BLGĐ trên một địa bàn trong kỳ báo cáo được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng chống BLGĐ/Tổng số lượt người gây BLGĐ trên địa bàn đó trong cùng kỳ) x 100

%

 

08

Số kinh phí chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp huyện, cấp xã.

Triệu đồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6270/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6270/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực22/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6270/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6270/KH-UBND 2018 Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực gia đình Khánh Hòa 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6270/KH-UBND 2018 Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực gia đình Khánh Hòa 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6270/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành22/06/2018
        Ngày hiệu lực22/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 6270/KH-UBND 2018 Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực gia đình Khánh Hòa 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6270/KH-UBND 2018 Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực gia đình Khánh Hòa 2020

           • 22/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực