Văn bản khác 6412/KH-UBND

Kế hoạch 6412/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6412/KH-UBND 2015 phát triển thị trường gắn với người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TH
ÀNH PH ĐÀ NNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6412/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015-2020; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư - Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Công văn số 2065-CV/TU ngày 19/6/2015 của Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phổ biến sâu rộng Cuộc vận động trong các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố; giúp người tiêu dùng trên địa bàn thành phố nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; từ đó xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc.

- Phát triển thị trường trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, tạo điều kiện đưa các hàng hóa thiết yếu và hàng Việt Nam có thế mạnh đến tay người tiêu dùng nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống nhân dân.

- Giúp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát triển và mở rộng sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng cao, giá cả hợp lý, phương thức phục vụ văn minh hiện đại, phát triển kênh tiêu thụ với thương hiệu, uy tín và khả năng cạnh tranh quốc tế ngày một nâng cao, bảo vệ môi trường, khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của thành phố.

2. Yêu cầu

- Phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương nhằm triển khai đồng bộ các chương trình, nhiệm vụ của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015 - 2020 của Chính phủ.

- Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên cơ sở huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các chủ thể sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế; đồng thời nhà nước có những chính sách phù hợp nhằm khuyến khích đầu tư phát triển thương mại, nhất là chính sách hỗ trợ và khuyến khích ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực nông thôn và miền núi; xây dựng mô hình các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường trong nước bền vững; ưu tiên phát triển thương mại tại khu vực nông thôn, miền núi.

- Phát triển thị trường trong nước gắn với việc phát huy vai trò của Nhà nước trong quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng, phát triển môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, lồng ghép vào Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 04/9/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo hiệu ứng mạnh mẽ hưởng ứng thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Thống báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chi thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 về tăng cường thực hiện Cuộc vận động, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến hết năm 2015, 95% người tiêu dùng, và doanh nghiệp thành phố biết đến Cuộc vận động; Đến năm 2020, trên 70% người tiêu dùng, doanh nghiệp thành phố biết đến nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; Đến năm 2020, xây dựng được kênh truyền thông (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử) có chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” để tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động.

- Đến năm 2020, tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống, lên trên 80%, tại các siêu thị trên 90%; đưa vào hoạt động ổn định các điểm bán hàng Việt Nam cố định và bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; phối hợp với Bộ Công Thương, Sở, ngành có liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cập nhật bản đồ số về mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

- Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, hàng năm tổ chức các chương trình kết nối cung cầu cho các doanh nghiệp của thành phố trong đó ưu tiên các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam; phấn đấu đến năm 2020 tổ chức được dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố.

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh trái phép.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trong giai đoạn 2015 đến 2020, đặc biệt trong năm 2015, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường, ưu tiên công tác truyền thống để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức và hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng thành phố. Đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam cố định và bền vững do các doanh nghiệp trong nước làm hạt nhân, nhất là tại địa bàn nông thôn, cùng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phối hợp, hỗ trợ, thúc đẩy chương trình đưa hàng Việt Nam tới người tiêu dùng trên địa bàn (đặc biệt quan tâm đến khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất...).

Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 04/9/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm (Một số chương trình thực hiện cụ thể tại Phụ lục đính kèm):

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Tiếp tục phổ biến, quán triệt vả tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 04/9/2009 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động gắn với tên gọi chung “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố, trong đó có các nội dung:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trên địa bàn thành phố biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam; tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam và tích cực tham gia tuyên truyền về Cuộc vận động và chương trình “Tự hào hàng Việt Nam”.

- Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức chương trình nhận diện hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” trên cả nước.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thống để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đúng yêu cầu của Cuộc vận động; các cơ quan nhà nước ưu tiên sử dụng hàng hóa nội địa trong xây dựng cơ bản, mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, đồ dùng văn phòng... bằng nguồn ngân sách Nhà nước; các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh trong nước khi triển khai thực hiện các dự án, công trình ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương, giá cả không cao hơn hàng ngoại nhập để sản xuất và kinh doanh.

- Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, vận động doanh nghiệp thành phố phát huy bản lĩnh trí tuệ, đi đầu trong phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động, mạnh dạn đầu tư đổi mới tư duy và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Tuyên truyền và phổ biến đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng thành phố tham gia các chương trình “Hội chợ hàng Việt”, “Tuần lễ hàng Việt”, “Phiên chợ hàng Việt”, “Đưa hàng Việt về nông thôn”...

- Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thống về sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam và thành phố Đà Nẵng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và thành phố Đà Nẵng; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng; huy động tối đa nguồn lực Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, thương hiệu hàng Việt Nam cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh của thành phố.

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động bằng các hình thức, nội dung phù hợp tại các địa điểm công cộng, trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn Thành phố; xây dựng nội dung tuyên truyền về Cuộc vận động trong nhà trường, các cấp học, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng được trên các kênh truyền thống (Đài phát thanh & Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Báo Công Thương, Báo Đà Nẵng...) chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về Cuộc vận động, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng; đồng thời, phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Cập nhật, công bố thường xuyên và kịp thời danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được; danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành; thông tin về diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách ưu đãi về nguồn vốn tín dụng của thành phố giúp cho các doanh nghiệp tham gia các chương trình hưởng ứng Cuộc vận động được biết và dễ dàng tiếp cận.

- Xây dựng cơ chế phù hợp tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

- Động viên, khen thưởng, vinh danh các đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có uy tín tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động.

2. Phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định, bền vững

- Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng thương mại phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ của thành phố nhằm củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng các kênh phân phối thông minh, hiện đại; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiêu thụ sản phẩm vào các kênh phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố trên cả nước; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nhằm mở rộng kênh phân phối hàng Việt Nam tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa theo hướng bền vững.

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình các chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững từ sản xuất - phân phối - tiêu dùng gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; từng bước nhân rộng mô hình liên kết, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mô hình.

- Tiếp tục xây dựng, triển khai và quảng bá các mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố; phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng các kho phân phối hàng Việt Nam tại khu vực nông thôn ở khu vực miền Trung và trên cả nước nhằm hiện đại hóa hệ thống phân phối và tăng hiệu quả của chuỗi cung ứng hàng Việt; phối hợp điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật bản đồ số về mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố.

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại; tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, “Phiên chợ hàng Việt”, “Tuần lễ hàng Việt”, “Hội chợ hàng Việt”.

- Tổ chức tốt các hoạt động kết nối cung cầu; từng bước xây dựng và tổ chức tốt các dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng, sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam; chú trọng xây dựng các chương trình kết nối mang tính vùng miền giữa nhà sản xuất, kinh doanh với nhà phân phối, đại lý trong nước để mở rộng độ bao phủ hàng hóa và sự hiện diện của sản phẩm, hàng hóa của thành phố Đà Nẵng và tăng cường sự liên kết, tận dụng tính bổ sung của sản phẩm, hàng hóa giữa các địa phương phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng Việt của người dân thành phố.

- Triển khai chương trình bình ổn thị trường hàng năm gắn kết với Cuộc vận động, ưu tiên đưa hàng Việt vào tham gia chương trình.

- Triển khai Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến” (website: www.tuhaohangvietnam.vn).

- Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá tuyến, điểm du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của thành phố.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh

- Thường xuyên đi sâu, đi sát, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của thành phố, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đẩy mạnh các hoạt động đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới bán hàng nhất là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa; có cơ chế chính sách đặc thù ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố về kỹ năng bán hàng, phát triển thương hiệu, kết nối cung cầu.

- Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tác động của công nghệ thông tin đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương mại điện tử.

- Tiếp tục hoàn thiện, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu; khuyến khích phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố theo các giai đoạn phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố; cơ chế, chính sách phát triển làng nghề ở Đà Nẵng... Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt như chương trình phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm; phát triển thương hiệu cho các sản phẩm ưu tiên; chương trình giám sát hệ thống phân phối, chống hàng giả, an toàn thực phẩm; đề án phát triển các phố chuyên doanh; đề án kết nối cung cầu sản phẩm... nhằm khai thác có hiệu quả những thế mạnh của thành phố, giúp doanh nghiệp phát triển các sản phẩm đặc trưng của thành phố có khả năng cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và quốc tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, khắc phục những bất cập, hạn chế gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng

- Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; củng cố lực lượng quản lý thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt việc giám sát các sự kiện xúc tiến thương mại hàng Việt Nam, đảm bảo mục đích của Cuộc vận động.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng thuộc thành phố nhằm kiểm soát tốt luồng lưu thông hàng hóa.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lồng ghép với quảng bá, giới thiệu hàng Việt Nam tới tay người tiêu dùng.

5. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan căn cứ vào mục tiêu, nội dung của chương trình, nhiệm vụ cụ thể được phân công lồng phép với các chương trình, đề án khác có liên quan để thực hiện chương trình, tiến hành xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt trên khả năng cân đối ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các chương trình theo các nội dung của Kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan cùng Bộ Công Thương xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật bản đồ số về mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố; xây dựng các kho phân phối hàng Việt Nam tại khu vực nông thôn ở khu vực miền Trung.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị đề xuất khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có uy tín tích cực thực hiện tốt Cuộc vận động trình Bộ Công Thương và UBND Thành phố khen thưởng.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố lồng ghép, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, khách du lịch đến thành phố tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận động; gắn thực hiện Cuộc vận động với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phát động.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức khác nhau để người tiêu dùng trên địa bàn thành phố biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; đồng thời, thực hiện các giải pháp tuyên truyền thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tăng cường nhận thức Cuộc vận động trong nội bộ cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như ưu tiên mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm tài sản, trang thiết bị cơ quan.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài triển khai xây dựng các chương trình, chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; phản ánh, cung cấp kịp thời và thông tin chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Đề án và Cuộc vận động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố cũng như các cơ chế, chính sách có liên quan. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực từ Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam trên phương tiện truyền thông báo chí, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị khác trong việc xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền và các hoạt động thông tin, truyền thông khác về các hoạt động triển khai thực hiện Đề án và Cuộc vận động trên địa bàn thành phố.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp trong hình thành liên kết sản xuất hàng hóa; nghiên cứu, xây dựng mô hình các chuỗi cung ứng bền vững từ sản xuất - phân phối - tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, tạo điều kiện để các đơn vị nhỏ và vừa được tham gia vào chuỗi.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Triển khai các chương trình đổi mới công nghệ, quỹ phát triển khoa học công nghệ của thành phố nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với các các ngành, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của thành phố.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch hưởng ứng chương trình và kêu gọi du khách tham gia.

- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá về Cuộc vận động và kết hợp với các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch được tổ chức trong nước; kết nối doanh nghiệp du lịch với các đơn vị kinh doanh thương mại để triển khai có hiệu quả chương trình này.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành triển khai thực hiện Đề án Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 9644/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng; tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách pháp luật, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư chủ trì công tác xúc tiến, vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hàng hóa Việt Nam trên cơ sở phù hợp với các cam kết quốc tế.

8. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND thành phố lồng ghép bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách.

9. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

Tạo mọi điều kiện hỗ trợ tín dụng giúp các doanh nghiệp khơi thông nguồn vốn như bảo lãnh vay vốn ngân hàng, cho vay hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi của thành phố để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, đầu tư hạ tầng thương mại (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại...) và các lĩnh vực khác do UBND thành phố giao phục vụ cho Cuộc vận động.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp về Cuộc vận động trong nhà trường, các cấp học trên địa bàn thành phố; phổ biến, tuyên truyền Cuộc vận động trong học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố bằng các hình thức, chương trình phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu...; vận động học sinh, sinh viên hưởng ứng ủng hộ hàng Việt, từng bước hình thành thói quen, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng.

11. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, khắc phục những bất cập, hạn chế gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

12. Các cơ quan báo, đài

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các đơn vị trên địa bàn thành phố.

13. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc vận động trong nội bộ cơ quan, đơn vị; ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam trong mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án, công trình do đơn vị làm chủ đầu tư.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị khác tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện Đề án và Cuộc vận động tại Kế hoạch này.

14. Các doanh nghiệp, hội, hiệp hội doanh nghiệp/ngành nghề/ngành hàng

- Các doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình, hoạt động triển khai Cuộc vận động trên địa bàn thành phố như tham gia các hội chợ triển lãm, chương trình bán hàng Việt, đưa hàng về nông thôn, tham gia cung cấp hàng hóa cho các điểm bán hàng Việt “Tự hào hàng Việt Nam”; đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ nhằm bảo vệ uy tín của doanh nghiệp, cửa hàng Việt Nam và quyền lợi người tiêu dùng; hỗ trợ định hướng thói quen mua sắm tiêu dùng của người dân và các hoạt động khác.

- Các hội, hiệp hội chủ động phối hợp với các sở, ngành để được cung cấp thông tin về chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động để kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác tới các hội viên; hỗ trợ các hội viên tiếp cận, tham gia các chương trình.

Các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c):
- Bộ Công Thương (b/c);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- UBMTTQVN TP;
- Các Ban XD Đảng - Thành ủy;
- Các quận, huyện ủy, đảng ủy
- Các Sở, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các đoàn thể thuộc TP trực thuộc Thành ủy;
- Các Hiệp hội, Hội DN TP;
- Các cơ quan báo, đài;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6412/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6412/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6412/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6412/KH-UBND 2015 phát triển thị trường gắn với người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6412/KH-UBND 2015 phát triển thị trường gắn với người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Đà Nẵng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6412/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýPhùng Tấn Viết
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 6412/KH-UBND 2015 phát triển thị trường gắn với người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6412/KH-UBND 2015 phát triển thị trường gắn với người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Đà Nẵng

           • 13/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực