Văn bản khác 629/KH-UBND

Kế hoạch 629/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 629/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg cuộc cách mạng công nghiệp Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 629/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 04/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Thực hiện Chỉ thị s16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dụng cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc cách mạng công nghiệp ln thứ 4.

- Tăng cường sự chủ động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong quá trình phối hợp và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp ln thứ 4.

- Xác định và thực hiện đồng bộ các nội dung trọng tâm nhm tận dụng tối đa lợi thế đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với địa phương.

- Cải thiện cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách, chất lượng nguồn nhân lực, môi trường khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh để tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ snăng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và phát triển được các công nghệ sản xuất mới.

3. Phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công nghệ thông tin - truyền thông, yêu cầu Internet kết nối vạn vật, bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; Xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể phù hợp với địa phương để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, quy hoạch ngành, kế hoạch, chương trình hành động của ngành, địa phương phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ 4; rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh để tập trung đầu tư phát triển. Xây dựng chiến lược ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học, công nghệ điện tử, hệ thống quản trị thông minh phục vụ việc xây dựng nền sản xuất - dịch vụ hiện đại, thông minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, tham mưu phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ thông tin đảm bảo hiện đại, đồng bộ và an toàn ở các cấp trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển, kinh doanh công nghệ mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, đảm bảo an toàn, đồng bộ và kết ni liên ngành, liên vùng.

- Hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông định hướng dư luận, giúp cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhận thức đúng đắn về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin có khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ mới, chú trọng nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin. Tăng cường xã hội hóa công tác phcập tin học cho toàn xã hội.

- Tập trung triển khai có hiệu quả Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch và rà soát, điều chỉnh bổ sung mạng lưới bưu chính viễn thông tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện các giải pháp theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo lập môi trường thuận lợi đ thúc đy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động nhằm nắm bắt các xu thế phát triển khoa học và công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, từ đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội nhằm tạo hiểu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo ra để có cách tiếp cận và đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan Trung ương, Viện, Trường, tổ chức khoa học và công nghệ nhằm kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; ưu tiên các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới nhm phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của địa phương; tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch s53-KH/TU ngày 21/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình số 07-CTr/TU ngày 16/3/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, lộ trình đổi mới công nghệ để định hướng nghiên cứu, hỗ trợ ứng dụng và phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực tại địa phương.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí điểm tại một số trường phổ thông ngay từ năm học 2017 - 2018; tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai có hiệu quả Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tập trung thúc đẩy phát triển về cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục, đào tạo; tiếp tục phủ kín việc trang bị máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục và hoàn thiện kết ni internet băng thông rộng trong toàn ngành.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát trin của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Thay đi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ mới, trong đó cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường tư vấn chọn nghề, chọn trường cho học sinh cuối cấp và phụ huynh phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu các chính sách về đào tạo, thu hút nguồn nhân lực phù hợp với cuộc cách mạng, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, nhân lực về an toàn, an ninh thông tin.

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến cơ cấu thị trường lao động, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy trong đào tạo lao động theo hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, có knăng phù hợp với điều kiện sản xuất thực tiễn tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm tại các trường phổ thông, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp; chú trọng đổi mới việc bồi dưng kỹ năng mềm, năng lực tư duy, khả năng sáng tạo cho học viên, người lao động. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường sự phối hợp, hợp tác với các trường đại học để xây dựng các chương trình liên kết, liên thông trong đào tạo.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch s87/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ snăng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, quy hoạch ngành, kế hoạch, chương trình hành động của ngành, địa phương phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp; xây dựng nhũng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ về lĩnh vực thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, lĩnh vực năng lượng, vật liệu mới, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường; các chính sách đổi mới cơ chế đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chính sách thúc đẩy phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục cấp mới, thay đổi nội dung và công bố thông tin cho doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động của ngành phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong các lĩnh vực quản lý đtập trung, đu tư phát triển.

- Tạo điều kiện hỗ trợ các dự án thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân thực hiện đẩy mạnh áp dụng các tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp; ứng dụng và đổi mới phương thức sản xuất; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất (GMP, HACCP, GAP); đào tạo nguồn nhân lực và giải pháp tổ chức liên kết sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh. Tổ chức thực hiện xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn theo cơ chế thị trường.

7. Sở Công thương:

- Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1352/KH-SCT ngày 29/8/2016 về thực hiện Chương trình hành động số 3148/CTr-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch số 523/KH-SCT ngày 25/4/2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ snăng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020, nhằm cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh theo hướng hiện đại, đtạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất mới, tiên tiến vào sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh mới.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp, đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp trong việc tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cải tiến, đổi mới trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện môi trường, công nghệ tiết kiệm năng lượng vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động của ngành phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong các lĩnh vực quản lý để tập trung đầu tư phát triển.

8. Sở Tài chính:

- Trên cơ sở các chính sách thuế, tài chính, khả năng cân đối của ngân sách, chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế tài chính khuyến khích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công nghệ tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch này và các nhiệm vụ có liên quan khác để tận dụng tối đa những thuận lợi, thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 góp phần thúc đẩy, phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương.

9. Các Sở, Ban, ngành khác:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động của ngành phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong các lĩnh vực quản lý để tập trung đầu tư phát triển.

- Thực hiện các giải pháp theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động của địa phương phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Rà soát, lựa chọn sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của địa phương để tập trung đầu tư phát triển.

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường thông tin, truyền thông tạo hiu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

11. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Trước ngày 20/11 hàng năm, các đơn vị báo cáo kết quả, đánh giá tình hình triển khai thực hiện, các đề xuất, kiến nghị về UBND tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ). Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp, đề xuất và báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ đtổng hợp báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, TH, KTKH, NN(Hu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 629/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu629/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 629/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 629/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg cuộc cách mạng công nghiệp Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 629/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg cuộc cách mạng công nghiệp Đắk Nông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu629/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 629/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg cuộc cách mạng công nghiệp Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 629/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg cuộc cách mạng công nghiệp Đắk Nông

           • 16/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực