Văn bản khác 6439/KH-UBND

Kế hoạch 6439/KH-UBND năm 2018 triển khai Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6439/KH-UBND 2018 Chương trình hành động Phòng chống bạo lực học đường Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6439/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2021

Thực hiện Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng, ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

a) 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học.

b) 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho người học.

c) 100% các cơ sở giáo dục công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị bạo lực học đường.

d) 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

đ) 100% các cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

e) Cấp tỉnh thành lập được Câu lạc bộ Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

g) 100% học sinh trang bị và sử dụng hiệu quả cuốn Sổ tay Giáo dục.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về phòng chống bạo lực học đường

a) Nội dung tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường... đồng thời ngăn ngừa, can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường.

- Tăng cường tổ chức hoạt động tập huấn, tuyên truyền, diễn văn nghệ... nhằm tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử phù hợp trong gia đình truyền thống Việt Nam cho nhằm xây dựng gia đình Việt Nam ngày càng chuẩn mực, hạnh phúc làm nền tảng giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

- Triển khai, phổ biến tài liệu truyền thông về phòng, chống bạo lực học đường do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, ban hành và cung cấp.

- Tuyên truyền về các gương điển hình người học trong việc đoàn kết hỗ trợ bạn bè trong học tập, khắc phục khó khăn để vươn lên học tập tốt; những gương điển hình nhà giáo trong việc phục vụ sự nghiệp giáo dục, hết lòng vì học sinh; gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường...

b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức mời các chuyên gia về nói chuyện; các hoạt động tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện đạo đức, gương học sinh có nỗ lực rèn luyện tiến bộ...

- Tăng cường quán triệt việc trang bị và sử dụng hiệu quả cuốn Sổ tay Giáo dục cho 100% học sinh khối TH - THCS và khối THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp biên tập và phát hành.

- Khuyến khích xuất bản các đầu sách hay viết về những tấm gương người tốt - việc tốt. Tổ chức cuộc thi viết và diễn các tiểu phẩm về phòng, chống bạo lực học đường. Biên soạn, phát hành các ấn phẩm về rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

- Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường.

- Thông qua trang Website của Sở Giáo dục và Đào tạo; tuyên truyền, nhắc nhở vào các giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, bảng tin, phát thanh học đường...

2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục

a) Triển khai lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác. Thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép, tích hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đưa vào sử dụng bộ sách giáo khoa mới.

b) Chỉ đạo và thực hiện việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

3. Xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục

a) 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh và triển khai hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hàng năm, các cơ sở giáo dục có bản cam kết với cơ quan quản lý cấp trên về việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không có bạo lực.

b) Tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn và tham vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

c) Nghiêm túc thực hiện phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực với người học.

d) Tổ chức hiệu quả hoạt động trải nghiệm tập thể có tính cộng đồng - xã hội nhằm đảm bảo cơ hội cho người học được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần định hướng thẩm mỹ lành mạnh, giáo dục kỹ năng sống, hình thành và phát triển nhân cách.

đ) Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, hội nghị, hội thảo và các hình thức phù hợp khác để người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên được bày tỏ ý kiến của mình đối với các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ở cấp tỉnh Thành lập Câu lạc bộ Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, gồm những giáo viên am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

e) Thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của cơ sở giáo dục đến gia đình người học; tổ chức ký cam kết phối hợp giữa các cơ sở giáo dục với gia đình người học và các tổ chức khác trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường.

g) Tổ chức diễn đàn, họp mặt giữa giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội, cán bộ tư vấn tâm lý để bàn bạc, thống nhất nhằm xây dựng các tiêu chí biểu hiện của tiềm ẩn bạo lực học đường ở từng lớp và toàn trường để từ đó có biện pháp theo dõi, quan tâm hỗ trợ.

4. Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục

a) Tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành và đoàn thể trong việc quản lý, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục.

b) Tổ chức đánh giá, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo trong cơ sở giáo dục không có cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với nhà giáo có hành vi bạo lực.

c) Tại các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực trong giáo dục nhà trường.

d) Tăng cường rèn luyện kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

5. Kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý những vi phạm liên quan đến bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của các cơ sở giáo dục thông qua các hộp thư góp ý, đường dây nóng, lắp đặt hệ thống camera theo dõi, giám sát và các hình thức khác phù hợp, hợp pháp. Theo dõi, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường. Tăng cường mối liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để phối hợp chặt chẽ trong xử lý các tình huống có liên quan đến bạo lực học đường.

c) Xây dựng và triển khai áp dụng quy trình xử lý các tình huống bạo lực học đường.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp trong dự toán ngân sách hàng năm.

2. Nguồn chi thường xuyên của cơ sở giáo dục.

3. Tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

4. Các nguồn thu hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai các nhiệm vụ tại khoản 1, 2, 3, 4 tại mục II của Kế hoạch này.

b) Chịu trách nhiệm đôn đốc các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

c) Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm trình UBND tỉnh.

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai và đề xuất nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn tiếp theo.

đ) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong các nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến quyền, bổn phận của trẻ em, Luật Trẻ em; phối hợp tổ chức giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lý tưởng sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường.

b) Tăng cường công tác chỉ đạo đối với nội dung bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo chức năng và thẩm quyền của ngành.

c) Chịu tránh nhiệm phối hợp với Công an trong việc tuyên truyền phòng chống, ngăn ngừa cũng như bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực cho học viên trong các trường đào tạo nghề.

d) Phối hợp với Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ tại khoản 5 Mục II của Kế hoạch.

3. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống bạo lực; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng chống tội phạm trong học sinh, bảo đảm công tác an ninh trật tự trường học.

b) Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai phòng, chống bạo lực; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng chống tội phạm trong sinh viên và học viên của các trường đào tạo nghề.

c) Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục thanh, thiếu niên cá biệt.

d) Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ tại khoản 5 Mục II của Kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tăng cường quản lý, kiểm tra lĩnh vực Internet, trò chơi điện tử công cộng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông ở cơ sở tăng cường các tin bài trong các chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phòng chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tăng cường các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động tập huấn, tuyên truyền, diễn văn nghệ... nhằm tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình truyền thống Việt Nam cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhằm xây dựng gia đình Việt Nam ngày càng chuẩn mực, hạnh phúc làm nền tảng giáo dục đạo đức cho học sinh, làm tốt công tác phòng chống bạo lực học đường.

c) Tạo điều kiện, khuyến khích viết và phát hành các đầu sách về gương người tốt việc tốt, về xây dựng gia đình hạnh phúc...

6. Sở Tài chính

Cân đối nguồn ngân sách hàng năm, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đối với nhiệm vụ của tỉnh; hướng dẫn, quản lý và thanh quyết toán theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

7. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài PT & TH Đồng Nai

Phối hợp với các cơ quan chủ trì để tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch. Phát huy và tăng cường các chuyên mục tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền về giáo dục ngăn ngừa, phòng chống, bạo lực học đường cho học sinh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh tại địa phương.

9. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp phối hợp thực hiện nội dung Kế hoạch

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; đưa nội dung giáo dục phòng chống bạo lực học đường vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

b) Tỉnh Đoàn

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường lồng ghép hiệu quả về tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường trong trường học thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn - Đội trong trường phổ thông tại các trường học.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống và phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trong các cuộc vận động, các phong trào đang triển khai.

Tuyên truyền, vận động trong các cấp bộ Hội việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục con cái.

d) Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng, xây dựng lối sống đẹp và phòng chống bạo lực học đường cho học sinh.

đ) Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh nghèo vượt khó, học giỏi nhằm lan tỏa những gương người tốt việc tốt, lối sống đẹp trong học sinh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị đề xuất các biện pháp khắc phục gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (VX);
- Các sở, ban, ngành nêu trong Kế hoạch;
- UBND các huyện, thị xã LK, thành phố BH;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng VX;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6439/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6439/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực22/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6439/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6439/KH-UBND 2018 Chương trình hành động Phòng chống bạo lực học đường Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6439/KH-UBND 2018 Chương trình hành động Phòng chống bạo lực học đường Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6439/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành22/06/2018
        Ngày hiệu lực22/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 6439/KH-UBND 2018 Chương trình hành động Phòng chống bạo lực học đường Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6439/KH-UBND 2018 Chương trình hành động Phòng chống bạo lực học đường Đồng Nai

           • 22/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực