Văn bản khác 63/KH-UBND

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2018 triển khai mô hình "Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng" do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 63/KH-UBND 2018 mô hình Điểm tư vấn điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ĐIỂM TƯ VẤN, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG”

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai mô hình Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng (gọi tắt Điểm tư vấn) với các nội dung cụ thể sau:

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY

Thành phố Cần Thơ có 9/9 quận, huyện đều có người nghiện ma túy, tổng số người nghiện là 2.630 người; trong đó, quận Ninh Kiều 825 người, quận Cái Răng 222 người, quận Bình Thủy 160 người, quận Ô Môn 271 người, quận Thốt Nốt 544 người, huyện Phong Điền 154 người, huyện Thới Lai 147 người, huyện Cờ Đỏ 97 người, huyện Vĩnh Thạnh 210 người.

Thực hiện Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 để triển khai Nghị định trên toàn thành phố Cần Thơ. Đến nay, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng tuy đã được triển khai tại 85/85 xã, phường, thị trấn nhưng kết quả đạt được chưa cao.

Toàn thành phố hiện có 05 cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone đặt tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Cần Thơ, các quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt và 05 điểm cấp, phát thuốc methadone tại quận Bình Thủy, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Thới Lai, huyện Phong Điền, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Cần Thơ, với khoảng 1.150 người tham gia điều trị, tuy nhiên tình trạng bệnh nhân bỏ điều trị còn nhiều, hiện nay số bệnh nhân đang duy trì điều trị methadone chỉ còn hơn 500 người.

Do đặc thù của thành phố Cần Thơ nên việc thành lập Điểm tư vấn gắn các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone, để triển khai công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác điều trị nghiện ma túy, mà còn là địa điểm tư vấn cho người nghiện ma túy, gia đình họ lựa chọn hình thức cai nghiện, giới thiệu người nghiện ma túy tham gia điều trị methadone, tạo thuận lợi cho người nghiện ma túy tham gia điều trị, cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện ma túy, giúp họ từ bỏ ma túy và hòa nhập cộng đồng bền vững.

II. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP ĐIỂM TƯ VẤN

1. Giúp nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện ma túy, cũng như công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy cộng đồng.

2. Giúp làm giảm các loại tội phạm liên quan đến ma túy.

3. Cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện ma túy, giúp họ tham gia điều trị, phòng chống tái nghiện và hòa nhập cộng đồng bền vững.

III. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỂM TƯ VẤN

1. Quy hoạch mạng lưới Điểm tư vấn

Mỗi quận, huyện thành lập một điểm tư vấn đặt tại cơ sở điều trị hoặc điểm cấp phát thuốc methadone theo lộ trình, cụ thể:

a) Năm 2018: Thành lập 02 điểm tư vấn tại quận Ô Môn và quận Thốt Nốt.

b) Năm 2019: Thành lập 06 điểm tư vấn tại quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phong Điền và huyện Thới Lai.

c) Năm 2020: Thành lập 01 điểm tư vấn tại huyện Cờ Đỏ.

2. Các tiêu chí được đảm bảo khi lựa chọn địa bàn để triển khai thực hiện mô hình Điểm tư vấn

a) Tiêu chí quản lý:

- Cấp y, Chính quyền địa phương quan tâm đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Quận, huyện có số lượng người nghiện ma túy và người sau cai nghiện trong danh sách quản lý từ 10 người trở lên.

- Có đội ngũ cán bộ xã hội, Đội Công tác xã hội tình nguyện, các tổ chức đoàn thể nhiệt tình, tận tâm với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

b) Tiêu chí cơ sở vật chất:

Địa phương đáp ứng được điều kiện về cơ sở vật chất cơ bản cho việc thành lập Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hoà nhập cộng đồng tại địa phương, bao gồm:

- Phòng dành cho tư vấn cá nhân, mở cửa làm việc hàng ngày, được cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho tư vấn viên làm việc như bàn ghế làm việc, tủ đựng hồ sơ, máy vi tính…

- Phòng dành tổ chức sinh hoạt nhóm cho người sau cai nghiện, được trang bị bàn, ghế ngồi cho các thành viên tham dự, hoạt động định kỳ 02 lần/ tháng.

3. Cơ cấu nhân sự của Điểm tư vấn

Ủy ban nhân dân quận, huyện (gọi tắt UBND cấp huyện) thành lập Ban chủ nhiệm Điểm tư vấn gồm 05 thành viên, cụ thể:

a) 01 Chủ nhiệm là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) 01 Phó Chủ nhiệm là Lãnh đạo Cơ sở điều trị hoặc điểm cấp phát thuốc methadone.

c) 01 thành viên là cán bộ chuyên trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc quận, huyện.

d) 02 thành viên là Đội trưởng (hoặc Đội phó) Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã, nơi có cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc methadone.

đ) 01 tư vấn viên chuyên trách, có tâm huyết, có chuyên môn (công tác xã hội, y tế cộng đồng…) làm việc trực tiếp tại Điểm tư vấn.

Quy chế làm việc của Ban chủ nhiệm Điểm tư vấn do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành, quy định nhiệm vụ, chức năng của từng thành viên và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu được giao hàng năm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn kinh phí phòng, chống tệ nạn xã hội được phân bổ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm để chi trực tiếp cho hoạt động của các Điểm tư vấn đúng theo quy định.

Dự kiến kinh phí thành lập mới và duy trì hoạt động của các Điểm tư vấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020. Cụ thể như sau:

- Năm 2018: 338.000.000 đồng

- Năm 2019: 1.237.200.000 đồng

- Năm 2020: 1.061.800.000 đồng

Tổng kinh phí thực hiện cho giai đoạn 2018 - 2020: 2.637.000.000 đồng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng trên địa bàn.

b) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng và các sở, ban ngành tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho Ban chủ nhiệm Điểm tư vấn.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ Điểm tư vấn, người tự nguyện điều trị tại cộng đồng và tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ theo quy định.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn các Điểm tư vấn hoạt động hiệu quả.

đ) Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, hoạt động của các Điểm tư vấn theo quy định.

2. Sở Tài chính

Sở Tài chính tính toán cân đối phù hợp với khả năng của ngân sách, lồng ghép các nhiệm vụ đã được bố trí trong định mức được giao dự toán đầu năm và nhiệm vụ chuyên môn của các ngành và theo phân cấp ngân sách.

3. Sở Y tế

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được cơ cấu tham gia hoạt động của các Điểm tư vấn.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Công an thành phố

Đảm bảo an ninh, trật tự và hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ phục vụ công tác bảo vệ tại các Điểm tư vấn.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể hợp thực hiện việc giám sát, phát hiện, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, giải quyết tốt dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện có Điểm tư vấn trên địa bàn

a) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan, tổ chức đoàn thể tuyên truyền kế hoạch thực hiện mô hình Điểm tư vấn đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thuộc địa bàn quản lý.

b) Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Điểm tư vấn.

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện tại Điểm tư vấn; giúp đỡ người sau cai nghiện học nghề, tạo việc làm để ổn định cuộc sống và phòng, chống tái nghiện.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện tốt kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Văn Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu63/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2018
Ngày hiệu lực02/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 63/KH-UBND 2018 mô hình Điểm tư vấn điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 63/KH-UBND 2018 mô hình Điểm tư vấn điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu63/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành02/04/2018
        Ngày hiệu lực02/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 63/KH-UBND 2018 mô hình Điểm tư vấn điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 63/KH-UBND 2018 mô hình Điểm tư vấn điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Cần Thơ

           • 02/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực