Văn bản khác 64/KH-UBND

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2014 tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ lần thứ IV tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 64/KH-UBND 2014 Đại hội thi đua yêu nước Cần Thơ lần thứ IV


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ IV TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2015

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, Công văn số 1302-CV/TU ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT-VI ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tổng kết kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ lần thứ III (năm 2010) đến nay, đánh giá những mặt làm được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ biện pháp thực hiện nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực và công tác khen thưởng đạt kết quả ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

2. Biểu dương thành quả chung các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các tổ chức kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc…. Tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng địa phương theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo.

3. Qua Đại hội, Hội nghị các cấp lần này, tiếp tục khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ chính trị và các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4. Tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Những nội dung cần tập trung chỉ đạo từ nay đến Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua thành phố lần thứ IV:

a) Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. Phấn đấu đưa nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch; bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, nâng cao sức khỏe nhân dân; tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020. Trên cơ sở đó từng cơ quan, đơn vị và địa phương cần có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, góp phần lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014, 2015.

b) Các ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Thi đua, biểu dương ghi nhận những thành quả đạt được của phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Các cơ quan truyền thông mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình, các nhân tố mới ở từng ngành, địa phương, cơ sở…, tạo nên không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014, 2015, chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua thành phố, tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX.

c) Tổ chức triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục quán triệt, học tập Luật Thi đua, Khen thưởng và những nội dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trong quá trình thực hiện cần nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo hành lang pháp lý để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngày càng đi vào cuộc sống.

d) Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm được tổng kết qua các phong trào, cần tiến hành, phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh những điển hình đã có, cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng.

2. Hình thức và thời gian tổ chức Đại hội, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp:

a) Đối với quận, huyện, các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố; các đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp:

- Hình thức tổ chức: “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt”, “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

- Thành phần và số lượng đại biểu: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố xem xét, tham mưu đề xuất với lãnh đạo cấp mình thống nhất ấn định số lượng đại biểu phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương. Đại biểu dự Hội nghị là các điển hình tiên tiến và đại diện các tập thể tiên tiến.

- Thời gian tổ chức: 1/2 ngày. Thời điểm trong quý I và quý II/2015.

b) Đối với thành phố:

- Hình thức tổ chức: Đại hội Thi đua thành phố (hoặc Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến).

- Thành phần và số lượng đại biểu: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xem xét, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố để ấn định số lượng đại biểu cho phù hợp, bao gồm đại biểu đại diện Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, đại diện các Anh hùng, các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đảm bảo tính cân đối hợp lý về số lượng, cơ cấu đại diện các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo, đại biểu là nữ, đại biểu trẻ tuổi, chú trọng đến các đại biểu là người trực tiếp lao động…

- Thời gian tổ chức: 01 ngày. Thời điểm tiến hành trong quý III/2015.

3. Nội dung, chương trình Đại hội, Hội nghị:

a) Chương trình:

- Nghi thức khai mạc.

- Báo cáo đánh giá, biểu dương phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị, địa phương; đây là nội dung quan trọng cần được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng, bám sát mục đích, yêu cầu của kế hoạch đề ra. Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân)

- Tổ chức các hoạt động giao lưu với các điển hình tiên tiến.

- Tổng kết, phát động thi đua và bế mạc.

Căn cứ vào các nội dung, yêu cầu nêu trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương có thể tổ chức các hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù hợp, nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị và địa phương mình (như giao lưu trực tiếp với điển hình, dùng các hình ảnh, phim tư liệu để minh họa…).

b) Nội dung báo cáo cần lưu ý một số vấn đề cụ thể sau đây:

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới; bố cục và nội dung chính gồm có 2 phần:

Phần I: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng:

+ Đánh giá kết quả đạt được và những mặt hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội, Hội nghị thi đua lần trước đến nay; nêu rõ các phong trào thi đua tiêu biểu của cơ quan, đơn vị và địa phương và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; về vai trò, vị trí công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

+ Kết quả công tác khen thưởng; phân tích kết quả, chất lượng các hình thức khen thưởng, việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, về cải cách hành chính, thủ tục, hồ sơ khen thưởng.

+ Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong những năm qua.

+ Những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Phần II: Phương hướng nhiệm vụ:

+ Xác định phương hướng, mục tiêu chung của phong trào thi đua 5 năm tới.

+ Những nội dung chủ yếu đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các giải pháp chủ yếu.

- Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến:

+ Báo cáo điển hình phải được lựa chọn đảm bảo cơ cấu hợp lý; kết hợp giao lưu với các điển hình tiên tiến, có minh họa bằng hình ảnh (nếu có điều kiện)

+ Số lượng báo cáo tùy thuộc vào thời gian đại hội, hội nghị. Tuy nhiên chỉ lựa chọn những báo cáo thực sự điển hình, có sức thuyết phục, nêu gương, giáo dục; đồng thời đảm bảo tính đại diện các lĩnh vực, các thành phần kinh tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào kế hoạch này các cơ quan, đơn vị và địa phương có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phối hợp với một số sở, ngành, địa phương sẽ tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Đồng thời từng cấp có phân công các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo dõi, chỉ đạo và dự Hội nghị ở một số điểm để giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tốt Hội nghị điển hình tiên tiến của cấp mình.

2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ có kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua thành phố; biên soạn tài liệu và xuất bản quyển “Người tốt, việc tốt” (tập 9), nhằm nêu gương, tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm, những cách làm hay, những gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn thành phố.

3. Về khen thưởng: Ngoài việc xét khen thưởng hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng. Đồng thời xem xét trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc (có mô hình, công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt hiệu quả thiết thực).

4. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình và báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua cấp thành phố để thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố trình Ủy ban nhân dân thành thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua thành phố vào quý III năm 2015.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua thành phố tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

6. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân và các đơn vị có liên quan, chuẩn bị văn kiện và kinh phí phục vụ tốt cho Đại hội hoặc Hội nghị.

7. Quá trình triển khai và chuẩn bị Hội nghị các cấp định kỳ báo cáo về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố để theo dõi và phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng ban ngành, đoàn thể thành phố, các đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu64/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 64/KH-UBND 2014 Đại hội thi đua yêu nước Cần Thơ lần thứ IV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 64/KH-UBND 2014 Đại hội thi đua yêu nước Cần Thơ lần thứ IV
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu64/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Hùng Dũng
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 64/KH-UBND 2014 Đại hội thi đua yêu nước Cần Thơ lần thứ IV

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 64/KH-UBND 2014 Đại hội thi đua yêu nước Cần Thơ lần thứ IV

           • 30/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực