Văn bản khác 63/KH-VKSTC

Kế hoạch 63/KH-VKSTC năm 2020 về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 63/KH-VKSTC 2020 công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-VKSTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-VKSTC-T1, ngày 30/3/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế công tác kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020. Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm tra ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ được nêu trong các Chỉ thị chuyên đề và Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

- Kiến nghị các biện pháp khắc phục và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao đối với VKSND các địa phương từ thực trạng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính.

2. Yêu cầu

Công tác kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, tiến độ đề ra; kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan. Qua kiểm tra làm rõ những kết quả đã đạt được của VKSND địa phương về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính; đối chiếu với các quy định của hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành, các Nghị quyết của Quốc hội đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể; việc kiến nghị xử lý (nếu có); nắm những vấn đề vướng mắc, khó khăn để nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo.

Quá trình thực hiện kiểm tra không gây khó khăn hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của VKSND địa phương được kiểm tra; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao trong việc hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND địa phương;

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH VÀ THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra (có đề cương báo cáo kèm theo)

Nội dung trọng tâm kiểm tra là:

Kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, các Quy chế về nghiệp vụ, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND tối cao năm 2020, quy chế phối hợp liên ngành và các yêu cầu của các đơn vị Vụ 8, Vụ 11 trong công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác của các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND cấp tỉnh đối với VKSND cấp huyện; các giải pháp, việc lựa chọn các biện pháp trọng tâm mang tính đột phá và việc thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và các quy định, hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành đã đề ra.

1.1. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Kiểm tra kết quả thực hiện giải pháp để tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục, chế độ, chính sách đối với người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thi hành án hình sự; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Quốc hội và quy định của Ngành.

Kiểm tra việc triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; hướng dẫn, chỉ đạo công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn, chết (do tự sát, tai nạn, bị gây thương tích hoặc bị đánh dẫn đến chết,...), phạm tội mới hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác; việc quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của Viện kiểm sát; chất lượng đề nghị Tòa án trong việc ra quyết định thi hành án, hoãn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành hình phạt bảo đảm căn cứ pháp luật; các đơn vị có biện pháp hay nâng cao hiệu lực, hiệu quả kháng nghị, kiến nghị.

1.2. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

- Kiểm tra các hoạt động của Viện kiểm sát trong việc phân loại án dân sự, hành chính có điều kiện thi hành và án chưa có điều kiện thi hành; các hoạt động kiểm sát việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạn, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; việc phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự và các ngành hữu quan trong việc giải quyết các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; việc phát hiện vi phạm ban hành kháng nghị, kiến nghị; chất lượng kháng nghị, kiến nghị.

- Kiểm tra việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm sát việc thi hành án dân sự, hành chính; việc kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân trong công tác thi hành án hành chính; kiến nghị, kháng nghị nâng cao tiến độ thi hành các bản án về tham nhũng, kinh tế. Kiểm sát trình tự, thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá nhằm kịp thời, đẩy mạnh phát hiện vi phạm gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, cho các tổ chức, cá nhân được thi hành án.

2. Đối tượng, thời điểm, thời gian, phương pháp kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra

2.1. Đối tượng kiểm tra:

Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiến hành kiểm tra tại 04 VKSND địa phương (danh sách các đơn vị được kiểm tra sẽ thông báo sau).

2.2. Thời điểm kiểm tra:

Số liệu, kết quả công tác phục vụ kiểm tra theo các nội dung trên của VKSND hai cấp (cấp tỉnh và cấp huyện) từ 01/12/2019 đến hết ngày 31/5/2020; Đoàn kiểm tra có thể xem xét, kiểm tra sổ sách, tài liệu, hồ sơ các vụ việc đã giải quyết trước hoặc phát sinh sau thời điểm báo cáo số liệu kiểm tra nêu trên.

2.3. Thời gian kiểm tra:

- Công tác kiểm tra dự kiến tiến hành vào tháng 7/2020 và hoàn thành trước 15/10/2020.

- Thời gian cụ thể, Trưởng đoàn kiểm tra sẽ thống nhất với Viện trưởng VKSND cấp tỉnh được kiểm tra.

2.4. Phương pháp kiểm tra:

- Khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ nghe đồng chí Viện trưởng VKSND cấp tỉnh được kiểm tra báo cáo theo nội dung yêu cầu của Kế hoạch;

- Trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, văn bản, tài liệu đối với lĩnh vực công tác được kiểm tra; trực tiếp kiểm tra tại 01 đến 02 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện; trao đổi, làm việc với một số cơ quan hữu quan để đánh giá hoạt động kiểm sát tại địa phương (Trưởng đoàn kiểm tra sẽ quyết định sau khi thống nhất với lãnh đạo đơn vị được kiểm tra).

2.5. Thành phần đoàn kiểm tra:

- Trưởng đoàn Kiểm tra là Vụ trưởng Vụ 8, Vụ trưởng Vụ 11 (dự kiến Vụ trưởng Vụ 8 làm Trưởng đoàn kiểm tra tại 02 đơn vị; Vụ trưởng Vụ 11 làm Trưởng đoàn kiểm tra tại 02 đơn vị);

- Thành viên tham gia đoàn Kiểm tra: Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thuộc Vụ 8, Vụ 11.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ yêu cầu thực tiễn công tác của Ngành, trên cơ sở kết quả công tác quản lý, theo dõi, nắm tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính của các đơn vị VKSND cấp dưới; Vụ 8, Vụ 11 đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tại các đơn vị VKSND địa phương và có thông báo cho các đơn vị được kiểm tra.

2. Viện trưởng VKSND cấp tỉnh được kiểm tra, căn cứ Kế hoạch này và các yêu cầu của Đoàn kiểm tra để xây dựng báo cáo phục vụ công tác kiểm tra (nội dung theo đề cương báo cáo kèm theo) và gửi trước cho Đoàn kiểm tra khi nhận được thông báo kiểm tra. Đơn vị được kiểm tra thông báo thời gian, thành phần, nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra với các cơ quan hữu quan.

Đề nghị Viện trưởng VKSND cấp tỉnh được kiểm tra tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch này để việc kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng Vụ 8, Vụ 11 (để t/h);
- Đ/c Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
- Văn phòng VKSNDTC (để theo dõi);
- Lưu: VT, V8.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Trần Công Phàn

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/KH-VKSTC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu63/KH-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2020
Ngày hiệu lực05/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/KH-VKSTC

Lược đồ Kế hoạch 63/KH-VKSTC 2020 công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 63/KH-VKSTC 2020 công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu63/KH-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýTrần Công Phàn
        Ngày ban hành05/05/2020
        Ngày hiệu lực05/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 63/KH-VKSTC 2020 công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 63/KH-VKSTC 2020 công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự

              • 05/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực