Văn bản khác 64/KH-UBND

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 64/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý;

- Xác định cụ thể nội dung, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của địa phương;

- Tuyên truyền, ph biến, quán triệt các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; các tổ chức thực hiện và tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, các cơ quan, tổ chức liên quan để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác trợ giúp pháp lý trong đời sống xã hội.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện phải bám sát nội dung của Kế hoạch đề ra, phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Tr giúp pháp lý

a) Tổ chức quán triệt việc thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý và truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông, Báo Thái Bình, Đài phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý và xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập huấn các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

b) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Rà soát người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và xã hội; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật các năm tiếp theo.

b) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

c) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ trợ giúp pháp lýtrên địa bàn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hp: Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

d) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật trên địa bàn có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tnh và các cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật các năm tiếp theo.

5. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Tr giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đã đề ra. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

2. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo quy định hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện phổ biến, quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp và đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Chđạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý tại địa phương.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức có liên quan chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể t
nh;
- Công an tỉnh;
- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Đoàn Luật sư t
nh;
- Báo Thái Bình;
- Cổng Thông tin điện tử của t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu64/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 64/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 64/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu64/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 64/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Thái Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 64/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Thái Bình

             • 01/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực