Văn bản khác 63/KH-UBND

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 63/KH-UBND 2019 thực hiện Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC” GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”,

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” (gọi tắt là Đán) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyn biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên (HSSV) đphát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2018-2020

- 100% các trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng của mỗi nhà trường;

- Hằng năm, có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

2.2. Giai đoạn 2021-2025

- 100% các trường học duy trì, phát huy và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng của mỗi trường;

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

- Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, HSSV, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học.

- Xây dựng các tài liệu giáo dục, tuyên truyền về văn hóa học đường, ứng xử văn hóa dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người học trong các cơ sở giáo dục.

- Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc ta; nêu gương cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người đứng đu trong nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

1.2. Đa dạng hóa hình thc tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của tỉnh, các địa phương trong tỉnh và nhà trường

Tuyên truyền thông qua tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, các hoạt động ngoại khóa về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

2. Xây dựng và thực hiện các quy tắc trong trường học

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử theo các quy định quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đảm bảo có sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV, cha mẹ học sinh,...).

- Bộ quy tắc ứng xử trong trường học quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Bộ quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của các vùng miền (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên).

- Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử.

- Bộ quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website của nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi đến các thành viên trong nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử,...

- Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Bộ quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh...

- Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

3.1. Nội dung giáo dục văn hóa ng xử

- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non: Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, trong các chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục,... để hình thành và phát triển ở trẻ em ý thức, hành vi ng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy, cô giáo, ông, bà, cha, mẹ; yêu quý anh, ch, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp).

- Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên:

+ B sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông; lựa chọn các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng, có ý thức trách nhiệm với bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung với người khác.

+ Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đối với các chủ thể trong trường học, như: văn hóa xếp hàng nơi công cộng, văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông, có cách ứng xử phù hợp với người già, trẻ nhỏ và ở những nơi công cộng, trin khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, căn tin, trực nhật...).

- Đối với các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

+ Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường, các đoàn thể và địa phương tổ chức.

+ Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội và đất nước; đặc biệt là sự tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của HSSV thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với cấp học, lứa tuổi, trình độ đào tạo trong các chương trình, hoạt động giáo dục, vận dụng vào thực tiễn của cuộc sống.

+ Xây dựng nội dung chuyên đề văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo của nhóm ngành sư phạm.

3.2. Đi mi phương pháp, hình thc trong giáo dục văn hóa ứng xử

- Đổi mới phương pháp dạy học các môn: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Ngữ văn, Lịch sử... theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh.

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hot động tập th, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại,...; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của học sinh khóa học trước (đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn, chi đội...) đối với các học sinh khóa sau.

- Tăng cường tchức các hoạt động giáo dục giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi ở tuổi vị thành niên; tổ chức dạy học tích hợp Luật An ninh mạng trong một số môn học trong nhà trường.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho HSSV thông qua hoạt động hát Quốc ca, lễ Chào cờ Tổ quốc và các hoạt động tập thể.

- Tăng cường các hoạt động giáo dục góp phần trong công tác thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nến sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh bằng các hoạt động thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong mỗi năm.

- Khuyến khích HSSV tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp; phê phán hành vi chưa đẹp của những người xung quanh; nâng cao thẩm mỹ, nghệ thuật cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của địa phương, đất nước và quốc tế, với khách là người nước ngoài...

- Tạo cơ chế cho HSSV phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử trong trường học.

- Tăng cường các giáo dục định hướng cho HSSV sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, biết tự bảo vệ mình khi sử dụng mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện văn hóa ứng xử trong môi trường internet, mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

- Xây dựng tài liệu, tchức bồi dưỡng, tập huấn về năng lực quản lý, giáo dục ứng xvăn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, giáo viên chủ nhiệm, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị, công tác HSSV, cố vấn học tập, cán bộ Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên và Hội sinh viên trong trường học.

- Xây dựng chuyên đề, tài liệu, tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo, bồi dưng giáo viên nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách tốt và có lối sống lành mạnh, văn hóa.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

5.1. Nhà trường

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, nâng cao năng lực ứng xử và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo và nhân viên nhà trưng.

- Rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai bộ quy tắc ứng xử theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của địa phương; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị cốt lõi để sử dụng trong nhà trường.

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể, gặp gỡ với gia đình người học để phối hợp thông tin, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo.

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa; phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện văn hóa ứng xử; tuyên dương, nhân rộng điển hình lời nói hay, cử chỉ đẹp.

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường mạng, nhất là mạng xã hội; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội Thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

- Tổ chức xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử văn hóa, công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan trong đơn vị.

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, HSSV trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường sư phạm, giữ gìn các công trình công cộng của nhà trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức cho HSSV trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại địa phương.

5.2. Gia đình

- Có trách nhiệm chính trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tchức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực các buổi họp, gặp gỡ, trao đổi, xử lý các tình huống liên quan.

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa. Nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ của cha, mẹ học sinh trong việc giáo dục nuôi dưỡng con cái; là chỗ dựa, động lực đcon cái phấn đấu, sống có ích.

- Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử.

- Có hình thức phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan sư phạm.

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong từng năm học.

5.3. Chính quyền địa phương

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo thẩm quyền.

- Có trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học.

- Đưa nội dung xây dng văn hóa ng xử trong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng năm.

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường, nêu gương người tốt, việc tốt có ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các trường học; có hình thức động viên khen thưởng các đơn vị làm tốt; kịp thời xử lý các đơn vị để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

- Phối hp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Đề án: Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước của các đơn vị có liên quan đến Đề án; các nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các s, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thc hiện Kế hoạch.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học ngay khi có hướng dẫn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể hóa các quy định về tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp.

- Tham mưu UBND tỉnh kinh phí, chi phí nhằm phục vụ tốt công tác triển khai thực hiện.

- Biên soạn tài liệu, pano, áp phích tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ng xử trong trường học.

- Rà soát, đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các văn bản liên quan đến chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; điều lệ các cấp học; quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả rèn luyện của học sinh; quy chế tuyển sinh.

- Hàng năm, thực hiện kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục và đào tạo; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử.

- Tổ chức sơ kết Kế hoạch vào năm 2020, 2023; tổng kết Kế hoạch vào năm 2025; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả trin khai thực hiện Kế hoạch và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.

- Phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tchức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học, tuyên truyền các mô hình ứng xử văn hóa học đường cho học sinh và đội ngũ giáo viên trẻ, cán bộ Đoàn - Hội - Đội trong trường học.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, các ban, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

- Hướng dẫn xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung đối với các Trường: Cao đẳng Nghề, Cao đng Kiên Giang, Cao đẳng Y tế và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

- Ban hành kế hoạch trin khai thực hiện trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học.

- Hàng năm, thực hiện kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các Trường: Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Kiên Giang, Cao đẳng Y tế và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử; tổ chức sơ kết Kế hoạch vào năm 2020, 2023; tổng kết Kế hoạch vào năm 2025; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) kết quả triển khai Kế hoạch và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vn đng trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các mô hình ứng xử văn hóa học đường cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên trẻ, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn - Hội trong các Trường: Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Kiên Giang, Cao đẳng Y tế và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng sách và tài liệu giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên, nhi đồng tại cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức đơn vị và văn nghệ sĩ; thông qua hoạt động biểu diễn tchức tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ.

- Trin khai thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc phân cấp quản lý.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác xây dựng hướng dẫn đánh giá, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, ứng xử văn hóa cho cá nhân, tổ chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng đề án, chương trình, kế hoạch tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước.

4. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên HSSV các cơ sở giáo dục; xây dựng tài liệu tuyên truyền, tài liệu dạy học có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương xây dựng, trin khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại trong các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật tại địa phương.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo và hỗ trợ các cơ quan báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, hệ thống truyền thanh huyện và xã tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xử văn hóa trong trường học thể hiện tại gia đình, cộng đồng; tuyên truyền phòng chống tác hại tiêu cực của mạng internet, trò chơi trực tuyến đối với HSSV.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; quản lý chặt chẽ nội dung trên báo chí, internet và chương trình phát thanh, truyền hình; phản ánh, báo cáo kịp thời cho cấp quản lý các vấn đề về hoạt động của các không gian mạng, các mạng xã hội liên quan đến văn hóa trường học; kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến, đảm bảo giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

6. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan thẩm định và tổng hp dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch trong dự toán chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; trình cơ quan có thm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

7. Các sở, ngành có liên quan

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử, văn hóa học đường đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chc, học sinh, sinh viên trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý.

- Giám sát, kim tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

8. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

8.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì tuyên truyền vận động các tchức thành viên trong việc giáo dục, giám sát, hỗ trợ xây dựng văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên và gương mẫu trong thực hiện ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã hội trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

8.2. Tỉnh đoàn

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì trin khai các các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với cán bộ Đoàn - Hội - Đội. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên, nhi đồng, đoàn viên, hội viên, đội viên, đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn - Hội - Đội trong và ngoài nhà trường.

- Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội để thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học và cộng đồng.

8.3. Liên đoàn Lao động tỉnh

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên là cán bộ, nhà giáo, viên chức trong trường học thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

8.4. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giáo dục, tuyên truyền về văn hóa ứng xử, các hành vi văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa, m no, hạnh phúc; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trong các cấp hội phụ nữ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em về văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng.

8.5. Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi và các tấm gương người tốt, việc tốt, ứng xử tốt.

8.6. Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tuyên truyền, vận động các cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên là cựu chiến binh, cựu quân nhân trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xtrong các trường học

9. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương;

- Lồng ghép nhiệm vụ, nội dung của Kế hoạch vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tchức các hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình HSSV tại địa phương; bồi dưỡng cán bộ quản lý các lĩnh vực có liên quan về văn hóa ứng xtrong trường học, gia đình và cộng đồng; tchức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là các dịp nghỉ hè, lễ, tết.

- Xây dựng và chịu trách nhiệm về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học để không làm ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong trường học tại địa phương.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trên hệ thống bảng tin của hệ thống các trường học và phát thanh tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử từ gia đình, cộng đồng cho HSSV trên địa bàn nơi cư trú.

- Sử dụng đúng mục đích ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương; hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch gửi vUBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo). Tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; tổng kết Đán vào năm 2025 để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đán “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Trường: Đại học Ki
ên Giang, Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Cao đẳng Kiên Giang, Cao đẳng Nghề Kiên Giang, Cao đẳng Y tế Kiên Giang, Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung cấp nghề vùng tứ giác Long Xuyên, Trung cấp nghề Tân Hiệp, Trung cấp nghề Dân tộc nội trú, Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng, Trung cấp Việt - Hàn (Phú Quốc);
- Sở GD
ĐT (3b);
- LĐVP
, P. VHXH;
- Lưu: VT, vttkieu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu63/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2019
Ngày hiệu lực12/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 63/KH-UBND 2019 thực hiện Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 63/KH-UBND 2019 thực hiện Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu63/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐỗ Thanh Bình
        Ngày ban hành12/04/2019
        Ngày hiệu lực12/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 63/KH-UBND 2019 thực hiện Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 63/KH-UBND 2019 thực hiện Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Kiên Giang

           • 12/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực