Văn bản khác 64/KH-UBND

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2019 thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 64/KH-UBND 2019 môi trường giáo dục phòng chống bạo lực học đường Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 64/KH-UBND

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Nam Định”:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu

- Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông; Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học đến từng cơ sở giáo dục trong tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp trong việc triển khai chủ trương của Chính phủ, Bộ GDĐT về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt, lớp: ngoại ngữ, tin học, dạy kỹ năng, dạy năng khiếu, dạy văn hóa, dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc hoàn cảnh đặc biệt không được đi học ở nhà trường có người học dưới 18 tuổi.

II. MỤC TIÊU

Phấn đấu đến năm 2025, có trên 90% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia, xanh - sạch - đẹp - an toàn; không để xảy ra sai phạm lớn trong các mối quan hệ giữa cán bộ quản lý giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu tai, tệ nạn, thương tích, bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục pháp luật

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm cho người học; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GDĐT, Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu, thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, ý thức tố giác các hành vi phạm tội.

b) Hình thức tuyên truyền

- Đa dạng hóa, lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua giảng dạy các môn học, các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài Trung ương và địa phương; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

- Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục trong nhà trường

- Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp từng cấp học và trình độ đào tạo theo Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

- Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh theo quy định của Bộ GDĐT. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp: chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GDĐT.

- Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục cho phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm, giao lưu trao đổi kiến thức, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp.

3. Nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên trong các cơ sở giáo dục

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên trong cơ sở giáo dục;

- Tổ chức đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; đảm bảo trong các cơ sở giáo dục không có cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ;

- Xử lý kịp thời, công khai, nghiêm túc các quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm; chủ động nắm bắt kịp thời các thông tin về vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo thẩm quyền.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị; giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, giáo viên làm công tác đoàn, chủ nhiệm lớp trong các nhà trường; bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác học sinh, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2020”.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh, thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện

- Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện và đưa nội dung của phong trào “Thi đua Dạy tốt - Học tốt”; xây dựng “Trường học thân thiện - học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có phòng tư vấn tâm lý học đường và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 01/QC-CA-GDĐT ngày 07/6/2016 của Sở GDĐT, Công an tỉnh về công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

5. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học

- Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho học sinh trong nhà trường và tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh.

- Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của hệ thống các trung tâm, các cung, nhà thiếu nhi cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đã giao dự toán hàng năm cho các đơn vị.

2. Huy động các nguồn lực của các cá nhân và tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội có liên quan đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện, phòng, chống, bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;

- Tổ chức ký quy chế phối hợp giữa Sở GDĐT với các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể liên quan về việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị để triển khai thực hiện;

- Hướng dẫn dạy học tích hợp, lồng ghép nội dung, kiến thức về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống, tai nạn thương tích, bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tư vấn học đường; tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông theo hướng dẫn tại Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GDĐT;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác xã hội trường học theo Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT;

- Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT;

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực học đường cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục. Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống, tai nạn thương tích, bạo lực học đường.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện, phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn việc tích hợp, lồng ghép nội dung, kiến thức về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống, tai nạn thương tích, bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;

- Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống, tai nạn thương tích, bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

3. Công an tỉnh

- Chủ trì xây dựng chương trình phối hợp công tác hàng năm với Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 01/QC-CA-GDĐT ngày 07/6/2016 giữa Công an tỉnh với Sở GDĐT về công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn trường học; phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thu thập, thống kê số liệu về tình hình bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; phối hợp tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn vụ việc bạo lực học đường.

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

- Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp hàng năm giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Sở GDĐT; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường học; phối hợp quản lý hai chiều giữa Đoàn trường và Đoàn thanh niên địa phương nơi cư trú; phối hợp với Sở GDĐT tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; giáo dục kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên;

- Phối hợp với Sở GDĐT chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra hoạt động hè hàng năm của học sinh trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tư pháp

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục;

- Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục;

- Phối hợp với Sở GDĐT, Đoàn TNCS Hồ CHÍ Minh tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, sinh viên.

6. Sở Y tế

- Phối hợp Sở GDĐT tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016; bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh cho người học;

- Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức truyền thông, giáo dục cho học sinh, phụ huynh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, hoạt động thể lực, phòng chống bệnh, tật học đường, chăm sóc phòng chống tai nạn, thương tích; phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, các hoạt động giáo dục liên quan đến công tác y tế trường học;

- Phối hợp tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế trường học trên địa bàn;

- Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các điều kiện vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh và các nội dung công tác y tế trường học theo phân cấp quản lý.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông nhất là quản lý các đại lý cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (game Online), mạng xã hội, các xuất bản phẩm cho thanh, thiếu nhi.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp hàng năm giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức tập huấn các nội dung về chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cha mẹ học sinh.

- Định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao lành mạnh cho thanh thiếu niên thông qua hệ thống thiết chế văn hóa. Quan tâm toàn diện tới công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, đời sống văn hóa ở khu dân cư.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định

Tuyên truyền các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, trách nhiệm tố giác, ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường; tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (số điện thoại 111); tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên các chuyên mục, chuyên trang.

10. Sở Tài chính

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường được phê duyệt, Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

11. Các sở, ban, ngành có liên quan

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

12. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo triển khai việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý;

- Chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc bạo lực học đường gây mất an toàn cho cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý;

- Tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các Quy định về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý.

13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước trong việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức và toàn xã hội hỗ trợ, tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở GDĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Các đ/c Lãnh đạo UBND UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- CPVPUBND tỉnh;
- Website của tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu64/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 64/KH-UBND 2019 môi trường giáo dục phòng chống bạo lực học đường Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 64/KH-UBND 2019 môi trường giáo dục phòng chống bạo lực học đường Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu64/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýTrần Lê Đoài
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 64/KH-UBND 2019 môi trường giáo dục phòng chống bạo lực học đường Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 64/KH-UBND 2019 môi trường giáo dục phòng chống bạo lực học đường Nam Định

              • 26/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực