Văn bản khác 6273/KH-UBND

Kế hoạch 6273/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6273/KH-UBND 2018 Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6273/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU (đến năm 2020)

- 100% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa sản xuất chương trình phát thanh.

- 100% người làm việc tại cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

- 95% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị hệ thống truyền thanh không dây.

- 100% Đài Truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp được sóng của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện

a) Nội dung:

- Tổ chức tập huấn cung cấp các thông tin chuyên đề để nâng cao nhận thức cho đội ngũ viên chức của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ viên chức của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện ở khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020.

c) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện

a) Nội dung:

- Về Cơ sở vật chất:

+ Đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh số của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa để cung cấp các chương trình phát thanh cho Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

+ Đầu tư nâng công suất máy phát thanh FM đối với cơ sở truyền thanh - truyền hình các huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh từ 500W lên 1KW để 100% Đài Truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn huyện tiếp được sóng của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

+ Đầu tư thiết bị lưu trữ số để phục vụ công tác thống kê, khai thác lại tin, bài, chương trình đã phát; đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện ở vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng:

+ Khuyến khích cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện sử dụng phương thức truyền thanh không dây và ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa vào truyền dẫn phát thanh.

+ Đối với các trạm phát lại truyền hình, thực hiện duy trì hoạt động tiếp sóng phát lại chương trình truyền hình của các Đài Truyền hình của Trung ương và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa cho đến khi hoàn thành lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất theo quy định.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020.

c) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Nâng cao chất lượng nội dung chương trình

a) Nội dung:

- Bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn.

- Bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào tình hình thực tế tại địa phương với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn các chương trình phát thanh, xây dựng cơ chế thu nhận và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một cách nhanh chóng, chính xác.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020.

c) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo cùng cấp, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước của Luật Ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn cơ sở truyền thanh - truyền hình trong công tác thông tin, tuyên truyền; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm, gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Bố trí ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại mục II.

- Chỉ đạo cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện khai thác, quản lý sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, quyết định thời lượng phát sóng chương trình phát thanh của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện; chỉ đạo cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện đảm bảo, nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát thanh.

3. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ TT&TT (để b/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX,TP;
- Lưu: VT, NN, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6273/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6273/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực22/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6273/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6273/KH-UBND 2018 Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6273/KH-UBND 2018 Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện Khánh Hòa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6273/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành22/06/2018
        Ngày hiệu lực22/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 6273/KH-UBND 2018 Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6273/KH-UBND 2018 Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện Khánh Hòa

           • 22/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực