Văn bản khác 64/KH-UBND

Kế hoạch 64/KH-UBND về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Thái Bình, thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, giai đoạn 2013 - 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 64/KH-UBND chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Thái Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH THÁI BÌNH, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020.

Căn cứ Luật Người cao tuổi được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Ngh định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020;

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Thái Bình, thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, giai đoạn 2013 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Quán triệt, triển khai cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động Quốc gia người cao tuổi theo Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013 - 2020.

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ và đạo lý "Kính lão trọng thọ" của dân tộc.

- Tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đầy đủ vào các hoạt động của xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống chăm lo và kính trọng người cao tuổi, bảo đảm phát huy đầy đủ vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Yêu cầu:

- Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là hoạt động cụ thể hóa Luật Người cao tuổi và các văn bản pháp quy của Nhà nước, thể hiện đạo lý truyền thống của dân tộc, do đó các cấp, các ngành, mỗi gia đình, cá nhân tích cực tham gia thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các cấp, các ngành cần cụ thể hóa kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện. Các giải pháp thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phải sát với tình hình thực tế và nguồn lực của địa phương. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch.

II. MỤC TIÊU.

1. Mục tiêu chung:

- Phát huy vai trò, kinh nghiệm, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng, sức khỏe của người cao tuổi; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường sức khe về thể chất và tinh thần của người cao tuổi; nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính cho người cao tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí.

- Nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi; thực hiện tốt chính sách trợ giúp và bảo trợ xã hội cho người cao tuổi; phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tui, chú trọng người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng.

- Đẩy mnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

a. Đến năm 2015, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình có chuyên mục dành riêng cho người cao tuổi hai ln/tháng; Báo Thái Bình mỗi tháng có một chuyên mục viết về người cao tuổi; 100% đài truyền thanh cấp huyện có chuyên mục về người cao tuổi; 100% đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến Luật Người cao tuổi, các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi;

b. Đến năm 2015, có 15% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tế và có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sn xuất kinh doanh được hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất và tăng 50% vào năm 2020;

c. Đến năm 2015, có từ 25% đến 30% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh và phấn đấu tăng lên 80% vào năm 2020;

d. Người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng đạt 70% (năm 2015) và 100% (năm 2020);

Nâng tổng số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện chuyên khoa Nhi và Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng), bệnh viện y học cổ truyền có quy mô từ 50 giường bệnh kế hoạch trở lên tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi đạt 25% (năm 2015) và 90% (năm 2020);

e. Phấn đấu có 25% (năm 2015) và 80% (năm 2020) người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tui, trong đó ít nhất 20% người cao tuổi được chăm sóc thông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng;

g. Đến năm 2015 có 70% và 100% (năm 2020) người cao tuổi không phải sống trong nhà ở cấp bốn, thiếu bền vững;

h. Đến năm 2015, có ít nhất 15% và 50% (năm 2020) số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc có các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, trong đó trên 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia và hưởng lợi.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi, nhất là trong việc giữ gìn nếp sống gia phong, khôi phục nghề và dạy nghề truyền thống, khuyến nông, khuyến ngư theo điều kiện và khả năng cụ thể của người cao tuổi.

- Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh của các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về người cao tuổi và tuyên truyền các chính sách liên quan đến người cao tuổi.

- Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở người cao tuổi, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh đối với người cao tuổi.

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng, nhà trường và gia đình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống "kính lão trọng thọ", biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi; chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng.

- Đưa các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi vào việc thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố, khu phố.

2. Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

- Triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe tại nhà nhằm hạn chế các bệnh nguy hiểm có nguy cơ cao, thường gặp ở người cao tuổi.

- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiến thức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với người cao tuổi và gia đình của người cao tuổi.

- Lồng ghép việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các chương trình phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan đến người cao tuổi, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên xã hội, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác tư vấn, chăm sóc người cao tuổi.

- Có kế hoạch từng bước đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật mạng lưới dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh, thành lập các khoa lão khoa ở một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; khuyến khích hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi.

- Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi và kiểm tra sức khỏe đnh kỳ cho người cao tuổi.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

- Thành lập các đội tình nguyện viên chăm sóc sức khe người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn không người chăm sóc tại cộng đồng. Mỗi xã thành lập được ít nhất một đội tình nguyện viên.

3. Hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần:

- Xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hóa lành mạnh trong gia đình, cộng đồng dân cư cho mọi lứa tui; đồng thời, tạo môi trường ứng xử văn hóa với người cao tuổi nơi công cộng. Khuyến khích gia đình, dòng họ, cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cấp cơ sở, tổ chức các hội thi: Thơ ca, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6) và ngày Quốc tế người cao tuổi hàng năm (01/10). Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi ở địa phương.

- Xây dựng, sử dụng và phát huy có hiệu qucác trung tâm văn hóa, thể thao, nhà văn hóa cơ sở, các điểm vui chơi, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ người cao tuổi hoạt động có hiệu quả.

- Tổ chức chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán.

- Thực hiện các quy định về miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi khi tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, thể dục thể thao có thu phí và khi người cao tuổi tham gia giao thông công cộng.

4. Hoạt động nâng cao đời sống vật chất

- Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng.

- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, đưa Trung tâm dưỡng lão vào hoạt động; Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội người cao tui; Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động quan tâm, chăm sóc người cao tuổi ở gia đình và cộng đồng.

- Tiếp nhận và nuôi dưỡng chăm sóc người cao tuổi neo đơn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa vào Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội của tỉnh.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi theo quy định; từng bước nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi trong từng thời kỳ phù hp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với hộ gia đình nghèo có người cao tuổi;

- Phối hợp với các ngành có liên quan có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi bạo lực người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, tinh thần và phục hồi cho nạn nhân là người cao tuổi trong gia đình; đng thời, tư vấn tâm lý, pháp lý xã hội cho nạn nhân bị bạo lực gia đình.

5. Hoạt động phát huy vai trò của người cao tuổi

- Tạo điều kiện để người cao tuổi còn khả năng lao động được tích cực tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh tùy theo khả năng, sức khỏe, kinh nghiệm và điều kiện của người cao tuổi để tăng thu nhập cho bản thân, gia đình; góp phần khôi phục các ngành nghề truyền thống của địa phương và truyn thụ những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ.

- Hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ, tiêu thụ sản phẩm và vốn đầu tư phát triển sản xuất đối với người cao tuổi trc tiếp sản xut, kinh doanh.

- Tạo điều kiện để người cao tuổi là nghệ nhân và những người cao tuổi có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt có nguyện vọng được trực tiếp cống hiến, truyn thụ những kiến thức văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sng văn hóa khu dân cư văn hóa, xã hội học tập, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học.

- Tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đặc biệt tích cực gương mẫu trong đấu tranh, phòng chống tội phạm các tệ nạn xã hội, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong bộ máy quản lý nhà nước. Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư góp phần tăng số lượng gia đình đạt chuẩn văn hóa và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh.

- Vận động các hội viên người cao tuổi tham gia công tác khuyến học, khuyến tài với nhiều hình thức: khuyến khích con cháu hiếu học, tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học tạo điều kiện giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó học tốt.

- Vận động người cao tuổi tham gia phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ để góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp và tôn tạo cảnh quan, môi trường.

- Phát huy tài năng, trí tuệ, năng lực và những phẩm chất tốt đẹp của người cao tuổi trong tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Hàng năm biểu dương, khen thưởng, động viên các gương điển hình người cao tuổi của đơn vị thực hiện ở từng cấp (xã, huyện và tỉnh).

6. Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng

- Rà soát, đánh giá và đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

- Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi nhằm đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, tinh thần, tình cảm và giải trí phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình.

- Nâng cấp đầu tư xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Hoàn chỉnh đề án Nhà dưỡng lão và tổ chức triển khai hoạt động. Chuẩn hóa cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi.

- Hỗ trợ hộ nghèo có người cao tuổi xây nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở cấp bốn, thiếu bền vững.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau và các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi: câu lạc bộ sức khỏe, câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ dưỡng sinh...

7. Hoạt động nâng cao năng lực cán bộ làm công tác liên quan đến người cao tuổi

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ người cao tuổi các cấp, xây dựng chương trình nội dung tổ chức tập huấn cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác người cao tuổi.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về người cao tuổi và hệ thống giám sát, đánh giá 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

8. Hoạt động chủ động chuẩn bị cho tuổi già

- Tuyên truyền vận động mọi người dân chủ động tham gia mua bảo him y tế, bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm chi tiêu để tích lũy cho tuổi già.

- Các thành viên trong gia đình chủ động tìm hiểu về tâm lý và những nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi; học hỏi kỹ năng chăm sóc người cao tuổi.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về quan điểm ca Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người cao tuổi trong các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Nêu gương người cao tuổi tiêu biểu và những tổ chức, cá nhân hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, hội Người cao tuổi, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Tăng cường sự phối hp liên ngành trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

3. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về chính sách, chế độ trợ giúp người cao tuổi; đưa mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ của các cấp.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tui. Khuyến khích các hoạt động tự nguyện, nhân đạo chăm sóc người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

5. Động viên, khuyến khích phát huy vai trò người cao tuổi tích cực tham gia các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, ổn định tình hình chính trị ở cơ sở.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi trên địa bàn đảm bảo tính chính xác, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thực hiện chính sách đối với người cao tuổi.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định ca pháp luật.

- Kinh phí thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thông qua việc cung cấp tài chính cho các tổ chức xã hội thực hiện các chương trình theo đnh hướng chung của Nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tui theo cơ chế tự cân đối thu chi.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phân công trách nhiệm:

1.1. SLao động - Thương binh và Xã hội:

- Là cơ quan thường trực của Ban Công tác người cao tui tỉnh có nhiệm vụ giúp Ban Công tác người cao tuổi tỉnh điều hành, thực hiện kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tỉnh Thái Bình thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, giai đoạn 2013 - 2020; hàng năm tham mưu báo cáo và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đồng thi giúp Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Công tác người cao tuổi theo quy chế đã ban hành.

- Chủ động phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi, các ban ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc cụ thể, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức kim tra, giám sát công tác trin khai thực hiện kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ở các cấp.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho công chức lao động - thương binh và xã hội và cán bộ làm công tác chăm sóc người cao tuổi cấp cơ sở.

- Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc sở tập trung nuôi dưỡng, chăm sóc tốt cho người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi lang thang không nơi nương tựa của tỉnh theo quy định hiện hành. Phối hợp với các ngành có liên quan hoàn thành Đề án Trung tâm dưỡng lão đã được phê duyệt để xây dựng kế hoạch triển khai đón người cao tuổi có nhu cầu và tự nguyện được chăm sóc tại trung tâm.

- Hàng năm, phối hợp vi Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hoạt động cho Ban Công tác người cao tuổi tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của tỉnh.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam theo quy định.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan vận động, thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ phi chính phủ cho việc thực hiện kế hoạch. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

1.3. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm bố trí kinh phí từ ngân sách cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện.

1.4. Sở Nội vụ:

Chủ trì phi hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, các chế độ chính sách đối với cán bộ và tổ chức Hội Người cao tuổi.

1.5. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú. Chỉ đạo các bệnh viện cấp tnh, huyện, thành phố bố trí phòng, giường bệnh ưu tiên cho người cao tuổi; quan tâm thành lập khoa Lão khoa ở bệnh viện tuyến tỉnh. Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việc lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi.

- Phối hợp với các ngành triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cách phòng, trị một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi; hướng dẫn kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi.

1.6. Sở Giáo dục và Đào to:

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức xã hội tuyên truyền giáo dục truyền thống "Kính già yêu trẻ", biết ơn và tôn trọng người cao tuổi, chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng.

- Tạo điều kiện để người cao tuổi là nghệ nhân và những người cao tuổi có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt có nguyện vọng được trực tiếp cống hiến, truyn thụ những kiến thức văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, gương mẫu, hưởng ứng phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học.

1.7. S Giao thông và Vận tải:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông cộng cộng

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia vận tải công cộng trong việc thực hiện miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tui.

1.8. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền kịp thời và chính xác các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người cao tuổi, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tui.

Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng về công tác người cao tuổi.

1.9. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng chuyên mục, chuyên đề, tăng tin, bài, thời lượng phát sóng chương trình dành riêng cho người cao tuổi và vì người cao tuổi.

1.10. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các ngành có liên quan hướng dẫn nghi thức, nội dung tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi theo Thông tư số 06/2011/NĐ-CP hỗ trợ người cao">06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi.

- Tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tham gia sinh hoạt văn hóa, giải trí, du lịch, luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao phù hp với sức khỏe, tâm lý của người cao tuổi. Khuyến khích mỗi xã, phường, thị trấn thành lập các tụ điểm văn hóa để người cao tui có chỗ tchức vui chơi, sinh hoạt giải trí giúp người cao tuổi sống lâu, sống vui, sống khỏe và hòa hợp.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức "kính lão, trọng thọ" trong gia đình và cộng đồng xã hội.

- Chủ trì vận động người cao tuổi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, giải trí và du lịch phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi. Phối hợp với Ban đại diện người cao tuổi, hướng dẫn mô hình, nội dung quản lý các câu lạc bộ người cao tuổi trong tỉnh.

- Hướng dẫn và kiểm tra các khu di tích lịch sử và các cơ sở luyện tập thể dục - thể thao trong thực hiện việc miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ cho người cao tuổi khi đi tham quan tại khu di tích lịch sử văn hóa và các cơ sở luyện tập thể dục, thể thao có thu phí.

1.11. Sở Tư pháp:

Thực hiện phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về người cao tuổi và trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người cao tuổi.

1.12. Sở Xây dựng:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức điều tra, thống kê người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nhà xã hội cho người cao tuổi sống độc thân, người cao tui cô đơn, không nơi nương tựa. Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo có người cao tuổi.

1.13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì và phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan hỗ trợ người cao tuổi còn đủ sức khỏe, tự nguyện tham gia các hoạt động tạo việc làm và thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

1.14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2013 - 2020, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lồng ghép việc thực hiện hiệu quả với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan triển khai trên địa bàn.

- Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực theo phân cấp để thực hiện kế hoạch. Định kỳ kiểm tra giám sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định.

1.15. Đ nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên mục, chuyên đề, tăng số lượng, chất lượng về tin, bài, nhằm nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

1.16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh:

- Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Tăng cường công tác giám sát, có ý kiến đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật các hoạt động công tác người cao tuổi tại địa phương.

2. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Định kỳ 6 tháng, 01 năm, các đơn vị được phân công thực hiện, thông tin, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Thái Bình (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp chung báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương.

- Thông tin về số liệu, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Thái Bình thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, giai đoạn 2013 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động -TBXH;
- Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- TT Ban Công tác NCT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UB MTTQ VN tỉnh và tổ chức thành viên;
- Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 64/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/11/2013
Ngày hiệu lực 08/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 64/KH-UBND chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 64/KH-UBND chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Thái Bình
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 64/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Người ký Cao Thị Hải
Ngày ban hành 08/11/2013
Ngày hiệu lực 08/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 64/KH-UBND chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Thái Bình

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 64/KH-UBND chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Thái Bình

  • 08/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực