Văn bản khác 64/KH-UBND

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 64/KH-UBND 2017 Đề án Tăng năng lực quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án); Công văn số 993/BVHTTDL-BQTG ngày 14/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Không ngừng đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học…có giá trị; hình thành, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có ý thức sử dụng, khai thác các tác phẩm theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, căn cứ điều kiện thực tế tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2020

- Củng cố, kiện toàn, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh trong việc quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, đi đôi với việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

- Bố trí cán bộ kiêm nhiệm quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở cấp tỉnh và tại các địa phương trong tỉnh.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- 50% lượt người là các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các chương trình, lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan.

2.2. Phấn đấu đến năm 2025

- Bố trí cán bộ chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở cấp tỉnh và tại các địa phương trong tỉnh.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- 70% lượt người là các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các chương trình, lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế.

2. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi các nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến các địa phương.

- Có kế hoạch bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở cấp tỉnh.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện bằng các giải pháp như: Tổ chức các chương trình, lớp tập huấn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, nhằm nâng cao ý thức và kiến thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin:

- Khai thác và sử dụng hiệu quả Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Nhà nước, thông lệ quốc tế; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên internet.

- Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan thuộc thẩm quyền của UBND, các sở, ban, ngành của tỉnh thẩm định, phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng:

- Tích cực, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức các chương trình hoạt động tương tác, huy động xã hội hoá trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi để kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện gồm: Ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch; đôn đốc các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoặc kiến nghị các cơ quan liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan; tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tiếp nhận Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; các nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

3. Các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an tỉnh

Căn cứ nội dung Kế hoạch, chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với lĩnh vực ngành quản lý.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, hằng năm, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định hiện hành.

5. Sở Tư pháp

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương xây dựng và thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

7. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

8. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các hội viên kiến thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

9. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến việc quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh và lực lượng cán bộ làm công tác quản lý, thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện với UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu64/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2017
Ngày hiệu lực08/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 64/KH-UBND 2017 Đề án Tăng năng lực quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 64/KH-UBND 2017 Đề án Tăng năng lực quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu64/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành08/04/2017
        Ngày hiệu lực08/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 64/KH-UBND 2017 Đề án Tăng năng lực quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 64/KH-UBND 2017 Đề án Tăng năng lực quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả Lạng Sơn

           • 08/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực