Văn bản khác 645/KH-UBND

Kế hoạch 645/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 104/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 645/KH-UBND 2019 ứng phó nguy cơ sự cố hóa học sinh học bức xạ hạt nhân Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/KH-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 104/QĐ-TTG NGÀY 22/01/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ NGUY CƠ, SỰ CỐ HÓA HỌC, SINH HỌC, BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN GIAI ĐOẠN 2019-2025

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. YÊU CẦU

- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN trên địa bàn tỉnh và phối hợp ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN cấp quốc gia khi có yêu cầu.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Giai đon 2019 - 2020

- Hoàn thành việc điều tra, khảo sát, đánh giá nguy cơ, sự cố CBRN trên địa bàn tỉnh;

- Hoàn thành việc bổ sung chức năng, kiện toàn tổ chức về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ sự cố CBRN cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở sau khi có hướng dẫn của Trung ương;

- Hoàn thành việc xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN cấp tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

2. Giai đon 2021 - 2025

- Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh, cấp cơ sở sau khi có hướng dẫn của Trung ương;

- 100% cán bộ ứng phó tuyến đầu (Hải quan, Bộ Đội biên phòng...) trên địa bàn tỉnh được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về nguy cơ CBRN, các giải pháp kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đặc thù phục vụ việc phát hiện sớm, đặc biệt là các nguy cơ mất an ninh liên quan đến CBRN;

- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương;

III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 - 2025 (Phụ lục kèm theo).

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trao đổi thông tin về nguy cơ, sự cố CBRN

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong xã hội về nguy cơ, sự cố CBRN, tác hại và biện pháp phòng tránh (Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì thực hiện);

- Tập huấn, phổ biến kiến thức quản lý nhà nước về phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó sự cố CBRN cho cán bộ quản lý các cấp (Sở KH&CN, Sở Công Thương, Sở Y Tế, Sở Nông nghiệp - PTNT thực hiện theo chức năng);

- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp liên quan trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN các cấp (Sở KH&CN chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Y Tế, Sở Nông nghiệp - PTNT và các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện).

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Xây dựng, nâng cao năng lực phòng chống nguy cơ, sự cố CBRN trong đảm bảo quốc phòng - an ninh cho lực lượng quốc phòng trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng phó với nguy cơ, sự cố CBRN trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh

- Tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực CBRN trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực CBRN trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra tình hình bảo đảm an ninh của các cơ sở trọng điểm hoạt động trong lĩnh vực CBRN trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Công Thương

- Thống kê, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hóa chất và danh mục hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định 389/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh;

- Đào tạo nâng cao trình độ về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố trong hoạt động sản xuất, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng và xử lý chất thải hóa chất nguy hiểm cho các đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ thanh tra, kiểm tra, giám sát mức độ đảm bảo an toàn, an ninh trong sản xuất, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng và xử lý chất thải hóa chất nguy hiểm trên trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Y tế

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về an toàn, an ninh sinh học trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức đánh giá, phân cấp các nhóm nguy cơ sự cố sinh học, xác định các nhóm nguy cơ cần tập trung đầu tư nguồn lực, trang thiết bị cần thiết để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố sinh học trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó sự cố sinh học trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án, kịch bản ứng phó sự cố sinh học và tổ chức diễn tập định kỳ;

- Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố sinh học cho lực lượng ứng phó sự cố các cấp;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát mức độ đảm bảo an toàn, an ninh trong vận chuyển, lưu giữ, sử dụng, sản xuất, thải bỏ các vật liệu lây nhiễm, tác nhân gây bệnh nguy hiểm trên trên địa bàn tỉnh;

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực nghiên cứu, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và nghiên cứu, lưu giữ, sử dụng, vận chuyển các tác nhân gây bệnh trên động vật và thực vật trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, quản lý các tác nhân gây bệnh trên động vật, thực vật trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các quy định, quy trình xét nghiệm các vi sinh vật gây bệnh ở động vật trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 2391/KH-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh ban hành về ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 3080/QĐ-BKHCN ngày 19/10/2016; Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 2375/UBND-KGVX ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 884/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 2391/KH-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh ban hành về ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum khi có hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Kiện toàn, nâng cao năng lực về phòng ngừa, phát hiện, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho các lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm thông qua hình thức đào tạo, tập huấn, tổ chức diễn tập;

- Định kỳ thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, nguy cơ, sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường năng lực đánh giá, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sử dụng hoặc phát thải tác nhân CBRN nguy hiểm trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành giám sát tình hình đảm bảo an toàn, an ninh tại các cơ sở CBRN trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung theo Kế hoạch phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm và phân cấp hiện hành.

11. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường hợp tác song phương, đa phương về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN xuyên biên giới.

12. Cục hải quan Gia Lai - Kon Tum

Đề nghị Cục hải quan Gia Lai - Kon Tum chỉ đạo hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y nâng cao và tăng cường năng lực phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu CBRN qua cửa khẩu quốc tế.

13. Các cơ quan, UBND các huyện, thành phố và tổ chức khác

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham gia xây dựng các tình huống sự cố CBRN cấp tỉnh và tham gia diễn tập định kỳ theo kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ nêu trên chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) xem xét, giải quyết.

Yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh; BCH Biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục hải quan Gia Lai - Kon Tum;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉ
nh phụ trách;
- Lưu: VT, KGVX5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ NGUY CƠ, SỰ CỐ HÓA HỌC, SINH HỌC, BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 645/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

2019-2020

2021-2025

I

Lĩnh vực hóa học

1

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu hóa chất và danh mục hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

 

2

Tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định 389/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

X

3

Tham mưu xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

x

4

Đào tạo nâng cao trình độ về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố trong hoạt động sản xuất, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng và xử lý chất thải hóa chất nguy hiểm

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan

x

x

5

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong đảm bảo an toàn, an ninh hóa chất trong sản xuất, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng và xử lý chất thải hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan

x

x

II

Lĩnh vực sinh học

1

Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó sự cố sinh học

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp-PTNT, các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của  Trung ương

 

2

Xây dựng phương án, kịch bản ứng phó sự cố sinh học và tổ chức diễn tập định kỳ

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp-PTNT, các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

 

3

Nâng cao năng lực phát hiện tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trên người và động vật khi đưa vào địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp-PTNT, các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan

x

x

4

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đảm bảo an toàn, an ninh sinh học trong vận chuyển, sử dụng, sản xuất, lưu giữ và thải bỏ vật liệu lây nhiễm, tác nhân sinh học nguy hiểm

Sở Y tế

Các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan

x

x

5

Triển khai thực hiện hướng dẫn đảm bảo an toàn, an ninh trong lưu giữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu và sử dụng các tác nhân gây bệnh trên động vật và thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

 

6

Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, quản lý các tác nhân gây bệnh trên động vật, thực vật, chuẩn hóa quy trình xét nghiệm các vi sinh vật gây bệnh ở động vật trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

x

III

Lĩnh vực bức xạ và hạt nhân

1

Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 2391/KH-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh ban hành về ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 3080/QĐ-BKHCN ngày 19/10/2016

Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan

x

x

2

Triển khai thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ an ninh hạt nhân tích hợp và các khuyến cáo về tăng cường cơ sở hạ tầng pháp quy hạt nhân của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cho Việt Nam

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

 

IV

Lĩnh vực CBRN

1

Xây dựng và tổ chức diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương, Sở Y Tế, Sở Nông nghiệp-PTNT, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

 

2

Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương, Sở Y Tế, Sở Nông nghiệp-PTNT, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan

 

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

3

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ hải quan và các đơn vị chức năng về phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu CBRN qua biên giới, cửa khẩu quốc tế

Sở Tài chính;

Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh

Theo kế hoạch của Trung ương

 

4

Tham mưu tăng cường hợp tác song phương, đa phương về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN xuyên biên giới

Sở Ngoại vụ

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 645/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu645/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 645/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 645/KH-UBND 2019 ứng phó nguy cơ sự cố hóa học sinh học bức xạ hạt nhân Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 645/KH-UBND 2019 ứng phó nguy cơ sự cố hóa học sinh học bức xạ hạt nhân Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu645/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Thị Nga
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 645/KH-UBND 2019 ứng phó nguy cơ sự cố hóa học sinh học bức xạ hạt nhân Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 645/KH-UBND 2019 ứng phó nguy cơ sự cố hóa học sinh học bức xạ hạt nhân Kon Tum

           • 22/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực