Văn bản khác 630/KH-UBND

Kế hoạch 630/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 630/KH-UBND 2017 công tác quản lý lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/KH-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 33/CT-TTG NGÀY 21/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ

Thực hiện Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 29/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 3067/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo lộ trình, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo lập và duy trì kết quả đã thực hiện được hệ thống hành lang an toàn đường bộ nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 29/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Đồng thời điều chỉnh Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định hiện hành.

- Nâng cao nhận thức về vai trò và tác dụng của hành lang an toàn đường bộ cho các tầng lớp nhân dân, các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức và cá nhân sống ven các tuyến đường bộ.

- Tiếp tục xác định và duy trì hệ thống hành lang an toàn đường bộ. Thực hiện hoàn tất công tác cắm mốc lộ giới, hướng dẫn chỉ giới xây dựng, thống kê phân loại các vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường bộ.

- Từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ.

2. Yêu cầu

- Các ngành, các cấp, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ triển khai đồng thời các công việc rà soát thống kê, tuyên truyền, bồi thường giải tỏa đảm bảo tiến độ, lộ trình theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thường xuyên thông báo đến các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ về mục đích, kế hoạch giải tỏa trong hành lang an toàn đường bộ của Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 29/6/2014 của Chính phủ; vận động, thuyết phục, đối thoại để các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ chấp hành nghiêm pháp luật, tự tháo dỡ công trình vi phạm.

- Xử lý cương quyết đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Giao thông Vận tải

- Lập và triển khai kế hoạch tháng cao điểm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Xây dựng lộ trình và sắp xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện việc cập nhật, thay thế hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT trên hệ thống đường tỉnh; ưu tiên thay thế các biển báo dễ gây ra nhầm lẫn trong khai thác thực hiện; triển khai hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện công tác thay thế hệ thống báo hiệu đối với các tuyến đường địa phương do cấp huyện quản lý.

- Tăng cường rà soát điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường tỉnh.

- Tăng cường quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ ngay từ khi các dự án đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đường bộ hoàn thành đưa vào khai thác; phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm về lấn, chiếm hoặc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Rà soát việc thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ. Trường hợp cần điều chỉnh thì chủ trì rà soát, lập quy hoạch điều chỉnh, tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận lại với Bộ Giao thông vận tải về quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đấu nối vào quốc lộ.

- Phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo trì và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong công tác triển khai kế hoạch tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, tập trung xử lý: trông giữ xe trái phép, bán hàng, họp chợ trên lòng, lề đường; xây dựng lều quán, mái vẩy, xây bục bệ, đấp vuốt lối đi lên vỉa hè, vào nhà; lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường bộ; phá hoại công trình giao thông đường bộ; đấu nối trái phép vào đường giao thông..v.v....

- Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn đường bộ, đất hành lang an toàn giao thông đã được bồi thường, đền bù.

- Tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ của các Sở, ngành và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng chức năng có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; lên án, phê phán các hành vi sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, phá hoại công trình giao thông, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ,... gây mất an toàn giao thông và hư hỏng công trình đường bộ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các tồn tại về sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực thi các quy định của Pháp luật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

5. Sở Xây dựng

Hướng dẫn, quản lý xây dựng ngoài hành lang an toàn đường bộ và các hạng mục hạ tầng khác trên tuyến đường như vỉa hè, cây xanh, cấp thoát nước, chiếu sáng, tuy nen và hào kỹ thuật thuộc khu vực đô thị.

Chỉ đạo Thanh tra Sở và các bộ phận trực thuộc thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm về xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ theo quy định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ để canh tác nông nghiệp, bảo đảm kỹ thuật an toàn công trình đường bộ, không che khuất tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với những đoạn đường có kết hợp đê bao và những đoạn đê bao có kết hợp đường giao thông và những cống kết hợp giao thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết hợp với Sở Giao thông vận tải quản lý hành lang an toàn đường bộ theo Luật Đê điều số 79/2006/QH11, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12.

7. Sở Công thương

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy hoạch và xây dựng các cửa hàng xăng dầu, chợ, công trình điện và các cơ sở dịch vụ khác dọc theo đường bộ phải tuân thủ các quy định về quản lý và bảo vệ hành lang đường bộ.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Lập và triển khai kế hoạch tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định của pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường bộ trên địa bàn; tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm hành lang, lòng đường, vỉa hè trước; sau đó chỉ đạo đồng loạt các cấp ra quân, triển khai đến tất cả các hệ thống đường bộ (kể cả đường giao thông nông thôn); thực hiện quyết liệt theo phương châm bình đẳng, không có vùng cấm. Sau đợt thực hiện cao điểm, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra ngăn chặn vi phạm tái diễn.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ. Đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ thương mại... hạn chế nằm trong hành lang an toàn đường bộ, không được làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, vệ sinh môi trường của hệ thống đường bộ; chỉ đấu nối vào quốc lộ tại các điểm nằm trong quy hoạch đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận.

- Chấm dứt việc để phát sinh đường ngang dân sinh trái phép, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương có liên quan nếu để xảy ra phát sinh đường ngang dân sinh trái phép từ sau ngày 01/6/2017; huy động các đoàn thể, chính trị xã hội tổ chức đội tự quản, tình nguyện cảnh giới tại các lối đi dân sinh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiến, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ.

9. Ủy ban nhân dân cấp xã

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện:

Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật.

Phát hiện và phối hợp với Đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra đường bộ xử lý kịp thời, theo thẩm quyền các hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này từng ngành, địa phương tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc trong phạm vi, chức năng quản lý.

2. Kinh phí thực hiện kế hoạch của các đơn vị, địa phương quyết toán trong kinh phí hàng năm của các đơn vị, địa phương.

3. Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ; Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Ban ATGT tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 630/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu630/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 630/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 630/KH-UBND 2017 công tác quản lý lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 630/KH-UBND 2017 công tác quản lý lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu630/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 630/KH-UBND 2017 công tác quản lý lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 630/KH-UBND 2017 công tác quản lý lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ An Giang

           • 26/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực