Văn bản khác 64/KH-UBND

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 64/KH-UBND 2018 Phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÒNG, CHỐNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC, TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA”

Căn cứ Quyết định số 4170/QĐ-BCA-C41 ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án “Phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” (gọi tắt là Đề án) thuộc Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết không để hình thành, tồn tại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội chính trị - xã hội và nhân dân trong phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; tăng cường trang thiết bị, phương tiện cho các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh với loại tội phạm này, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện, rà soát, lập hồ sơ các băng nhóm đang có biểu hiện hoạt động phạm tội, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, khám phá. Kiên quyết không để hình thành, tồn tại các băng nhóm tội phạm mà không bị phát hiện, triệt phá.

- Tập trung tấn công, trấn áp, vô hiệu hóa các băng nhóm tội phạm, phấn đấu giảm tỉ lệ phạm pháp hình sự từ 03% đến 05% tổng số vụ phạm tội hình sự so với trước khi triển khai Đề án, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm.

- Chủ động phát hiện và ngăn chặn từ xa sự xâm nhập của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia vào địa bàn tỉnh hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, rửa tiền và các băng nhóm, tổ chức tội phạm quốc tế.

2. Yêu cầu

- Triển khai Đề án được gắn với các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến năm 2020.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Đề án. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn và mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Quá trình triển khai thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu về chính trị, pháp luật và đối ngoại.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia. Thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia ngay từ cơ sở.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để có đối sách kịp thời, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

2. Công tác phòng ngừa xã hội

- Đổi mới nội dung, cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nhân chứng, người bị hại trong quá trình phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án do băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho nhân chứng, người cung cấp thông tin về tội phạm, giúp họ an tâm khi cộng tác với các cơ quan thi hành pháp luật.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; công tác xây dựng mô hình, các Câu lạc bộ, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh trật tự ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà trường; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng các mô hình mới phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn.

3. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

- Tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Tập trung rà soát, phát hiện các đối tượng trên địa bàn có biểu hiện phạm tội, hoạt động hình thành băng nhóm tội phạm, từ đó kịp thời lập kế hoạch, phân công, phân cấp quản lý, đấu tranh.

- Tiếp nhận, xác minh các tố giác, tin báo về các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời lập hồ sơ đưa đối tượng là thành viên trong các băng nhóm tội phạm vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Chú trọng công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú, tập trung chú ý đến số đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, là thành viên trong các băng nhóm tội phạm.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của trinh sát được phân công phụ trách địa bàn theo Quyết định số 2855/QĐ-C41-C45 ngày 19/7/2012 của Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu có liên quan và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia với các đơn vị, địa phương khác trong toàn quốc khi có yêu cầu.

- Nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính về an ninh, trật tự như: Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, di dân; thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, các nghề kinh doanh đặc biệt... Nâng cao chất lượng các hoạt động tuần tra, kiểm soát kết hợp với các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu đô thị và giáp ranh.

- Các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Kiểm lâm, Thanh tra, Quản lý thị trường..., phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội; phát hiện những sơ hở, thiếu sót của chính sách, cơ chế quản lý nhà nước từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm

- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức theo từng giai đoạn (nhất là các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp...); thường xuyên rà soát, xác định các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực mà tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia có thể lợi dụng hoạt động để tập trung lực lượng, biện pháp chuyển hóa địa bàn, kiềm chế và làm giảm tội phạm đến mức thấp nhất.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao (nếu có), tội phạm ma túy, mua bán người... Kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng”, gây bức xúc trong dư luận.

- Tập trung lực lượng điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án do băng nhóm tội phạm gây ra. Xử lý nghiêm những tên cầm đầu, chỉ huy, tích cực thực hiện phạm tội, những cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật có hành vi bao che, nâng đỡ, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự; kiên quyết không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; lựa chọn những vụ án điểm về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (nếu có) đưa ra xét xử điểm để răn đe và tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

5. Công tác giáo dục, quản lý, cải tạo người phạm tội trước đây là thành viên của các băng nhóm tội phạm

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý, cải tạo người phạm tội trước đây là thành viên của các băng nhóm tội phạm, nhất là các đối tượng cầm đầu, cộm cán; tạo điều kiện khi họ hết hạn cải tạo trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng và không tiếp tục phạm tội, tham gia vào các băng nhóm tội phạm, làm giảm tỷ lệ tái phạm (giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất...).

- Thực hiện chính sách động viên, khuyến khích kịp thời để những người phạm tội tự nguyện cộng tác với cơ quan Công an trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong Trại Tạm giam và ngoài xã hội, truy bắt các tên tội phạm chưa bị phát hiện, lẩn trốn hoặc cung cấp thông tin liên quan đến các băng nhóm tội phạm khác đang hoạt động.

6. Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

Tổ chức thực hiện tốt các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia có liên quan đến phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tổng kết, đánh giá hiệu quả hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm những năm qua để tìm ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác (nếu có).

7. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

- Bố trí lực lượng làm công tác chuyên trách phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia hợp lý, hiệu quả. Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng lực lượng làm công tác chuyên trách; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật; tham gia các đoàn khảo sát, học hỏi kinh nghiệm thực hiện Đề án nhằm phục vụ công tác điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm. Trang bị, nâng cấp các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm...

- Huy động các nguồn lực tài chính và kỹ thuật, bố trí sử dụng nguồn kinh phí phù hợp, đáp ứng kịp thời công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án cấp tỉnh; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm Đề án.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, thống nhất quản lý các hoạt động nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế làm giảm tội phạm.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

- Tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án điểm.

- Duy trì và tăng cường công tác hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chỉ đạo lực lượng quân sự phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia theo chức năng nhiệm vụ được phân công; tổ chức các hoạt động điều tra, hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tư pháp

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, ban hành các văn bản có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia phù hợp với thực tiễn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các địa bàn (đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa).

4. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp với các cơ quan chức năng các nước nắm tình hình liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến Việt Nam.

5. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao vốn hằng năm cho Kế hoạch triển khai Đề án phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh và tình hình an ninh, trật tự cụ thể từng năm.

7. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

Tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng, quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với Cơ quan điều tra các cấp đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm, xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (nếu có). Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; thực hiện công tác tương trợ tư pháp trong giải quyết các vụ án liên quan tội phạm xuyên quốc gia.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Kịp thời đưa ra xét xử các vụ án tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, lựa chọn những vụ án điểm về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia để đưa ra xét xử công khai nhằm giáo dục, răn đe, phục vụ công tác tuyên truyền. Thông qua công tác xét xử, phát hiện những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, những sơ hở, bất cập của các văn bản pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành được lồng ghép với kinh phí thực hiện Dự án hỗ trợ phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia thuộc Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy và dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 1 (2017 - 2018).

Thành lập Ban Chủ nhiệm cấp tỉnh và triển khai hoạt động theo các mục tiêu và nhiệm vụ Kế hoạch đề ra.

2. Giai đoạn 2 (2019 - 2020).

Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả của đề án và đề xuất phương hướng giai đoạn tiếp theo.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ 06 tháng, 01 năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện qua cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm Đề án (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh) tổng hợp. Cuối năm 2020 tiến hành tổng kết giai đoạn 2017 - 2020 và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo.

Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo PCTP PCAIDS PCTNXH & XDPTBVANTQ tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Chung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu64/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2018
Ngày hiệu lực26/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 64/KH-UBND 2018 Phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 64/KH-UBND 2018 Phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu64/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành26/06/2018
        Ngày hiệu lực26/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 64/KH-UBND 2018 Phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tuyên Quang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 64/KH-UBND 2018 Phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tuyên Quang

             • 26/06/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/06/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực