Văn bản khác 64/KH-UBND

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2019 về tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm đến năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 64/KH-UBND 2019 kiểm soát cung ứng về an toàn thực phẩm Thanh Hoá


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THỰC PHẨM CUNG NG TỪ NGOÀI TNH VÀO TRONG TỈNH ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm đến năm 2020 với các nội dung sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

2. Phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh tiêu thụ đáp ứng các quy định về an toàn thực phm.

3. Việc triển khai, tổ chức thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng nội dung, tiến độ, tạo chuyển biến rõ nét đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh cũng như kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh đưa vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh; phấn đấu đến hết năm 2020, các loại thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh tiêu thụ được kiểm soát chặt chẽ trong các khâu: lưu thông, bảo quản, kinh doanh, sử dụng và cơ bản đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm; góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

2. Mc tiêu c thể

- Đến tháng 6 năm 2019: 100% cơ sở tham gia hoạt động vận chuyển, lưu thông, bảo quản, kinh doanh sản phẩm thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh được rà soát, thống kê và đưa vào danh sách quản lý của các cơ quan chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp xã.

- Đến hết năm 2019: 80% trở lên các loại thực phẩm sử dụng hàng ngày được đưa từ ngoài tỉnh vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh như: Gạo; rau, củ, quả; thịt gia súc, gia cầm; thủy sản; thực phẩm chế biến ăn ngay được kiểm soát chặt chẽ trong các khâu lưu thông, bảo quản, kinh doanh, sử dụng và cơ bản đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm.

- Đến hết năm 2020: 95% trở lên các loại thực phẩm từ ngoài tỉnh đưa vào trong tỉnh tu thụ được kiểm soát chặt chẽ trong các khâu lưu thông, bảo quản, kinh doanh, sử dụng và cơ bản đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YU

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các t chức, cá nhân trong hoạt động vận chuyển, kinh doanh, sử dụng thực phẩm có nguồn gc từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh

a) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, tần xuất phát sóng, số lượng tin bài, kịp thời tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh; công khai tên, địa chỉ các cơ sở vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm để người tiêu dùng được biết và tránh sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn, xác nhận kiến thức về quản lý, giám sát an toàn thực phẩm cho các tổ giám sát an toàn thực phẩm tại chợ, các cơ sở vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh; hoàn thành trước tháng 10/2019.

c) Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chtrì thực hiện việc in ấn, treo các biển có thông tin số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của nhân dân về các hành vi vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hoàn thành trước tháng 6/2019.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh

a) Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, thống kê, cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển, bảo quản, kinh doanh sản phẩm thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh; chú trọng đối với các sản phẩm: Gạo; rau, củ, quả; thịt gia súc, gia cầm; thủy sản; thực phẩm chế biến ăn ngay; rượu, bia, nước giải khát, nước ung đóng chai; hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

b) Sở Công Thương

- Trên cơ sở nội quy mẫu về chợ được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2277/2004/QĐ-UB ngày 19/7/2004 và các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp quản lý chợ xây dựng chi tiết nội dung Điều 8 của nội quy chợ, trong đó quy định hình thức xử lý đối với việc kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; hoàn thành trong tháng 4/2019.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiêu chí xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm theo TCVN 11856:2017 ; năm 2019 ban hành Kế hoạch trước tháng 4/2019, năm 2020 ban hành Kế hoạch trước tháng 01/2020.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh sản phẩm thực phẩm tại các chợ đầu mối, tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm thực phẩm từ ngoài tỉnh đưa vào chợ trước khi đưa đi phân phối, tiêu thụ tại các địa phương trong tỉnh; năm 2019 ban hành Kế hoạch trước tháng 4/2019, năm 2020 ban hành Kế hoạch trước tháng 01/2020.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ Thực vật thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật tại các chốt, trạm kiểm dịch trên địa bàn tnh; kiên quyết không để các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật từ ngoài tnh không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông vào địa bàn tỉnh.

d) Sở Y tế

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra sau công bố đối với các sản phẩm thực phẩm chế biến bao gói sẵn kinh doanh trên thị trường theo phân công, phân cấp.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến thức ăn tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; đảm bảo các nguyên liệu thực phẩm đầu vào phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.

đ) Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát liên quan, công an địa phương tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm về buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tnh không đảm bảo an toàn thực phẩm; điều tra, trinh sát các cơ sở vận chuyển, bảo quản, kinh doanh sản phẩm thực phẩm có dấu hiệu vi phạm; khởi tố vụ án có vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phm theo quy định.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm soát các phương tiện vận tải sản phẩm thực phẩm từ ngoài tỉnh đưa vào địa bàn tỉnh tiêu thụ; phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyn thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm ôi thiu, biến chất, không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

e) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối m, khu vực cảng biển, cửa sông, cửa lạch, bến neo đậu tàu thuyền ở khu vực biên giới; chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm từ ngoài tnh, nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

f) Cục Quản lý thị trường tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

g) Cục Hải quan tỉnh thực hiện tốt các thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với thực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận chuyn thực phẩm xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại biên giới, ca khẩu; chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép thực phẩm qua biên giới, cửa khu theo quy định của pháp luật.

h) Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu cho Chtịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm hàng năm; tập trung kiểm tra các cơ sở thu mua, bảo quản, kinh doanh thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tnh; thông báo hành vi vi phạm của các cơ sở đến cơ quan quản lý tại địa phương, nơi cơ sở đăng ký kinh doanh và đặt trụ sở chính.

i) UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đóng trên địa bàn tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ từ ngoài tỉnh vào địa bàn hoặc trong tỉnh tiêu thụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với các huyện có cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, thường xuyên tổ chức giám sát chặt chẽ người và phương tiện vận chuyn đ kp thời ngăn chặn sản phẩm thực phẩm nhập khẩu bất hp pháp đưa vào địa bàn tiêu thụ.

3. Nâng cao năng lực kiểm nghiệm, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ ngoài tỉnh lưu thông trên địa bàn tỉnh

a) Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm xây dựng Kế hoạch lấy mẫu giám sát cht lượng, an toàn thực phẩm tại các cơ sở tham gia hoạt động vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tnh, tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ cao về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hóa chất độc hại đkịp thời cảnh báo, khuyến cáo đến người tiêu dùng. Thông báo cho chcơ sở trong trường hợp mẫu kiểm nghim không đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm và yêu cầu thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Sở Y tế xây dựng và ban hành Kế hoạch sử dụng xe kiểm nghiệm nhanh hàng năm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp kiểm tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các địa phương ngoài tỉnh cung cấp thực phẩm trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu; năm 2019 ban hành Kế hoạch trước tháng 4/2019, năm 2020 ban hành Kế hoạch trước tháng 01/2020.

c) Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản Thanh Hóa nhằm nâng cao năng lực kim nghiệm, kết luận các vi phạm về an toàn thực phẩm; hàng năm ưu tiên mua sắm, cung cấp trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường cho các sở, ngành, địa phương phục vụ công tác kiểm soát sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ ngoài tỉnh đưa vào trong tỉnh tiêu thụ để kịp thời cảnh báo, truy xuất và xử lý các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

d) UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm thực phẩm sản xuất trong tỉnh để dễ dàng phân biệt với các sản phẩm thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ đưa từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh tiêu thụ.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 110/CTtPH/UBND-MTTH ngày 21/7/2016 giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tquốc tỉnh về phối hợp vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò giám sát cộng đồng, vận động đoàn viên, hội viên tự giác phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền các hành vi vận chuyển, bảo quản, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

4. Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hội chợ nông sản, thực phẩm an toàn quy mô lớn nhm đẩy mạnh hoạt động giao thương, kết ni giữa các doanh nghiệp kinh doanh, phân phi thực phẩm trong tỉnh với các doanh nghiệp tỉnh ngoài, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp trong tỉnh có nhiều cơ hội lựa chọn sản phẩm thực phẩm có chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh, tiêu dùng.

b) Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh khn trương hoàn thành xây dựng phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn; góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh, hạn chế việc tiêu thụ sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh.

5. Tăng cường phối hợp với các tnh, thành phố trong việc giám sát chất lượng, nguồn gc thực phẩm đưa vào tiêu thụ trong tnh

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác phối hợp với các Sở Công Thương và các sở, ngành ngoài tỉnh để hợp tác trao đi thông tin trong quản lý hoạt động vận chuyn, lưu thông, kinh doanh sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ ngoài tỉnh đưa vào trong tỉnh tiêu thụ. Trường hợp cần thiết, đề nghị với Sở Công Thương và các sở, ngành ngoài tỉnh thực hiện kiểm tra, thanh tra về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm thuộc ngành quản lý trong toàn bộ quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyn, kinh doanh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước; kinh phí lồng ghép trong chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và các nguồn thu hợp pháp khác. Ngân sách tnh hỗ trợ cho Sở Công Thương làm đầu mi cấp tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giao Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thẩm đnh dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để được xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm đến năm 2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các B: Y tế, NN&PTNT, Công Thương (để b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu64/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2019
Ngày hiệu lực19/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 64/KH-UBND 2019 kiểm soát cung ứng về an toàn thực phẩm Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 64/KH-UBND 2019 kiểm soát cung ứng về an toàn thực phẩm Thanh Hoá
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu64/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành19/03/2019
        Ngày hiệu lực19/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 64/KH-UBND 2019 kiểm soát cung ứng về an toàn thực phẩm Thanh Hoá

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 64/KH-UBND 2019 kiểm soát cung ứng về an toàn thực phẩm Thanh Hoá

             • 19/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực